Bekendmakingen week 38 (17-09-2020)

Overzicht week 38 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 49, bouwen woning (8-9-2020)

Lievelde

 • Engelse Schans (ongenummerd), bouwen woning met bijgebouw (9-9-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, bouwen werktuigenloods (10-09-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 15, verwijderen asbest uit woning (8-9-2020)
 • Heckinckstraat 31 t/m 57 (m.u.v. 33 en 43), 61, 63, 65, 71, 75, 77, 79, 81, 12, 14, 18, 26, 32, 36, 38, 40 en 46, sloop t.b.v. groot onderhoud huurwoningen (11-9-2020)
 • Staringstraat 1 t/m 37 (m.u.v. 9, 23, 31 en 33), 2, 6, 10, 16, 18, 24, 26, 34, 38, sloop t.b.v. groot onderhoud huurwoningen (11-9-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Molenaar 53, bouwen erfafscheiding (10-9-2020)
 • N319, ter hoogte van hectometerpaal 35.802, kap 1 eik (8-9-2020)
 • Deken Hooijmansingel 1, kap 1 treurbeuk (8-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Op ’t Zand, de geldigheidstermijn van de tijdelijke omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan voor het openluchttheater en voor de Drive wordt verlengd tot 1 november 2020. Dit geldt ook voor de drank- en horeca-ontheffing en de standplaatsvergunning (10-9-2020)
 • Op ’t Zand, verlenen tijdelijke omgevingsvergunning voor recent geplaatste grote tent in openluchttheater tot 1 november (10-9-2020)
 • Ter hoogte van afslag Zieuwentseweg en langs N18 tussen Harreveld en afslag Lichtenvoorde-Zuid, verlengen termijn 2 aankondigingsborden langs de N18 tot 1 november (10-9-2020)
 • Schatbergstraat 79, bouwen erfafscheiding (14-9-2020)

Lievelde

 • Lievelderweg 92b, bouwen corsohal (corsogroep Geschudt) (9-9-2020)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 29, kap 1 zomereik (bijzondere boom) (13-9-2020)

Vragender

 • Oorschotweg 3, kap 1 Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) (12-9-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 4b, geldigheidstermijn van de tijdelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de TimpDrive wordt verlengd tot 1 november 2020. Dit geldt ook voor de drank- en horeca-ontheffing en de standplaatsvergunning (10-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Den Koem 2, gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning voor de reclame-aanduidingen op de borden en vlaggen (9 september 2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning woningsplitsing Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Oude Winterswijkseweg 40 te Groenlo vanaf 18 september 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de bestaande voormalige boerderij, en de verbouw van het achterhuis, aan de Oude Winterswijkseweg 40-40a te Groenlo.

Inzage
Procedure 1, van 18 september 2020 t/m 29 oktober 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2019-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 18 september 2020 t/m 29 oktober 2020.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Op ’t Zand, de geldigheidstermijn van de tijdelijke omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan voor het openluchttheater en voor de TimpDrive wordt verlengd tot 1 november 2020. Dit geldt ook voor de drank- en horeca-ontheffing en de standplaatsvergunning (10-9-2020)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 4b, geldigheidstermijn van de tijdelijke omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de TimpDrive wordt verlengd tot 1 november 2020. Dit geldt ook voor de drank- en horeca-ontheffing en de standplaatsvergunning (10-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Verzenddatum voornemen:

Naam betrokkene:

08-09-2020

08-09-2020

08-09-2020

08-09-2020

08-09-2020

08-09-2020

08-09-2020

dhr. N.M.T. Açikgöz

dhr. A. Zito

mevr. C. van der Plas

dhr. A.T. Koster

mevr. A. El Allali

dhr. P. van ’t Hazeveld

dhr. P. Ansink