Bekendmakingen week 41 (10-10-2019)

Overzicht week 41

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • De Schans (kavel GRL B 7130), bouwen woning (23-9-2019)
 • Theo de Groenstraat 7, bouwen tuinhuis en schutting (25-9-2019)
 • Drostenhuis (ongenummerd) bouwen 2-onder-1-kap woning (30-9-2019)
 • Het Blik 91, bouwen erfafscheiding en overkapping (2-10-2019)
 • Karel Doormanstraat 88, herbouwen carport (2-10-2019)

Lichtenvoorde

 • James Wattstraat 10, uitbreiden bedrijfshal (3-10-2019)
 • Rapenburgsestraat 33, bouwen woon-zorgcomplex (6-10-2019)
 • Dijkstraat 28, verplaatsen uitrit (28-09-2019)

Vragender

 • Winterswijkseweg 11, bouwen overkapping (3-10-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Dankbaarsdijk 14, verwijderen asbesthoudende materialen (1-10-2019)

Tegen deze melding is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 66, bouwen schuur (3-10-2019)
 • Bernard van Meursstraat 42, wijzigen inrit (2-10-2019)

Lievelde

 • Eimersweg 3, het gebruiken van gronden in strijd met de bestemming ten behoeve van het organiseren van het NK boerengolf (30-9-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Vragender

 • Winterswijkseweg 62, verbouwen van boerderij naar 2 woningen (21-9-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vergunning archeologie

Vergunning archeologie Papenweg 1 te Lievelde

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 23 september 2019 vergunning archeologie verleend (op grond van art.11 Monumentenwet 1988, afd 3.4 AWB) voor werkzaamheden op de locatie Papenweg 1 te Lievelde (Rijksmonumentennummer 532275). De werkzaamheden houden in: saneren grond en bouw woning en ontgraven bouwput.

Inzage

Het besluit ligt van 10 oktober t/m 21 november 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Beroep

Tegen deze beschikking kan van 11 oktober 2019 t/m 21 november 2019 beroep worden ingesteld. Dat kan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Gelderland (o.v.v. soort zaak), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Lievelde

 • Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 12 oktober 2019 van 20.00 – 01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Vragender

 • Schoolstraat: 35 m3 (in periode 18-10 t/m 15-11-2019) (4-10-2019)

Zieuwent

 • Reindersweg 8a: 20 m3 (in periode van 26-10 t/m 23-11-2019) (6-10-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp herziening bestemmingsplannen

Ontwerp herziening bestemmingsplan Vragenderweg 64b te Vragender

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 11 oktober 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan voor Vragenderweg 64b, Vragender waarbij de bestemming “bedrijf” wordt omgezet naar de bestemming “Wonen”.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 11 oktober 2019 t/m 21 november 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 11 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2015-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 11 oktober 2019 t/m 21 november 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Stichting Volleybal Promotie Keifestival, organiseren van het jaarlijkse Keifestival in het centrum van Lichtenvoorde (diverse horecabedrijven en deels op de openbare weg), op 26 oktober 2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur (2-10-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Ontwerp “Geluidbeleid Oost Gelre”

In 2008 heeft de gemeente Oost Gelre geluidbeleid vastgesteld. Gezien de veranderingen in het Rijksbeleid is er behoefte aan een nieuw geluidbeleid. Daarom is nieuw geluidbeleid opgesteld.

Het geluidbeleid uit 2008 is gebaseerd op de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” en kent een gebiedsgerichte benadering. Met het nieuwe geluidbeleid wordt afgestapt van de gebiedsgerichte benadering en zullen de normen en methodiek van het Activiteitenbesluit worden overgenomen. Daarnaast zijn enkele afwijkingsmogelijkheden opgenomen in het nieuwe ontwerp geluidbeleid.

Het geluidbeleid heeft alleen betrekking op het onderdeel industrielawaai. Overige vormen van geluid zijn of niet van toepassing of reeds in andere beleidsstukken geregeld. Het geluidbeleid zal als basis dienen voor de vergunningverlening milieu. Bij ruimtelijke procedures moet voor het aspect geluid breder worden getoetst. Het geluidbeleid kan daarbij dienen als aanvullend toetsingskader.

Inzage

U kunt het ontwerpbeleid inzien op het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Zienswijze

U kunt van 11 oktober t/m 21 november 2019 schriftelijk uw zienswijze geven op het ontwerpbeleid. De reacties worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in het definitieve beleidsstuk. Dat wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

U kunt een zienswijze indienen door een brief te sturen naar Gemeenteraad Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Bekijk ook dit nieuwsbericht: Nieuw geluidbeleid Oost Gelre