Bekendmakingen week 35 (27-08-2020)

Overzicht week 35 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

  • Maneschijnweg 2, uitbreiden melkveestal en bouwen overkapping (19-8-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

  • Lepelstraat 21, uitbreiden woonhuis (19-8-2020)
  • Walstraat 34-g01, wijzigen uiterlijk geldautomaat (20-8-2020)

Harreveld

  • Heideweg 6, plaatsen zonnepanelen (24-8-2020)

Lichtenvoorde

  • Schatbergstraat 20, uitbreiden woning en aanleggen uitrit (18-8-2020)
  • Willem Pijperstraat 4, verbouwen bijbehorend bouwwerk (21-8-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerp herziening bestemmingsplan “Bedrijventerrein herziening Vragenderweg 60, 60a en 60b Lichtenvoorde”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 28 augustus 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan voor de percelen Vragenderweg 60, 60a en 60b in Lichtenvoorde. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van drie bedrijfswoningen aan de Vragenderweg 60, 60a en 60b in Lichtenvoorde  naar burgerwoningen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage
Procedure 1, van 28 augustus 2020 tot en met 8 oktober 2020, en digitaal raadpleegbaar op https://www.oostgelre.nl/actueel/ter-inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN307-OW01.

Zienswijze
Procedure 2C en 2I, van 28 augustus 2020 tot en met 8 oktober 2020.

 

Ontwerp herziening bestemmingsplan “Bedrijventerrein herziening Winterswijkseweg 11 Groenlo”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 28 augustus 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan voor het perceel Winterswijkseweg 11 in Groenlo. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van de bedrijfswoning aan de Winterswijkseweg 11 in Groenlo naar een burgerwoning.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage
Procedure 1, van 28 augustus 2020 tot en met 8 oktober 2020, en digitaal raadpleegbaar op https://www.oostgelre.nl/actueel/ter-inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN308-OW01

Zienswijze
Procedure 2C en 2I, van 28 augustus 2020 tot en met 8 oktober 2020.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

  • Straatfeest aan de Bosman op 26 september 2020 (24-8-2020)

Lichtenvoorde

  • Buurtborrel op Op den Akker, ter hoogte van huisnummers 30 en 32, op 19-09-2020 (19-08-2020)
  • Motor-4-daagse van 27 t/m 30 augustus 2020, met als vertrek- en aankomstpunt het Willem Doppenplein (21-8-2020)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing.

 

Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde
Van 26 t/m 28 augustus 2020 wordt de Aaltenseweg tussen Vragenderweg en Aaltenseweg 59 afgesloten vanwege werkzaamheden (20-08-2020).

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.