Bekendmakingen week 4 (28-01-2021)

Overzicht week 4

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 49, plaatsen tijdelijk woonunit (19-01-2021)

Lievelde

 • Nabij Flierdijk, Eikendijk, gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan t.b.v. festival Zwarte Cross 2021 (13-01-2021)

Mariënvelde

 • Veldweg 1, bouwen mestsilo (25-1-2021)

Vragender

 • Vragenderweg 72, verbouwen schuur (18-01-2021)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Papendijk 22-T01, verwijderen asbest uit middenspanningsruimte (18-1-2021)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 54, slopen kap woning (19-1-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning

Lievelde

 • Lievelderweg 87, uitbreiden garagebedrijf (verlengd tot 9-3-2021)

Groenlo

 • Batterij 5, bouwen bedrijfshal met kantoor (verlengd tot 4-3-2021)

Ontwerp omgevingsvergunning

Vragender

 • Vragenderweg 64b, brandveilig gebruiken recreatie-appartementen

Inzage (op aanvraag)

Procedure 1, van 29-1-2021 t/m 11-3-2021

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 29-1-2021 t/m 11-3-2021

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Kevelderstraat 22 en 24, verbouwen begane grond van beide panden tot 2 woningen (19-1-2021)
 • Batterij 5, bouwen bedrijfshal met kantoor (21-1-2021)
 • Bolwerk 6, aanbrengen reclame op de gevel (22-1-2021)
 • Den Sliem 37b, verbreden uitrit (20-1-20210

Harreveld

 • Hoek Kerkstraat - Varsseveldseweg - N18, bouwen overdekte biobased fietsenstalling (t.b.v. 45 fietsen) (22-01-2021)

Lichtenvoorde

 • Acaciastraat 41, verbouwen woning (19-1-2021)
 • Nijverheidsstraat 16, verbouwen bedrijfspand (21-1-2021)
 • Newtonstraat 3, realiseren kantoorruimte in bestaande bedrijfspand en gevelwijziging (25-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Buiten behandeling aanvraag

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg, bouwen 2-onder-1-kapwoning (21-01-2021)
 • Waalderweg 2, realiseren appartementen in voormalige cafépand (21-01-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Hartebroekseweg 74a, gedeeltelijk intrekken bouwen schuurwoning, zijnde bouwen berging

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing 29 januari t/m 11 maart 2021

Handhavingsbesluiten

Vragender

 • Vragenderweg 72a, opleggen bouwstop voor schuur/loods (21-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Vragenderweg 64c, melding aanleggen gesloten bodemenergiesysteem bij 5 recreatiewoningen, 01 t/m 05 (19 januari 2021)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Vragender

 • Vragenderweg 71 en Kapelweg 38-40, vergunning verandering inrichting

Inzage

Procedure 1, van 29 januari t/m 11 maart 2021

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 29 januari t/m 11 maart 2021

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Varsseveldseweg 93, 25 m3 (in periode 20-2 t/m 20-3-2021) (22-1-2021)
 • Harreveldseweg, 14 m3 (in periode 8-2 t/m 8-3-2021) (26-1-2021)

Mariënvelde

 • Ballasweg 6, 50 m3 (in periode 3-2 t/ m3-3-2021) (20-1-2021)
 • Beenekussteeg, 40 m3 (in periode 8-2 t/m 8-3-2021) (26-1-2021)

Zieuwent

 • Koolsweg, 6, 30 m3 (in periode 4-2 t/m 4-3-2021) (22-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Locatie plaatsing laadpalen PARKnCHARGE

Lichtenvoorde

 • Aanpassing locatie Bosuil: plaatsing 2 laadpalen Bosuil op parkeerstrook t.h.v. huisnummer 11 (i.p.v. oorspronkelijke besluit: t.h.v. huisnummers 27 t/m 31). Daarvoor worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd. Als het gebruik van de laadpalen toeneemt, kunnen we tot 4 parkeerplaatsen per 2 laadpalen reserveren (14-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, innemen standplaats t.b.v. bevolkingsonderzoek in periode medio januari/april 2021 (26-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.