Bekendmakingen week 32 (08-08-2019)

Overzicht week 32 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Drostenhuis kavel 10, bouwen vrijstaande woning (31-7-2019)
 • Grolse Weiden/Blikpad ongenummerd, bouwen educatie-/stalruimte (1-8-2019)
 • Oude Winterswijkseweg 19, renoveren en revitaliseren woning (2-8-2019)

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 62, bouwen carport (1-8-2019)
 • Kiekendief 30, bouwen erker (1-8-2019)
 • Zilverlinde 1, aanbrengen gevelreclame (2-8-2019)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • James Wattstraat 10, uitbreiden bedrijfshal (1-8-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Het Blik 150, saneren asbest uit woning (5-8-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp vergunning archeologie (op grond van art. 11 Monumentenwet 1988, afd. 3.4 Awb, artikel 9.1 Erfgoedwet)

Lievelde

 • Papenweg 1-01, het verstoren van een beschermd archeologisch monument (circumvallatielinie) ten behoeve van het saneren van de grond en de bouw van een woning (ter inzage van 9 augustus tot 20 september 2019)

Inzage

Procedure 1, van 9 augustus tot 20 september.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Winterswijkseweg kavel GRL A 4375, legaliseren hekwerk (5-8-2019)

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 19, bouwen twee overkappingen bij bedrijfspand (29-7-19)
 • Schatbergstraat 78, vervangen garagedeur door kozijnpui (31-7-19)
 • Dr. Schaepmanstraat 25, plaatsen kozijn in zijgevel (31-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verleende kapvergunning

Zieuwent

 • Dorpsstraat 41 (pastorietuin). Eén rode beuk wegens uitbreken halve kroon door zwamaantasting, boom is uit balans en woningen staan in valbereik. Ook reuzenzwam op de wortel. Boom is windworp gevaarlijk.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Zieuwent

 • Roldersweg 17, aanleggen van gesloten bodemenergiesysteem (1-8-2019)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Zuidgang 1a, melding starten kringloopbedrijf (29 juli 2019)

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 21, melding starten bouwbedrijf met timmerwerkplaats (29 juli 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 2-4, intrekken aanvraag revisievergunning (11 januari 2019)

Snoeihoutverbrandingen

Vragender

 • Heringsaweg 6, 50 m3 (van 17-8-2019 t/m 14-9-2019)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 73b, 15 m3 (van 24-8-2019 t/m 21-9-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerp wijzigingsplan

Rectificatie Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’

Rectificatie: Op de gemeentepagina’s van week 31 is bij deze publicatie de titel weggevallen, waardoor niet duidelijk werd om welk adres het gaat. Daarnaast is per abuis iets over een hogere grenswaarde opgenomen, terwijl dit niet aan de orde is. Het bericht wordt daarom opnieuw geplaatst en het wijzigingsplan wordt een week later ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van een bedrijfswoning naar een woonbestemming aan de Thorbeckestraat 115 in Groenlo.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 9 augustus t/m 19 september 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 9 augustus). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPGRO502-OW01".

Procedure 1, van 9 augustus 2019 tot en met 19 september 2019, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPGRO502-OW01.

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan

Procedure 2A en 2 I, van 9 augustus 2019 tot en met 19 september 2019.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat de volgende anterieure overeenkomsten ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten:

 1. op 31 juli 2019  met de eigenaar en ontwikkelaar van het perceel Vrakkinkweg 4 te Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie F, nummers 1021 en 1022.

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de functieverandering van een agrarisch bouwvlak voor een intensieve veehouderij naar verblijfsrecreatieve functie (groepsaccommodatie en bed-and-breakfastkamers) en de herbouw van de bedrijfswoning. Het perceel en de naaste omgeving wordt landschappelijk ingepast.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat het bestemmingsplan hiervoor van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie

Met ingang van 9 augustus 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken, dus tot en met 20 september 2019, voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de zakelijke beschrijving hieronder raadplegen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling op telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Partijen:

 • Gemeente Oost Gelre, hierna te noemen: “gemeente”;
 • Initiatiefnemer;

Datum overeenkomst: juli 2019

Projectinhoud:

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om medewerking te verlenen met betrekking tot het wijzigen van het bestemmingsplan met het doel het agrarisch bouwvlak te laten vervallen en te vervangen door een verblijfsrecreatieve bestemming. De bestaande stallen worden deels gesloopt en deels hergebruikt als groepsaccommodatie en bed-and-breakfastkamers. De bestaande bedrijfswoning wordt herbouwd. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Locatie:

Het wijzigingsplan dat bedoeld is voor het plan van initiatiefnemer bestaat uit het perceel plaatselijk bekend als Vrakkinkweg 4 te Groenlo en kadastraal bekend als gemeente Groenlo, sectie F, perceelnummers 1021 en 1022.

Hoofdlijnen overeenkomst:

 • Gemeente zal zich inspannen om de benodigde procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te doorlopen;
 • Eventuele planschade, welke voortkomt uit het wijzigingsplan van voormeld perceel komt voor rekening van initiatiefnemer;
 • De initiatiefnemer draagt zorg voor de uitvoering van het inpassingsplan voor het erf.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Wielerronde van de Achterhoek op 18 augustus (2-8-2019)
 • Dwars deur Grolle op 18 augustus (2-8-2019)
 • Augustuskermis op 17, 18 en 19 augustus (3-8-2019)
 • Buurtfeest t.h.v. Het Blik 76-78 op 31 augustus (6-8-2019)
 • Buurtfeest Kortenaerplein op 31 augustus (4-8-2019)
 • Buurtfeest Ds. Haspelstraat op 7 september (31-7-2019)
 • Straatfeest t.h.v. Pastoor Smitstraat 4-10 op 7 september (5-8-2019)

Lichtenvoorde

 • Rommelmarkt garage-sale buurthuis De Schoppe op 23 augustus (6-8-2019)
 • Buurtfeest t.h.v. Roerdomp 15-37 op 31 augustus (1-8-2019)

Lievelde

 • Tractorsterrit met feestavond op 24 augustus (6-8-2019)

Zieuwent

 • Huntingrun nabij Sourcy centrum Zegendijk op 30 augustus (3-8-2019)
 • Buurtfeest Anton Mollemanhof op 31 augustus (2-8-2019)

Zwolle

 • Live radio- en tv programma ‘Zomer in Gelderland’ Meddoseweg op 22 augustus (2-8-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Geluidontheffing feest met muziek Oude Aaltenseweg 22 op 7 september van 19.00 uur tot 01.00 uur (2-8-2019)
 • Geluidontheffing Augustuskermis op 17 (14.00-01.00 uur), 18 (11.00-01.00 uur) en 19 (10.00-01.00 uur) augustus (3-8-2019)
 • Geluidontheffing horeca tijdens Augustuskermis op 17 (20.00-00.30 uur), 18 (16.00-23.00 uur) en 19 (13.00-21.00 uur) augustus (3-8-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Kan aangeleverd worden door iedereen.