Bekendmakingen week 4 (23-01-2020)

Overzicht week 4

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Vrakkinkweg 3a plaatsen zonnepanelen (14-1-2020)
 • Mattelierstraat 27, intern verbouwen pand naar 4 appartementen (17-1-2020)
 • Emmasingel 22, realiseren schoonheidssalon (16-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Planetenstraat 4, bouwen dakserre (19-1-2020)

Lievelde

 • Besselinkschans, gebruik gronden voor Zwarte Cross 2020 in strijd met bestemmingsplan (17-1-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Mattelierstraat 27, slopen ten behoeve van verbouw pand (17-1-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Rembrandtstraat 21, bouwen dakopbouw (17-1-2020)
 • Lichtenvoordseweg 19, bouwen terrasoverkapping (17-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Leharstraat 12, plaatsen dakkapel (15-1-2020)
 • Jacob Catsstraat 27, wijzigen voor- en zijgevel woning (15-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verleende aanlegvergunning kabels

Groenlo

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft vergunning verleend voor het aanleggen van kabels op het perceel kadastraal bekend sectie F, nummers 914, 915 en 781, op bedrijvenpark Laarberg in Groenlo.

Beroep

Procedure 4A van 24 januari t/m 5 maart 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Dankbaarsdijk 8 en 10, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het aanpassen van de varkensstallen naar emissiearm op hokniveau (14 januari 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Lievelde

 • Droebertweg 2, verlengen beslistermijn voor aanvraag vergunning met 6 weken (14 januari 2020)

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde

 • Oostermeenweg 5: 5 m3 (in de periode van 01-02-2020 t/m 29-02-2020) (16-1-2020)

Mariënvelde

 • Scheiddijk 21 A, 35 m3 (in de periode van 07-02-2020 t/m 06-03-2020) (17-1-2020)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 32a, 50 m3 (in de periode van 12-02-2020 t/m 11-03-2020) (19-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg, organiseren Lichtjesavond op 14 februari 2020 op RK begraafplaats (16-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Wagenbouwersgroep Harbers Paul, voorjaarswandeltocht over paden en wegen in Lichtenvoorde en omgeving op 22 maart 2020, met als start- en finishlocatie Op ’t Zand 3, en het ophangen van 2 spandoeken van 10 t/m 23 maart 2020 nabij Op ’t Zand ter aankondiging van de wandeltocht (16-1-2020)
 • Stichting de Auto Expeditie, organiseren Expeditie Noordkaap, een autotoertocht van Lichtenvoorde naar de Noordkaap en weer terug, met start op het terrein van Roemaat Transport, Albert Schweitzerstraat 19 op 26 januari 2020 en de finish op het terrein van HRZ ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1 op 2 februari 2020 (16-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Bennink Supermarkt Groenlo BV, uitoefenen slijtersbedrijf aan Den Koem 2 (14-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Jabeli Supermarkt B.V., uitoefenen slijtersbedrijf aan de Van Heijdenstraat 17 (17-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.