Bekendmakingen week 34 (23-08-2018)

Overzicht week 34 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Gruttostraat 12, bouwen schutting (13-8-2018)

Harreveld

 • Lindeboomweg 39, bouwen bijgebouw (17-08-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Marhulzen 1, verwijderen asbest dakplaten (17-8-2018)

Harreveld

 • Kerkstraat 45, verwijderen asbest (13-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 9, verwijderen asbest (14-8-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 3, verlengen beslistermijn voor aanvraag vergroten keuken en ophogen dak bestaande berging tot uiterlijk 5 oktober 2018 (20-8-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Meddoseweg 6, bouwen aardappelloods met overkapping en kantoor (14-8-2018)
 • Drostenhuis 20, bouwen woning (15-8-2018)

Zieuwent

 • Batsdijk 37, verlengen ligboxenstal (14-08-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Japikweg 6a: 3 m3 (21-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Buurtfeest op grasveld tussen Garstenveld 8 en 10 op 22 september 2018 (17-8-2018)
 • straatfeest op ventweg en parkeerstrook Molenaar t.h.v. nrs. 21 t/m 29 op 15 september 2018 (17-8-2018)
 • Buurtfeest in de Ds. Haspelsstraat op 1 september 2018 (17-8-2018)

Harreveld

 • Buurteest aan Muldershof op 31 augustus 2018 (21-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest nabij Havik 33 op 1 september 2018 (17-8-2018)
 • Buurtfeest nabij Rietgors 4 op 22 september 2018 (17-8-2018)
 • Buurtfeest in Vestdijkstraat op 25 augustus 2018 (17-8-2018)
 • Buurtfeest in Antoon Slotstraat op 26 augustus 2018 (18-8-2018)
 • Hooilandvereniging, organiseren activiteiten vanwege opening ontmoetingstuin nabij wijkgebouw "de Schoppe" aan Joh. Vermeerstraat 50 op 21, 22 en 23 augustus 2018 (21-8-2018)
 • Buurtfeest in Roerdomp nabij nrs. 20 t/m 32 op 25 augustus 2018 (21-8-2018)

Lievelde

 • Stichting Tractor Sterrit Team Lievelde, organiseren tractorsterrit op openbare weg en feestavond op 25 augustus 2018 in hal Papenweg 14 (17-8-2018)

Vragender

 • Stichting Nationale Elite Veiling Borculo, organiseren veiling van rijpaard- en springveulens in paardensportcentrum Lichtenvoorde op 29 en 30 augustus 2018 (15-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Mattelierstraat

Vanwege herinrichting van de Mattelierstraat en het vervangen van de riolering op het Heydenrijck wordt van 27 augustus t/m 9 november 2018 de Mattelierstraat tussen de Lievelderstraat en de Boompjeswal afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Hoffman Outdoor Media B.V., plaatsen driehoeksreclameborden in de gemeente van 31 augustus t/m 9 september 2018, ter aankondiging collecteweek van KWF kanker bestrijding (15-8-2018)

Groenlo

 • Beltrumsestraat 8, exploiteren openbare horeca-inrichting Baron Belhamel (16-8-2018)
 • Beltrumsestraat 8, drank- en horecavergunning voor Baron Belhamel (16-8-2018)
 • Beltrumsestraat 8, plaatsen terras op openbare weg t.b.v. Baron Belhamel (16-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing