Bekendmakingen week 40 (01-10-2020)

Overzicht week 40 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lievelde

  • Gasteveldsdijk 13, kap Aesculus hippocastanum (paardenkastanje) (bijzondere boom) (22-9-2020)

Lichtenvoorde

  • Weijenborgerdijk 49a, vernieuwen bijgebouw (22-9-2020)
  • Op den Akker 8, bouwen tuinmuur (24-9-2020)

Zieuwent

  • Dorpsstraat 41, verbouwen pastorie tot zorglocatie (21-9-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

  • Aaltenseweg 99, bouwen berging met overkapping (21-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde

  • De Stegge 11, 20 m3 (in periode 8-10 t/m 5-11-2020) (25-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing is verleend voor:

  1. een woningsplitsing van de voormalige boerderij aan Oostermeenweg 17-19 te Groenlo;
  2. herbouw van het voorhuis, verlenging van het achterhuis met woningsplitsing van de voormalige boerderij aan de Winterswijkseweg 49 te Vragender.

Het besluit ligt met ingang van 2 oktober 2020 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor een periode van 6 weken, dus tot en met 12 november 2020.

Inzage
Procedure 1, van 2 oktober t/m 12 november 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De plannummers zijn:

Ad.1: NL.IMRO.1586.PBBUI2022-VG01.
Ad.2: NL.IMRO.1586.PBBUI2024-VG01.

Beroep
Procedure 4A van 3 oktober t/m 13 november 2020.

 

Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind gemeente Aalten

Logo gemeente Aalten

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, heeft de gemeente Aalten het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Ter inzage
Met ingang van woensdag 30 september 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind ter inzage. Dit is te bekijken via www.aalten.nl/Inwoners/Wonen en Bouwen/Ruimtelijke plannen. U kunt het Uitnodigingskader ook op afspraak inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten).

Informatiebijeenkomsten
Op maandag 12 en donderdag 15 oktober organiseert gemeente Aalten informatiebijeenkomsten voor inwoners. Wilt u hier meer over weten, kijk op www.aalten.nl/uitnodigingskader.

Reageren
Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven aan het college van burgemeester en wethouders van Aalten. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.

Informatie
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak om mondeling een reactie te geven kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33.