Bekendmakingen week 33 (16-08-2018)

Overzicht week 33 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 76, bouwen jongveestal (07-08-2018)

Harreveld

 • Lindeboomweg 26a, bouwen 3 varkensstallen (07-08-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Willem Neerfeldtstraat 10, 12, 22 en 24 en Theo de Groenstraat 9, 11, 13,15, 17 en 19; bouwen 10 woningen (7-8-2018)
 • Asser Esch 1, bouwen woning (9-8-2018)
 • Zilversmid 97, bouwen woonwagen (9-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Johannes Vermeerstraat 14, bouwen berging en overkapping in achtertuin (9-8-2018)
 • Heckinckstraat 9, realiseren trimsalon en overkapping (10-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Galileïstraat 18, starten kantoor, magazijn en buitenterrein voor het parkeren en wassen van voertuigen voor rioleringsonderhoud (8-8-2018)
 • Mercatorstraat 21, veranderen bedrijf door uitbreiden overkapping (10-8-2018)

Groenlo

 • Den Sliem 37a, het starten van een inrichting met maatwerkvoorschrift geluid (8-8-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Buurtfeest aan Den Emau op 22 september 2018 (10-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest op het grasveldje tussen de Johannes Vermeerstraat en Jupiter op 25 augustus 2018 (8-8-2018)
 • “Lechtenvoordsen Oavond” bij Tapperij Van Ooijen op 24 augustus 2018 (8-8-2018)
 • Buurtfeest op het pleintje achter de woningen aan de Vogelkersstraat op 18 augustus 2018 (11-8-2018)
 • Buurtfeest in de Hein Meijerstraat t.h.v. nrs. 12 t/m 30 op 25 augustus 2018 (14-8-2018)

Mariënvelde

 • Motorclub Mariënvelde, organiseren Spektakelweekend/Combinerace op 18 en 19 augustus 2018 (10-8-2018)

Zieuwent

 • Buurtfeest in de Anton Mollemanhof op 25 augustus 2018 (10-8-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Harmonie en Drumband St. Caecilia, organiseren loterij, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de aanschaf van instrumenten en uniformen, met lotenverkoop  van 8 tot en met 22 oktober 2018, en prijsbepaling op 24 november 2018 (10-8-2018)