Bekendmakingen week 4 (25-01-2018)

Overzicht week 4 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Beltrumsestraat 14/14a, verbouwen woon-/ winkelpand (19-1-2018)
 • Winterswijkseweg 18, wijzigen pui en wijzigen gebruik pand (21-1-2018)

Lievelde

 • De Stegge 4, verbouwen achterhuis tot woning (15-1-2018)

Zieuwent

 • Roldersweg 4/4a, splitsen woning (16-1-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Schaepmanstraat 17, verwijderen asbest (17-1-2018)
 • Beltrumsestraat 14-14a, slopen en verwijderen asbest t.b.v. verbouw pand (19-1-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning (met vormvrije-mer)

Ontwerp omgevingsvergunning (met vormvrije-mer) voor het bouwen van een varkensstal op het adres Boerijendijk 12 Groenlo

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo), voor het bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal met gebouwnummer 13;

inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo), voor het veranderen en inwerking hebben van een varkens-, rundvee- en paardenhouderij (veranderingsvergunning);

het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa, onder a, Bor).

Inzage

Procedure 1, van 25 januari t/m 8 maart 2018

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 25 januari t/m 8 maart 2018

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Ruurloseweg 4, plaatsen reclamezuil en 2 vlaggenmasten (15-1-2018)

Harreveld

 • Harreveldseweg 3/3a, splitsen en verbouwen woning (18-1-2018)

Lichtenvoorde

 • Bernardstraat 9: aanleg uitweg (20-1-2018)

Lievelde

 • Grensweg 7: kap 5 eiken; herplant in laan op eigen erf (17-1-2018)
 • Oude Lievelderweg 2, tijdelijk gebruiken bijgebouw als woonruimte (tot 15-1-2021) en daarna als Bed & Breakfast (16-1-2018)

Mariënvelde

 • Waalderweg 61: kap 5 eiken; herplant op eigen erf (17-1-2018)

Vragender

 • Heelweg 8, bouwen melkveestal (18-1-2018)

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk: aanleg uitrit met duiker klompenpad bos het Roetslat tot Baakse Beek (19-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lievelde

 • Oostermeenweg 13, meldingen voor het veranderen van de inrichting en richt zich in hoofdzaak  op het in werking hebben van een agrarisch bedrijf, het wijzigen van de veebezetting, het realiseren van een emissiearme stal voor melkkoeien en het optimaliseren van de bedrijfsvoering (17 januari 2018

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 27-01-2018, van 22:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Weiland tussen Lindeboomweg en Varsseveldseweg: 18 m3 (23-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Basisschool De Regenboog, houden carnavalsoptocht in de wijk nabij de basisschool op 9 februari 2018 (17-1-2018)
 • Stichting De Auto Expeditie, organiseren Expeditie Noordkaap, met start op 28 januari 2018 vanaf Roemaat Transport, Albert Schweitzerstraat, en finish op 4 februari 2018 bij HZR ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, het bij de start en finish ten gehore brengen van geluid en het ophangen van een spandoek (23-1-2018)
 • Stichting Omroep Gelderland, uitzending i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen op het marktplein vanuit bus/camper op 28 februari 2018 (23-1-2018)

Lievelde

 • Stichting Jeugdwerk Lievelde, houden carnavalsoptocht op zondag 11 februari 2018 in Lievelde (23-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Snoeiwerkzaamheden Kerkhoflaan Lichtenvoorde

Vanwege snoeiwerkzaamheden wordt de Kerkhoflaan (tussen Richterslaan en Raadhuisstraat) van  22 t/m 26 januari 2018 tussen 08.00 en 17.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve aanwonenden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl. 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lievelde

 • Carnavalsvereniging De Jonge Nölepeters, ophangen 2 spandoeken, plaatsen 2 borden met tekst “Nölersdorp” en plaatsen “Nölerspop” op het Koningsplein in periode 3 februari t/m 13 februari 2018 (17-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing