Bekendmakingen week 39 (24-09-2020)

Overzicht week 34 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Bolwerk 9, realiseren bedrijfshal (18-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Buys Ballotstraat 3, wijzigen gevels en intern verbouw pand naar bedrijfsverzamelhal (17-9-2020)

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning 

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 14, verlengen beslistermijn voor aanvraag bouw bedrijfshal (17-9-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.
De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Buitenschans 92, verwijderen asbest uit woning (15-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Julianastraat 15, verwijderen asbest (15-9-2020)
 • Varsseveldseweg 49, slopen woning (17-9-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 •  Parallelweg 2, verbouwen en herinrichten gebouw 8 (17-9-2020)

Harreveld

 • Kerkstraat 39, aanleg uitweg (18-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Industrieweg 13a, melding voor het plaatsen van een propaantank (10 september 2020)

Harreveld

 • Nicolaasweg 2a, melding voor het plaatsen van een propaantank (10 september 2020)

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 4, melding voor het veranderen van het veebestand (15 september 2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Harreveld

 • Nicolaasweg 1, 5 m3 (in periode 5-10 t/m 2-11-2020) (22-9-2020)

Mariënvelde

 • Heemselerweg 3 a, 10 m3 (in periode van 29-9 t/m 27-10-2020) (16-9-2020)

Zieuwent

 • weiland tussen de Verkavelingsweg en de Bedelaarsdijk nabij de Verkavelingsweg 1, 25 m3 (in periode 28-9 t/m 26-10-2020) (16-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Afsluiting gedeelte Zegendijk Zieuwent

Donderdag 24 september, worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de Zegendijk te Zieuwent. Daarvoor wordt de Zegendijk afgesloten tussen de Rouwhorsterdijk en De Waareise. Het Sourcy Center is bereikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Streektheater de Pol, plaatsen driehoeksreclameborden in de gemeente Oost Gelre in diverse periodes van 2 weken, tussen 9 oktober 2020 en 23 oktober 2021, ter aankondiging van diverse voorstellingen in streektheater de Pol in Aalten (17-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.