Bekendmakingen week 37 (13-09-2018)

Overzicht week 37 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 29, bouwen bedrijfspand met kantoor (4-9-2018)
 • Esstraat 51, wijzigen voorgevel (7-9-2018)

Lievelde

 • Heringsaweg 9, realiseren recreatiewoning in bijbehorend bouwwerk, aanleggen in-/uitrit, en plaatsen 3 reclame-uitingen (5-9-2018)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 13, bouwen schuur (7-9-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Thorbeckestraat 69, verwijderen asbest (3-9-2018)
 • Willem Alexanderhof 12, verwijderen asbest (3-9-2018)

Lievelde

 • Vicariestraat 13, verwijderen asbest (7-9-2018)

Zieuwent

 • De Waareise 11, verwijderen asbest golfplaten (4-9-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Oude Winterswijkseweg 40a, wijzigen gebruik voormalige stal in kantoor en opslag (4-9-2018)
 • De Bleek 12, bouwen vrijstaande woning (10-09-2018)

Lichtenvoorde

 • Meester Kuijpersplein 11, bouwen veranda/carport (5-9-2018)
 • Gruttostraat 12, plaatsen erfafscheiding (7-9-2018)

Vragender

 • Nabij Heringsaweg 7, aanleggen grondwal (5-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 3, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden bedrijfspand met opslaghal en kantoor tot uiterlijk 26 oktober 2018 (4-9-2018)
 • Mercatorstraat 16, verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk gebruiken deel bedrijfspand tot uiterlijk 31 oktober 2018 (5-9-2018)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Nijverheidsstraat 14, melding voor het starten van een bedrijf voor het opslaan en be- en verwerken van kunststofgranulaat (4-9-2018)
 • Varsseveldseweg 60, melding voor het starten van een bedrijf zijnde het oprichten van een trainingscentrum en een B&B (6-9-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Het Witte Paard, Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent, 15-09-2018 van 20:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Manschotterweg 19: 10 m3 (7-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Burendag op de parkeerplaats van de Wilhelminastraat op 22 september 2018 (7-9-2018)
 • Buurtbarbecue op de parkeerplaats op Het Blik t.h.v. huisnrs. 45 en 47 op 22 september 2018 (8-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Jantje Beton, houden collecte in de periode van 24 februari tot en met 2 maart 2019 (5-9-2018)

Lichtenvoorde

 • Stichting Huntington Oost Achterhoek, houden collecte tijdens een benefietavond bij de Koppelpaarden in Lichtenvoorde (6 en 7 oktober 2018) (5-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                           Naam betrokkene:
04 september  2018                  dhr M. Bouchantouf, Emmasingel 9 te Groenlo