Bekendmakingen week 32 (06-08-2020)

Overzicht week 32

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Morgenzonstraat 2, vervangen dak (22-7-2020)
 • Parallelweg 2, verbouwen gebouw 8 Nedap (27-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 67, bouwen kantoor (27-7-2020)
 • Lindebrook kavel 18, bouwen bedrijfshal (31-7-2020)

Mariënvelde

 • Veldweg 1, bouwen werktuigenberging (nieuwe aanvraag) (31-7-2020)

Harreveld

 • Heideweg 6, aanleggen zonneweide met zonnepanelen (27-7-2020)

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, bouwen werktuigenberging (27-7-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Mariënvelde

 • Veldweg 1, bouwen werktuigenberging (ingetrokken per 31-7-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Parallelweg 8, sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw gebouw 8 Nedap (27-7-2020)
 • Prins Mauritsstraat 7, uitvoeren sloopwerkzaamheden (29-7-2020)
 • Buitenschans 29, verwijderen asbest (30-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Meidoornstraat 22, slopen gedeelte woning t.b.v. aanbouw (2-8-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Mariënvelde

 • Veldweg 1, het bouwen van een werktuigenberging (ingetrokken op 31-7-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 69, het verplaatsen van een silo op een ketelhuis (ingetrokken per 31-7-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Mattelierstraat 5, het gebruiken van de Oude Calixtuskerk incl. plein voor horeca-activiteiten in de weekenden van 7-9 augustus 2020 en 15-16 augustus 2020 (28-7-2020)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 4, het realiseren van een Bed & Breakfast met 2 kamers (28-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Lariksstraat 26, het verbouwen van de woning (29-7-2020)
 • Boschlaan 26, het bouwen van een klein voorzieningengebouw (30-7-2020)
 • Varsseveldseweg 67-01, kap 1 eik (31-7-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat 30, 30a, 30b, 30c en 30d, melding aanleggen gesloten bodemenergiesystemen op 5 adressen (30 juli 2020)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Kennisgeving van ter inzagelegging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 1, opleggen maatwerkvoorschriften voor aspect geluid (27 juli 2020)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Groenlo

 • Boerijendijk 8a, 50m³ (in periode 24-10-2020 t/m 21-11-2020) (27-7-2020)

Mariënvelde

 • Trekkersweg 1, 50m³ (in periode 11-08-2020 t/m 08-09-2020) (28-7-2020)

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk 7, 10m³ (in periode 10-08-2020 t/m 07-09-2020) (27-7-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Openingsfeest Graafschap College nabij Kloostertuin op 24 augustus 2020 (30-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest t.h.v. Patrijsstraat 39-51 op 26 augustus 2020 (28-7-2020)
 • Buurtfeest Julianastraat op 12 september 2020 (28-7-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Plaatsen tijdelijke driehoeksreclameborden ter aankondiging collecteweek KWF kanker bestrijding (3-8-2020)