Bekendmakingen week 36 (06-09-2018)

Overzicht week 36 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Goudsmitstraat 15, vervangen kozijnen (27-8-2018)
 • Revendijk 3, bouwen werktuigenberging (29-8-2018)
 • Boksveenweg 4-4a, bouwen woning (30-8-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

 • Vicariestraat 13, verwijderen asbest (31-8-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Zuidgang 11, bouwen erfafscheiding (29-8-2018)
 • De Schans 2, bouwen woning (31-8-2018)
 • Eschweg 15, bouwen dakkapel (31-8-2018)
 • Boerijendijk 7, aanpassen gedeelte bedrijfsgebouw tot hygiënesluis, kantine, kantoor en opslagruimte (3-9-2018)

Harreveld

 • Manschotterweg 21 en 23, verbouwen bestaande deel in 2 woningen (29-8-2018)
 • Manschotterweg 19, tijdelijk plaatsen woonunit (29-8-2018)
 • Lindeboomweg 39, bouwen paardenstalletje (31-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 60, gebruiken deel woning voor trainingen en coaching en een deel als Bed & Breakfast (28-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Beusink Recreatie, Lievelderweg 106, 7137 MC Lievelde, 06-09-2018 van 18:00-22:30 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Mariënvelde

 • Batsdijk 38: 8 m3 (29-8-2018)
 • Hoek Waalderweg/Verdelingsweg: 8 m3 (30-8-2018)

Zieuwent

 • Kunnerij 9: 15 m3 (29-8-2018)
 • Zieuwentseweg 50: 5m3 (30-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning woningsplitsing Roldersweg 4, 4a Zieuwent’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de voormalige boerderij op het perceel Roldersweg 4, 4a te Zieuwent.

Inzage

Procedure 1, van 7 september t/m 18 oktober 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website (vanaf 7 september). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2008-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 7 september 2018 t/m 18 oktober 2018.

Ontwerp wijzigingsplan

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering Slatmansweg 4, 4a Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ in de bestemming ‘Wonen’ met daarnaast een splitsing van de boerderij in twee wooneenheden op het perceel Slatmansweg 4, 4a te Groenlo.

Inzage

Procedure 1, van 7 september 2018 tot en met 18 oktober 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website  (vanaf 7 september). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2008-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 7 september 2018 tot en met 18 oktober 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Buurtfeest in de Vincent van Goghstraat op 15 september 2018 (30-8-2018)
 • Belevingsdag voor de elektrische auto bij Brouwersnös op 29 september 2018 (1-9-2018)

Lichtenvoorde

 • Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, houden van bloemencorso-optochten in Lichtenvoorde op 9 en 10 september 2018, en aanverwante activiteiten, zoals houden collecte op 9 september 2018, plaatsen tribunes aan Richterslaan en Varsseveldseweg (gemeentehuis en de Klinke), plaatsen enkele toiletwagens langs corsoroute en een podium nabij zaal Hogenkamp (“Deutsche Ecke”), reclamekaravaan op 9 september 2018, verkoop alcoholvrije dranken en snacks langs de route, gebruik terrein achter “de Swite” t.b.v. diverse activiteiten voor de periode 27 augustus 2018 tot en met 15 september 2018, kinderspelen op 1 september 2018, tentoonstelling van praalwagens op het terrein van "de Swite" op 9 en 10 september 2018, houden vogelschieten op het terrein "de Swite" op 10 september 2017, plaatsen aankondigingsborden (31-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Bloemencorso en kermis Lichtenvoorde

I.v.m. de kermis/corso Lichtenvoorde worden een groot aantal verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste leest u hieronder. Een compleet overzicht treft u aan op www.bereikbaargelderland.nl.

