Bekendmakingen week 41 (08-10-2020)

Overzicht week 41 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lepelstraat 19, herbouwen halfvrijstaande woning (30-9-2020)
 • Klaverdijk 4/4a, splitsen woonboerderij in 2 woningen (30-9-2020)
 • Den Koem 2, vernieuwen handelsreclame en 2 winkelwagenstallingen op parkeerterrein Jumbo (30-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Heckinckstraat 10 en Staringstraat 4, groot onderhoud woningen (1-10-2020)
 • Schatbergstraat 84, bouwen carport (3-10-2020)
 • Mercatorstraat 13, verbouwen en opknappen pand (5-10-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.
De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Lepelstraat 19, sloopwerkzaamheden t.b.v. nieuwbouw (30-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 33, slopen Antoniushove (30-9-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.
 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Barakkenplaats 7, verbouwen loods naar woning (30-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 90, bouwen bedrijfshal (30-9-2020)
 • Varsseveldseweg 67, kap 1 eik (2-10-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 14, melding activiteitenbesluit voor het starten van een bedrijf voor het bewerken en repareren van plaatwerk van autocarrosserieën (28 september 2020)
 • Koningslinde 14a, melding activiteitenbesluit voor het starten van een architectenbureau (28 september 2020)

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 24, melding activiteitenbesluit voor het wijzigen van het bedrijf door verandering van het aantal paarden en mobiele middelen (21 september 2020)

Zieuwent

 • Vondermansdijk 10, melding activiteitenbesluit voor het wijzigen van het bedrijf, zijnde het uitbreiden van de melkveehouderij door een verlenging van de ligboxenstal en een wijziging in het aantal dieren (18 september 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning – activiteit Milieu

Mariënvelde

 • Verkavelingsweg 6, verlenging beslistermijn tot 6 november 2020 (15 september 2020)

Ontwerp omgevingsvergunning milieu

Groenlo

 • Lange Maat 2, ontwerpweigering milieuvergunning (weigeren i.v.m. niet verkrijgen vvgb)

Inzage
Procedure 1, van 9-10-2020 t/m 19-11-2020

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 9-10-2020 t/m 19-11-2020

Verleende Omgevingsvergunning – activiteit Milieu

Groenlo

 • Braakweg 2, revisievergunning voor het veranderen van de inrichting en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

Bezwaar
Procedure 4A is van toepassing van 8 oktober tot en met 18 november 2020

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde

 • Kloosterstraat 5, 5 m3 (in periode 28-10 t/m 25-11-2020) (30-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 9 oktober 2020 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: de door de gemeenteraad bij besluit van 22 september 2020 vastgestelde bestemmingsplannen:

 1. ‘Buitengebied herziening Dorpsstraat (ong.) Zieuwent’, waarbij de bestemming “Agrarisch” wordt omgezet naar de bestemming “Wonen” ten behoeve van de bouw van een woning. In relatie hiermee wordt de naastgelegen bedrijfsbestemming op het perceel Dorpsstraat 2 te Zieuwent aangepast waarna hier alleen categorie 1 bedrijven zijn toegestaan.
 2. ‘Herziening woningbouw De Boog Mariënvelde’ inclusief het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ‘Hof aan de Boog’ waarbij het bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ aan De Boog te Mariënvelde waarna er de mogelijkheid is om hier maximaal 15 woningen te bouwen. Het beeldkwaliteitsplan geeft de kaders weer waarbinnen de ontwikkeling van De Boog plaats kan vinden en vormt het toetsingskader bij aanvragen om omgevingsvergunningen onderdeel bouwen.

Het bestemmingsplan onder 1 is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemde bestemmingsplan onder 1 is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 9 oktober 2020 t/m 19 november 2020. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De planidentificatienummers zijn:

 • Ad.1: NL.IMRO.1586.BPBUI2022-VG01
 • Ad.2: NL.IMRO.1586.BPMAR702-VG01

Beroep
Procedure 4B van 9 oktober 2020 t/m 19 november 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan genoemd onder 1 zijn aangebracht.