Bekendmakingen week 36 (05-09-2019)

Overzicht week 36 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 40, het splitsen van de voormalige boerderij (27-8-2019)

Lievelde

 • Engelse Schans 16, het bouwen van een woning (30-8-2019)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Zieuwent

 • Schoppenweg 11, het verwijderen van asbest (26-08-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Bachstraat 14, vergroten woning (26-8-19 aanvraag als vooroverleg doorgezet)

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Winterswijkseweg 18, het verlengen van de termijn voor het wijzigen van het gebruik van een gedeelte van het pand ten behoeve van de opslag van auto’s tot 1 juli 2021 (28-8-2019)
 • Drostenhuis 16a, het bouwen van een woning (28-8-2019)
 • Winterswijkseweg 76, het bouwen van een jongveestal en het wijzigen van de inrichting (29-8-2019)
 • Oude Winterswijkseweg 19, het verbouwen van de woning en bijgebouw (29-8-2019)
 • Bolwerk 6, het gewijzigd (kleiner) uitvoeren van de reeds verleende bedrijfshal met kantoor (30-08-2019)

Lichtenvoorde

 • Vragenderweg 57, het vergroten van de woning (26-8-2019)
 • Markt 2, het gewijzigd uitvoeren van het veranderen van de voorgevel (27-8-2019)
 • Dijkstraat 39, het verbouwen van de woning (29-8-2019)

Vragender

 • Kapelweg 38-40, het legaliseren van een weegbrug (29-8-2019)
 • Meddoseweg 5, het bouwen van een bedrijfsgebouw met jongveestal/berging/kantine/hygiënesluis (bouwen en milieuneutrale melding) (02-09-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Buiten behandeling aanvraag

Lievelde

 • Hemmeledijk 5, het verbouwen van de voormalige varkensstal tot Bed & Breakfast (27-8-2019)
 • Lievelderweg 106, het bouwen van een entreegebouw en berging (29-8-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Vaststelling hogere grenswaarde

Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ruurloseweg 13a, Groenlo

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vastgesteld voor de uitbreiding van het kinderdagverblijf Pindakaas aan de Ruurloseweg 13a te Groenlo.

Geluidbelasting

Het kinderdagverblijf is van plan om uit te breiden. Om de uitbreiding van het kinderdagverblijf mogelijk te maken is het nodig om zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen. Er is onderzocht wat de toekomstige geluidbelasting op de gevels van het uitgebreide kinderdagverblijf als gevolg van het wegverkeerslawaai zal zijn. Uit de geluidberekeningen blijkt dat de gevelgeluidbelasting de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder overschrijdt voor wegverkeerslawaai als gevolg van de Ruurloseweg. Burgemeester en wethouders hebben de benodigde hogere grenswaarde ter plaatse van deze overschrijding op 16 juli 2019 vastgesteld.

Inzage

U kunt het vaststellingsbesluit hogere grenswaarden geluid van 6 september 2019 tot en met 17 oktober 2019 inzien in de centrale hal van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. 

Beroep

Procedure 3A van 6 september 2019 tot en met 17 oktober 2019. 

 

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Steenbraakweg 9, 15m, van 10 september t/m 8 oktober (31-8-2019)

Harreveld

 • De Riette 2, 5m3, van 14 september t/m 12 oktober (31-8-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest Raesfeltstraat op 21 september (28-8-2019)
 • Buurtactiviteit De Schoppe op 28 september (29-8-2019)
 • Kansspel Harmonie en St. Caecilia op 17 november (31-8-2019)
 • Viering 40 jarig bestaan de Schatberg op 22 september (31-8-2019)

Lievelde

 • Naoberdagen Erve Kots op 28 en 29 september (30-8-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Lichtenvoorde: wegafzetting vuurwerkdemonstratie Lesli

De Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft op 22 juli 2019 vergunning verleend voor het houden van een vuurwerkdemo bij vuurwerk Lesli op woensdag 4 september tussen 21.00 uur en 22.30 uur op het terrein van Morssinkhof Plastics gelegen op het kruispunt Edisonstraat-Nijverheidsstraat in Lichtenvoorde. Ten behoeve van de veiligheid heeft de gemeente toestemming verleend om het deel van de Nijverheidsstraat, gelegen tussen de Lievelderweg en de Edisonstraat, af te sluiten voor doorgaand verkeer tijdens de vuurwerkdemonstratie (28-8-2019).

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bloemencorso en kermis Lichtenvoorde

I.v.m. de kermis/corso Lichtenvoorde worden een groot aantal verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste leest u hieronder. Een compleet overzicht treft u aan op www.bereikbaargelderland.nl.

(Opbouw) kermis – 4 t/m 11  september:

Afsluiting Markt en omliggende straten en omgeving Willem Doppenplein voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Op- en afbouw tribunes: 7 en 8 september (enkele uren)

Afsluiting van de volgende wegen:

 • Varsseveldseweg (tussen Raadhuisstraat en parkeerterrein gemeentehuis)
 • Richterslaan (tussen Esstraat en Lievelderweg)

Tentoonstelling corsowagens en schutterijactiviteiten – 8 september 10.00 uur tot 9 september 17.00 uur

Afsluiting van de volgende wegen

 • Ds. van Krevelenstraat, tussen Antoon Slotstraat en de H. Leemreizestraat
 • Gert Reindersstraat , tussen Pastoor Sandersstraat en H. Leemreizestraat

Corsoroute – 8 september van 11.00 uur tot 18.00 uur

 • Afsluiting van de wegen op de corsoroute

Afsluiting kern Lichtenvoorde i.v.m. beheersbaarheid verkeer – 8 september van 11.00 uur tot 17.00 uur

Afsluiting van de toegangswegen naar de kern Lichtenvoorde:

 • Varsseveldseweg, Op ’t Zand, Zieuwentseweg, Richterslaan, Kerkhoflaan, Lievelderweg, Edisonstraat, Vragenderweg, Aaltenseweg, Wentholtstraat, Oude Aaltenseweg

Calamiteitenroute – 8 september van 11.00 uur tot 18.00 uur

Instellen stopverboden (beide zijden van de weg) op de volgende wegen:

 • Varsseveldseweg (Parallelweg N18) tussen Kerkstraat Harreveld en Europaweg)
 • Europaweg (Parallelweg N18) tussen Varsseveldseweg en Zieuwentseweg)
 • Europaweg tussen Lakendijk en Hamelandweg

Ontsluiting parkeerterreinen: 8 september van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Afsluiting van de volgende wegen

 • ­Afsluiting Lakendijk (tussen Zieuwentseweg en Europaweg)
 • Afsluiting Europaweg tussen Manschotterweg en Europaweg 3

Prijsuitreiking corso – 10 september van 6.30 uur tot 17.00 uur

 • Afsluiting Zieuwentseweg (tussen Schatbergstraat en Bentinckstraat)

Jaarmarkt 10 september van 5.00 uur tot 17.00 uur

 • Afsluiting Korte Rapenburgsestraat
 • Afsluiting Varkensmarkt

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.