(Opbouw) kermis – 5 t/m 12  september 2018:

Afsluiting Markt en omliggende straten en omgeving Willem Doppenplein voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Op- en afbouw tribunes: 8 en 9 september 2018 (enkele uren)

Afsluiting van de volgende wegen:

 • Varsseveldseweg (tussen Raadhuisstraat en parkeerterrein gemeentehuis)
 • Richterslaan (tussen Esstraat en Lievelderweg)

Tentoonstelling corsowagens en schutterijactiviteiten – 9 september 2018 10.00 uur tot 10 september 2018 17.00 uur

Afsluiting van de volgende wegen

 • Ds. van Krevelenstraat, tussen Antoon Slotstraat en de H. Leemreizestraat
 • Gert Reindersstraat , tussen Pastoor Sandersstraat en H. Leemreizestraat

Corsoroute – 9 september 2018 van 11.00 uur tot 18.00 uur

Afsluiting van de wegen op de corsoroute

Afsluiting kern Lichtenvoorde i.v.m. beheersbaarheid verkeer – 9 september 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur

Afsluiting van de toegangswegen naar de kern Lichtenvoorde:

 • Varsseveldseweg, Op ’t Zand, Zieuwentseweg, Richterslaan, Kerkhoflaan, Lievelderweg, Edisonstraat, Vragenderweg, Aaltenseweg, Wentholtstraat, Oude Aaltenseweg

Corsoroute – 9 september 2018 van 11.00 uur tot 18.00 uur

 • Afsluiting van de wegen op de corsoroute

Calamiteitenroute – 9 september 2018 van 11.00 uur tot 18.00 uur

Instellen stopverboden (beide zijden van de weg) op de volgende wegen:

 • Varsseveldseweg (Parallelweg N18) tussen Kerkstraat Harreveld en Europaweg)
 • Europaweg (Parallelweg N18) tussen Varsseveldseweg en Zieuwentseweg)
 • Europaweg tussen Lakendijk en Hamelandweg

Ontsluiting parkeerterreinen: 9 september 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Afsluiting van de volgende wegen

 • ­Afsluiting Lakendijk (tussen Zieuwentseweg en Europaweg)
 • Afsluiting Europaweg tussen Manschotterweg en Europaweg 3

Prijsuitreiking corso – 12 september 2016 van 6.30 uur tot 17.00 uur

 • Afsluiting Zieuwentseweg (tussen Schatbergstraat en Bentinckstraat)

Omleiding busroute

 • Op zondag 9 september en maandag 10 september 2018 rijdt lijn 72 niet door de kern Lichtenvoorde. De lijndienst halteert alleen bij de halte Twenteroute (Richterslaan). De overige haltes vervallen.

Kap-, riool en herinrichtingswerkzaamheden in Lichtenvoorde

Tussen 12 september en 9 november vinden er kap-, riool en herinrichtingswerkzaamheden plaats in de Hagenstraat in Lichtenvoorde.

 • Gedurende de werkzaamheden is de Hagenstraat tussen de Carel Looierstraat en de Esstraat volledig afgesloten.
 • Gedurende de werkzaamheden wordt eenrichtingsverkeer ingesteld op de Esstraat ter hoogte van de kruising Esstraat-Hagenstraat. Verkeer van de Richterslaan kan richting de Varsseveldseweg rijden maar niet andersom. De Esstraat zal in de richting van de Richterslaan worden afgesloten middels hekken en C1 borden ter hoogte van de Bleekwal. Verkeer dient via de Raadhuisstraat en de N18 om te rijden.
 • Het is gedurende de periode tussen 12 september en 21 september niet toegestaan om op de Hagenstraat, komende vanaf de Kerkhoflaan, linksaf te slaan richting Richterslaan.
 • Gedurende de werkzaamheden tussen 26 september en 9 november 2018 is de kruising Hagenstraat-Bleekwal-Carel Looierstraat-Varkensmarkt afgesloten

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Plaatsen van driehoeksborden van 9 t/m 19 november 2018. Dit voor het aankondigen van de collecte van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) (1-9-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                         Naam betrokkene:

30 augustus 2018                     dhr A. Mahamed, Kerkstraat 51 te Harreveld