Bekendmakingen week 40 (04-10-2018)

Overzicht week 40 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

 • Kerkstraat 45, het uitbreiden van het woonhuis (24-9-2018)
 • Wolterij 3-5, het herbouwen van de woning (27-9-2018)

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 31, het plaatsen van een zeecontainer t.b.v. opslag (28-9-2018)

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 29, het plaatsen van een erfafscheiding (25-9-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Parallelweg 8, het slopen van het pand (vml. Polarcup) (28-9-2018)

Harreveld

 • Nicolaasweg 13, het slopen van een schuur (24-9-2018)
 • Kerkstraat 45, het slopen ten behoeve van de verbouw van de woning (24-9-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Boksveenweg 4b, het bouwen van een vrijstaande woning (21-9-2018)
 • Mattelierstraat 19, het plaatsen van een muurgedicht (24-9-2018)
 • Kardinaal de Jongstraat 6, het uitbreiden van het woonhuis (26-9-2018)

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 5t01, voor het veranderen van de  inrichting, het plaatsen van een prijzenbord en het wijzigen van het gebruik van service-tankstation naar openbaar onbemand verkooppunt voor motorbrandstoffen (19-9-2018)
 • Wentholtpark, het uitbreiden van het dierenverblijf (24-9-2018)
 • Varsseveldseweg 32a, het verbouwen van een verblijfsruimte tot woning (26-9-2018)

Lievelde

 • Eimersweg 3, gebruik voor NK Boerengolf op 6 en 7 oktober 2018 en gedurende dit weekend plaatsen feesttent, vier vlaggenmasten en 15 reclamebanners (3 oktober 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Kerkstraat 20, omgevingsvergunning voor het geschikt maken van bedrijfspand voor woonfunctie (25 september 2018)

Bezwaar

 • Procedure 3A is van toepassing

Geweigerde omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Verbreden van bestaande uitweg, Winterswijkseweg 28 (26 september 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Parallelweg 18, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het in gebruik nemen van een druktesthal, het in gebruik nemen van een straalcabine en het vervangen van een bestaande afleverinstallatie voor diesel door een nieuwe installatie (25 september 2018)
 • Revendijk 3, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde de realisatie van een jongveestal en het actualiseren van het bedrijf (26 september 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

 • Parallelweg 18, maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid (25 september 2018)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Hotel De Koppelpaarden, Rapenburgsestraat 20, 7131 CX Lichtenvoorde, 06-10-2018 van 20:00-01:00 uur
 • Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde, 06-10-2018 van 19:30-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Heideweg 5: 25 m3 (29 september 2018)

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 1: 50 m3 (26 september 2018)
 • Rouwhorsterdijk 2: 5 m3 (27 september 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Bestemmingsplan Raadhuisstraat 2 en Aaltenseweg ongenummerd (‘de Driehoek’) te Lichtenvoorde

Aan de Raadshuisstraat 2 zijn momenteel appartementen toegestaan. De woning is recent verbouwd tot één woning. De mogelijkheid om hier meerdere appartementen te realiseren komt te vervallen. Er mag één woning aanwezig zijn op dit perceel. Aan de Aaltenseweg ongenummerd (kop van de Vragenderweg –  Aaltenseweg) zijn momenteel 8 appartementen met detailhandel en/of dienstverlening toegestaan. De woonbestemming komt te vervallen en wordt vervangen door een groenbestemming.

Bestemmingsplan verleggen beschermingszone rioolleiding nabij rotonde Vragenderweg-N313 te Lichtenvoorde

Bij de aanleg van de rotonde Vragenderweg-N313 is onder meer een rioolleiding verlegd. Dit is destijds met een omgevingsvergunning geregeld. In het bestemmingsplan ligt een beschermingszone rond dit soort leidingen om bodemingrepen hier te toetsen. Deze beschermingszone klopt nu niet meer met de feitelijke ligging van de rioolpersleidingen. Dit bestemmingsplan regelt dat de beschermingszone weer op de juiste plek komt te liggen.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

In dit geval maken we voor de plannen voor de uitbreiding van het bedrijvenpark en voor de geluidzone ook gebruik van de mogelijkheid om een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen waarop een inspraakreactie kan worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78.

Besluit omgevingsvergunningen

‘Omgevingsvergunning Lievelderstraat 5 Groenlo’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Lievelderstraat 5 te Groenlo is verleend. Het besluit ligt met ingang van 8 oktober 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in het bouwen van een nieuwe woning op het adres Lievelderstraat 5 te Groenlo.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 8 oktober 2018 tot en met 18 november 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 8 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBGRO404-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 9 oktober 2018 tot en met 19 november 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 9 oktober 2018. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

Omgevingsvergunning Meddoseweg 37 te Groenlo’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Meddoseweg 37 te Groenlo is verleend. Het besluit ligt met ingang van 8 oktober 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in het verbouwen van de woning, realiseren van een kantoor aan huis en bouwen van een constructie voor hop op het adres Meddoseweg 37a in Groenlo.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 8 oktober 2018 tot en met 18 november 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 8 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2011-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 9 oktober 2018 tot en met 19 november 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het terinzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 9 oktober 2018. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Lopersvereniging Groenlo, organiseren van de Kanonsloop op 7 oktober 2018 (28 september 2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Evenement “Proef Lichtenvoorde”

Van 4 t/m 7 oktober 2018 vindt in het centrum van Lichtenvoorde het evenement “Proef Lichtenvoorde” plaats. Voor dit evenement wordt gebruik gemaakt van (een deel van) de verkeersruimte van diverse straten in het centrum van Lichtenvoorde.

Evenement “Kanonsloop Groenlo”

Op zondag 7 oktober 2018 wordt de Kanonsloop georganiseerd. Hiervoor wordt (een deel van) de wegvakken in het noordoostelijke deel van Groenlo (gedeeltelijk) afgesloten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Vogelvereniging “De Gevleugelde Zanger” voor het organiseren van een kansspel op 17 en 18 november 2018 (29 september 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerp “Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie Oost Gelre en Uitvoeringsprogramma grootschalige hernieuwbare energie”

Het ontwerpbeleid voorziet in een kader voor het oprichten van installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zon, wind en biomassa. Het uitvoeringsprogramma gaat in op de eerste grote stap die Oost Gelre wil zetten naar een energieneutrale gemeente in 2030. Dit is vertaald naar een drietal projecten voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie en één project voor grootschalige energiebesparing.

Inzage

U heeft de mogelijkheid om het ontwerpbeleid en het uitvoeringsprogramma in te zien op het gemeentehuis. Daarnaast zijn de documenten digitaal te raadplegen op https://www.oostgelre.nl/energieneutraal-oost-gelre.

Zienswijze

U heeft t/m 26 oktober 2018 de mogelijkheid om met een zienswijze schriftelijk een reactie te geven op het ontwerpbeleid en het uitvoeringsprogramma. De reacties worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in het definitieve beleidskader en uitvoeringsprogramma. Dat wordt vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld. De raadsbehandeling is naar verwachting op 18 december 2018.

U kunt een zienswijze indienen door een brief te sturen naar:

Gemeenteraad Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Of te mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl

Heeft u vragen? U kunt mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl (link stuurt een e-mail) of bellen met projectleider Marleen Brus via telefoonnummer (0544) 39 34 49.