Bekendmakingen week 37 (10-09-2020)

Overzicht week 37

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lepelstraat 19, het verbouwen van het kantoorpand tot woning (31-8-2020)

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, het gebruiken van de bedrijfswoning als plattelandswoning (02-09-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Lepelstraat 19, sloopwerkzaamheden ten behoeve van de verbouw van het pand (31-8-2020)
 • Schaepmanstraat 19, het saneren van asbest uit de woning (7-9-2020)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 13, het verwijderen van asbest (4-9-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning

Lievelde

Kloosterstraat 5, het brandveilig gebruiken van het Koptisch Orthodox Klooster

Inzage

Procedure 1, van 11-09-2020 t/m 22-10-2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 11-09-2020 t/m 22-10-2020

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Industrieweg 13a, het plaatsen van een bovengrondse (diesel)tankinstallatie (3-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Esstraat 2a-g01, het plaatsen van een geldautomaat (7-9-2020)
 • Patrijsstraat 15, verbreden uitrit (4-9-2020)

Lievelde

 • De Stegge 25, het verbouwen en uitbreiden van de woonboerderij (3-9-2020)

Zieuwent

 • Op den Bond 3, het bouwen van een helft van een dubbele woning (3-9-2020)
 • Op den Bond 5, het bouwen van een helft van een dubbele woning (3-9-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 33, intrekken van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de productieruimte voor wat betreft fase 2 en 3 (2 september 2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Harreveld

 • Heideweg 2, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning en wijzigen huisvestingssysteem van één stal

Inzage

Procedure 1, van 10 september t/m 21 oktober 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 10 september t/m 21 oktober 2020

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Harreveld

 • Aagtemanweg 2, 20 m3 (in periode 15-9 t/m 13-10-2020) (2-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 41a, 30 m3 (in periode 18-9 t/m 16-10-2020) (5-9-2020)
 • Rouwhorsterdijk 4, 4 m3 (in periode 9 9 t/m 7-10-2020) (4-9-2020)

Vragender

 • Heringsaweg, 50 m3 (in periode 18-9-2020 t/m 16-10-2020) (4-9-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Buurtfeest op 12 september 2020 in Bernard van Galenstraat, t.h.v. nrs. 1 t/m 15 (4-9-2020)

Lichtenvoorde

 • Johannes Vermeerstraat 75, open dag sportschool voor leden en niet-leden en aansluitend BBQ voor leden op grasveldje naast de sportaccommodatie op 3 oktober 2020 (5-9-2020)
 • organiseren jaarmarkt in de Rapenburgsestraat, Markt, Korte Rapenburgsestraat en Varkensmarkt op 15 september 2020 (8-9-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Parkeerplaats Van der Meer de Walcherenstraat: realiseren algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de Dijkstraat (4-9-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Afsluiten de Wheme Groenlo tussen 14.15-14.30 uur

De Wheme in Groenlo wordt tijdelijk afgesloten voor voertuigen op schooldagen tussen 14.15-14.30 uur. Het gaat om het stukje tussen de Kerkhofsteeg en de Maliebaan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot het einde van het schooljaar 2020/2021, alleen op schooldagen (niet in de weekends en vakanties). De reden is het waarborgen van de 1,5 meter afstandsmaatregel tijdens het halen van de kinderen bij basisschool ’t Carillon.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.