Bekendmakingen week 39 (27-09-2018)

Overzicht week 39 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Mattelierstraat 19, plaatsen muurgedicht aan zijgevel cultureel centrum (19-9-2018)

Vragender

 • Heringsaweg 5, bouwen overkapping (19-9-2018)

Lievelde

 • Eimersweg 3, tijdelijk gebruik van de gronden in strijd met het bestemmingsplan voor het NK Boerengolf  en enkele tijdelijke bouwwerken t.b.v. het evenement op 6 en 7 oktober 2018, inclusief op- en afbouw tijd (18-9-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend. De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Bernard van Galenstraat 18, verwijderen asbest golfplaten garage/berging (19-9-2018)

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 54, verwijderen asbest (20-9-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 60-62: 2 kastanjes. Kapvergunning i.v.m. levensverwachting van minder dan 5 jaar (19-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit omgevingsvergunningvrij

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 60, bouwen afdak (20-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 31, veranderen van het bedrijf zijnde in hoofdzaak het plaatsen van een noodstroomaggregaat (20-9-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 29-09-2018 van 21:00-00:00 uur
 • Beusink Recreatie, Lievelderweg 106, 7137 MC Lievelde, 28-09-2018 van 20:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Vooraankondiging voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 • Varsseveldseweg 47 Lichtenvoorde
  Met een bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van een Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) mogelijk gemaakt.
 • Zieuwentseweg 50, 50a Zieuwent
  Met een bestemmingsplan wordt splitsing van de bestaande woning mogelijk gemaakt.
 • Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender
  Met een bestemmingsplan wordt splitsing van de bestaande woning op nr. 62 mogelijk gemaakt en wordt het agrarisch bouwvlak van nr. 64 van vorm veranderd.
 • Visserijdijk Vragender
  Met een bestemmingsplan wordt de bestemming ‘Bedrijf’ omgezet naar ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en ‘Natuur’ waarbij deze bestemming is gelegen op de gronden tegenover Heringsaweg 14 te Vragender.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. In een later stadium zal voor sommige van deze plannen een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving (via telefoonnummer (0544) 39 35 35).

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening De Riette 2 Harreveld’

De gemeenteraad heeft op 18 september 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening De Riette 2 Harreveld’ vastgesteld waarbij de bestemming Sport voor de bedrijfswoning is gewijzigd naar Wonen.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 28 september t/m 8 november 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 28 september). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI1512-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 28 september 2018 t/m 8 november 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Lievelderweg 92 Lievelde”

De gemeenteraad heeft op 18 september 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Lievelderweg 92 Lievelde’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van het vervangen van tenten door gebouwen voor het bouwen van bloemencorsowagens.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Er is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 28 september t/, 8 november  2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 28 september). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2003-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 28 september 2018 t/m 8 november 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde, herziening intensieve veehouderij’.

De gemeenteraad heeft op 18 september 2018 het bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde, herziening intensieve veehouderij’ ongewijzigd vastgesteld.

Het plangebied betreft delen van het gebied waar momenteel het bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde’ van toepassing is. Het gaat om de delen waar de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen van toepassing is. Met dit bestemmingsplan komen de wijzigingsbevoegdheden voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in het plangebied te vervallen. De mogelijkheden voor bestaande (intensieve) veehouderijen in het plangebied wijzigen niet als gevolg van dit bestemmingsplan. Ook de  overige onderdelen (zoals de woonbestemmingen) van dit bestemmingsplan wijzigen niet als gevolg van dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Voor ontwikkelingen van een bepaalde omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd.  In dit geval is geen sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1. van de Wet ruimtelijke ordening. Er is dan ook geen exploitatieovereenkomst noodzakelijk en vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 28 september t/m 8 november  2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 28 september). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLOG002-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 28 september tot en met 8 november 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning gebruik schuur Oude Aaltenseweg 41 Lichtenvoorde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het gebruik van de schuur aan de Oude Aaltenseweg 41 in Lichtenvoorde vanaf 28 september 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het plan voorziet in het gebruik van de schuur voor de bouw van wagens voor de bloemencorso.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening.

Inzage

Procedure 1, van 28 september t/m 8 november 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl (link met IMRO code) en ook op deze website (vanaf 28 september). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBUI2009-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 28 september 2018 t/m 8 november 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Kanjers voor Kanjers, organiseren wandeltochten over fiets- en wandelpaden op 27 en 28 oktober 2018 (18-9-2018)

Lichtenvoorde

 • Stichting Zomermarkt, organiseren ‘Proef Lichtenvoorde’ bestaande uit verschillende activiteiten op 4 en 6 en 7 oktober 2018 (25-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Werkzaamheden Ottersweg Zieuwent

Van 22 oktober t/m 2 november 2018 vinden werkzaamheden plaats in de Ottersweg in Zieuwent. Aanwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden hun woning bereiken. Doorgaand rijverkeer wordt gestremd.

Werkzaamheden Vremanstraat Mariënvelde

Van 22 oktober t/m 22 december 2018 vinden werkzaamheden plaats in de Vremanstraat in Mariënvelde. Doorgaand rijverkeer wordt gestremd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, het innemen van een standplaats op de Maliebaan voor de periode medio januari / eind februari 2019 (22-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing