Bekendmakingen week 36 (03-09-2020)

Overzicht week 36 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

 • Kerkstraat 39, aanleggen inrit (26-8-2020)

Lichtenvoorde

 • Patrijsstraat 15, verbreden inrit (26-7-2020)
 • Aaltenseweg 99, bouwen berging met overkapping (27-8-2020)

Lievelde

 • De Stegge 25, het verbouwen en uitbreiden van de woning (26-8-2020)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 12, kap 1 eik (bijzondere boom) (17-8-2020)
 • Waalderweg 55, kap 14 bomen (20-8-2020)
 • Nabij Scheiddijk 17, kap 1 eik (30-8-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Rosveld 1, verwijderen asbest uit woning (27-8-2020)

Lievelde

 • Oostermeenweg 10, verwijderen asbest (26-8-2020)
 • Eefselerweg 11a, verwijderen asbest (28-8-2020)

Mariënvelde

 • Waalderweg 55, verwijderen asbest (25-8-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo,

 • Zuidgang ongenummerd, bouwen bedrijfshal met kantoor (10-8-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Lepstraat 6, bouwen terrasoverkapping (25-8-2020)
 • Nabij Martin Leliveltstraat 81, vervangen brug (26-8-2020)
 • Middachtenstraat 11, bouwen garage (26-8-2020)
 • Mozartstraat 44, uitbreiden woning (27-8-2020)
 • Varsseveldseweg 67b, bouwen kantoor in bestaand bedrijfsgebouw (27-8-2020)
 • Van der Meer de Walcherenstraat 4, isoleren woning aan buitenkant (27-8-2020)
 • Meidoornstraat 22, uitbreiden woning achterzijde met slaapkamer (27-8-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Industrieweg 13a, melding voor het plaatsen en in gebruik nemen van een bovengrondse dieselolietank en het verwijderen van een ondergrondse dieselolietank (28 augustus 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Vragender

 • Huttendijk 4, 25 m3 (in periode 7-9 t/m 5-10-2020) (25-8-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Oost Gelre-reparatie en herziening Lindebrook”
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 4 september 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Oost Gelre-reparatie en herziening Lindebrook. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een splitsing van de woonwerkkavels naar een bedrijfskavel en een woonkavel tussen de Zilverlinde, Paashuisdijkje en de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Ook worden een aantal omissies in het geldende bestemmingsplan herzien. Het betreft daarbij vooral het herstel van een aantal foutieve verwijzingen, verduidelijkingen en fouten in de regels.

Inzage
Procedure 1, van 4 september 2020 tot en met 15 oktober 2020, en digitaal raadpleegbaar op https://www.oostgelre.nl/actueel/ter-inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN304-OW01

Zienswijze
Procedure 2C en 2-I, van 4 september t/m 15 oktober 2020.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • BNN/VARA, organiseren grote elektronische afvalstrijd tussen Groenlo en Lichtenvoorde in Oost Gelre op 5 september 2020, in Groenlo op het muziekkoepelterrein Maliebaan, in Lichtenvoorde op de Nieuwmarkt nabij de DA drogist, en in Lievelde op het Koningsplein. Ook wordt een inzamelroute gereden door Lichtenvoorde (tractor met platte wagen) en Groenlo (treintje Marveld) om elektronisch afval op te halen (30-8-2020)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Achterhoek in Beweging, plaatsen 10 stoepborden verspreid over de gemeente, van 7 t/m 21 september 2020, ter aankondiging van de campagne ‘Achterhoek, de grootste vereniging van Nederland’ (4-9-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.