Bekendmakingen week 35 (30-08-2018)

Overzicht week 35 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Eschweg 15, bouwen dakkapel (22-8-2018)
 • Den Sliem 8, uitbreiding Vion (25-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 60, bouwen afdak (26-8-2018)

Vragender

 • Past. Scheepersstraat 29, plaatsen erfafscheiding (25-8-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

 • De Stegge 12, verwijderen asbest (21-8-2018)

Mariënvelde

 • Vremanstraat 3, slopen en verwijderen asbest (23-8-2018)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 51, slopen en het verwijderen asbest (23-8-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Sliem 8, uitbreiden bedrijf met CO2-ruimte en technische ruimte (21-8-2018)

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo

 • Kardinaal de Jongstraat 6, verlengen beslistermijn voor aanvraag uitbreiden woning tot uiterlijk 12 oktober 2018 (27-8-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Nieuwestraat 20, wijzigen gebruik naar zakelijke dienstverlening, exposities en trouwceremonies (27-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Mercurius 19, wijziging op verleende vergunning voor verbouw woning (27-8-2018)

Zieuwent

 • Grobbenweg 4, wijzigen ventilatie van stallen G en H en bouwen werktuigenberging (21-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Harreveld

 • Schurinkweg 10, wijzigen bedrijf (21-8-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Bolwerk 9, definitieve vergunning voor oprichten inrichting voor productie en verwerking van houtvezel, zaagsel, fourage, biomassa en pellets; opslag van houtsnippers op buitenterrein, zaagselstof en balen; leveren van voornoemde producten aan bedrijven; detailhandel in voornoemde producten.

Bezwaar

Procedure 4A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Buurtbarbecue op de Walstraat op 2 september 2018 (23-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Café De Schatberg, muziekevenement groenstrook tegenover terras van café “de Schatberg” aan Raadhuisstraat 35, op kermismaandag 10 september 2018 (22-8-2018)
 • Buurtfeest in Frans Halsstraat op 22 september 2018 (25-8-2018)

Lievelde

 • Scheidingsweg 10, feest met muziek op 1 september 2018 (22-8-2018)
 • Motor- en Autoclub Lichtenvoorde, organiseren streekwedstrijden op 20 oktober 2018 en Open Clubcross en OTR Schanscross op 21 oktober 2018 op circuit in De Schans, met mogelijkheid voor kamperen gedurende evenement (van 20 op 21 oktober) voor ongeveer 150 personen, en innemen standplaats voor verkopen van snacks en zwakalcoholhoudende drank (25-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing