Bekendmakingen week 40 (03-10-2019)

Overzicht week 40

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oostermeenweg 23, oprichten zorgboerderij (23-9-2019)

Lichtenvoorde

 • Lariksstraat 26, plaatsen dakkapel (29-9-2019)

Lievelde

 • Eimersweg 3, gebruiken gronden in strijd met bestemming t.b.v. organiseren NK boerengolf (24-9-2019)
 • Lievelderweg 106, bouwen entreegebouw en berging (24-9-2019)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 40a, het tijdelijk bewonen van het bijgebouw/kantoor (24-9-2019)
 • Schralenstein 2, het aanbrengen van zonwering voor de klaslokalen (26-9-2019)

Lichtenvoorde

 • Kievitstraat (veld bij hoek Buizerd) het bouwen van een tijdelijk woonzorggebouw voor de duur van 6 jaar. (24-9-2019);
 • Pastoor Sandersstraat 8, het vernieuwen van de voorgevel (24-9-19)
 • Bosuil 21, het plaatsen van een dakkapel (26-9-2019)

Lievelde

 • Europaweg 36, kap 1 monumentale leilinde (de boom is dood) (26 september 2019)
 • Oostermeenweg 5, kap 3 esdoorns (dunning minder vitale bomen) (26 september 2019)
 • Engelse Schans 28, het bouwen van een woning (26-9-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde

 • Flierdijk, nabij Eko-boerderij Arink: 8 m3 (1-10-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp wijzigingsplan

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering Papenweg 8B, 8C en 10 te Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ in de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Papenweg 8B, 8C en 10 te Lievelde.

Inzage

Procedure 1, van 4 oktober t/m 14 november 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 4 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPLIE1001-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 4 oktober t/m 14 november 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Motor- en Autoclub Lichtenvoorde, organiseren Off the road rit op 13 oktober 2019 vanaf circuit in De Schans over openbare en deels particuliere wegen in Oost Gelre (5-10-2019)
 • zwembad Meekenesch, z.p.c. LIVO, WTC Keitrappers en Lopersgroep ’90, organiseren recreatieve triatlon over paden en wegen in de gemeente Oost Gelre, met start- en finishlocatie nabij zwembad Meekenesch op 6 oktober 2019 (2-10-2019)

Lichtenvoorde

 • “Proef Lichtenvoorde”, met sponsoravond van voetbalvereniging Longa ’30 op 3 oktober 2019, corsofeest op 5 oktober 2019 en culinair en mode-evenement op 6 oktober 2019 in het centrum van Lichtenvoorde (1-10-2019)
 • Buurtfeest in Patrijsstraat t.h.v. nrs. 43-51 op 9 november 2019 (1-10-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Proef Lichtenvoorde, 3 t/m 6 oktober 2019

In verband met het evenement ‘Proef Lichtenvoorde’ worden op 3, 4, 5 en 6 oktober van 18.00 – 0.00 uur de Markt geheel en de omliggende straten gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Collecte t.b.v. Duchenne Parent Project in week van 14 t/m 19 oktober 2019 (28-9-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp “Plussenbeleid Oost Gelre”

De gemeente Oost Gelre heeft een ontwerp beleidsregel voor plussenbeleid opgesteld. Het Plussenbeleid is alleen van toepassing op niet-grondgebonden veehouderijen en zet in op het realiseren van duurzame niet-grondgebonden veehouderijen. Niet-grondgebonden veehouderijen krijgen onder voorwaarden de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen. Een veehouder dient bij uitbreiding aanvullende maatregelen te treffen op het gebied van dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit en/of milieu. Welke maatregelen genomen moeten worden, moet de initiatiefnemer samen met zijn omgeving in een dialoog bepalen.

Niet-grondgebonden bedrijven kunnen op dit moment vanwege de provinciale Omgevingsverordening niet verder groeien dan de bestaande mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan. Het provinciale Plussenbeleid mag alleen worden toegepast wanneer gemeenten hiervoor een beleidsregel hebben vastgesteld. Met de beleidsregel ‘Plussenbeleid Oost Gelre’ geeft de gemeente invulling aan deze formele verplichting. In de beleidsregel worden soorten plusmaatregelen benoemd die kunnen worden toegepast. Ook is aangegeven hoe de dialoog met de omgeving moet plaatsvinden en wat de ondergrens is voor de investering in plusmaatregelen.

De beleidsregel is niet van toepassing als de uitbreiding mogelijk is op basis van het nu geldende bestemmingsplan en eventuele wijzigingsbevoegdheden op grond van dat bestemmingsplan. Daarnaast blijven kleine uitbreidingen van maximaal 500 m² bruto stalvloeroppervlakte per 5 jaar mogelijk zonder toepassing van het plussenbeleid.

Inzage

Het ontwerpbeleid is in te zien op het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Zienswijze

U kunt van 4 oktober t/m 14 november 2019 met een zienswijze schriftelijk een reactie geven op het ontwerpbeleid. De reacties worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in het definitieve beleidsstuk. Dat wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

U kunt een zienswijze indienen door een brief te sturen naar: Gemeenteraad Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde