Bekendmakingen week 31 (30-07-2020)

Overzicht week 31

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • N319 t.h.v. hectometerpaal 35.802, kap 1 zomereik (14-7-2020)
 • Oude Papendijk 10, het bouwen van een veldschuur (20-7-2020)
 • Industrieweg 13a, het bouwen van een bovengrondse (diesel)tank (23-7-2020)
 • Nabij Zuidgang 3, het plaatsen van een opslaghal (24-7-2020)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 29, kap 1 zomereik (bijzondere boom) (20-7-2020)
 • Zompweg 1a, het uitbreiden van de woning (23-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 50, het plaatsen van een pinautomaat (22-7-2020)

Vragender

 • Oorschotweg 3, kap 1 paardenkastanje (21-7-2020)

Verlengen beslistermijn aanvraag (verdagen)

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 44, het verbouwen van de woning (verlengd tot uiterlijk 22-7-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Asser Esch 7, het slopen van schuren met asbest (20-7-2020)
 • Marhulzenpad 4, het saneren van asbest (23-7-2020)
 • Irenestraat 28, het saneren van asbest (24-7-2020)

Mariënvelde

Waalderweg 35, het saneren van het asbest van de schuur (22-7-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Parallelweg (ongenummerd) Groenlo (nabij het busstation), het tijdelijk bouwen van een chauffeursverblijf (21-7-2020)
 • Lepelstraat 2, 4, 4a en 4b, het verbouwen van het voormalige horecapand tot 4 woningen (21-7-2020)
 • Den Sliem 35, 39, 41, 79 en 81, het stallen van kranen en machines op het buitenterrein (22-7-2020)
 • Prins Mauritsstraat 7, het uitbreiden van de woning (23-7-2020)

Mariënvelde

 • Waalderweg 13, 13b, 13c, het verbouwen van de vml. school in 3 woningen en het aanleggen en veranderen van de uitwegen (23-7-2020)

Lichtenvoorde

 • James Wattstraat 15, het wijzigen van de gevels en het intern verbouwen van het garagebedrijf (20-7-2020)
 • Bosuil 1, het bouwen van een overkapping met tuinberging (20-7-2020)
 • Vragenderweg 17, het bouwen van een dakkapel (22-7-2020)
 • Bronckhorststraat 47 en 49, het bouwen van een overkapping (23-7-2020)
 • Perceel naast Timp Drive, Op ’t Zand 3, het tijdelijk organiseren van een Openlucht Theater met reclame en verkoop van eten en drank tot 1 september 2020 (27-7-2020)

Lievelde

 • Tankweg 6, het wijzigen van het gebruik van een deel van het achterhuis ten behoeve van het geven van workshops en het oprichten van een webshop voor de internetverkoop van plantaardig materiaal en bloemwerk (20-7-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Groenlo

 • Notenboomstraat 40, kap walnotenboom

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lievelde

 • Papenweg 3a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, van 13 juli tot en met 24 augustus 2020.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Met ingang van 1 augustus ligt gedurende 6 weken het besluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de bouw van een bedrijfspand en aanleg terreinverharding ter inzage. Het betreft hier het bedrijfspand en terreinverharding Rolugro, kadastraal gezien sectie F, nr 924 (Laarberg) op Rijksmonumentennummer 532275 / Locatie Laarberg/Groenlo.

Beroep

Van 1-8-2020 t/m 11-9-2020 bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Gelderland (o.v.v soort zaak)
Postbus 9030 6800 EM  Arnhem.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Lichtenvoorde

 • Berkendijk 1, 40m³ (in periode 11-8 t/m 08-9-2020) (27-7-2020)
 • GJ Doorninkweg 1, 8m³ (in periode 8-8 t/m 2-9-2020) (27-7-2020)

Lievelde

 • Oostermeenweg 5, 5m³ (in periode 15-8 t/m 12-9-2020) (27-7-2020)
 • Bergstraat 32, 3m³ (in periode 10-8 t/m 7-9-2020) (27-7-2020)

Zieuwent

 • Kunnerij 2, 10m³ (in periode 07-8 t/m 04-9-2020) (24-7-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp herziening bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 31 juli 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a en Hellerweg 2 Zieuwent’, waarbij de bestemming “Bedrijf” wordt omgezet naar de bestemming “Wonen” ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent in combinatie met sloop van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Hellerweg 2 te Zieuwent.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemers sluiten met de gemeente een overeenkomst af.

Inzage

Procedure 1, van 31 juli 2020 tot en met 10 september 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) en op deze website (vanaf 31 juli). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI2024-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 31 juli 2020 tot en met 10 september 2020.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

Rembrandtplein 4, uitoefenen horecabedrijf onder de naam: Chinees Restaurant Bonsai (23-7-2020)

Rembrandtplein 4, exploiteren openbare inrichting onder de naam: Chinees Restaurant Bonsai (23-7-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Beleid aanpak drugsoverlast gewijzigd

Met enige regelmaat worden in woningen of loodsen hennepplantages en professionele drugslaboratoria gevonden. Ook komt het voor dat in woningen of bijvoorbeeld in horeca gelegenheden handel in drugs plaats vindt. Als dit wordt geconstateerd, treedt in de praktijk de politie op door ontruiming van de panden en/of door strafrechtelijke vervolging van de betrokkenen. Naast het strafrechtelijke politie optreden kent de Opiumwet ook de mogelijkheid voor de burgemeester om handhavend op te treden. Dit optreden komt er in de praktijk op neer dat de burgemeester panden kan sluiten waar (handelshoeveelheden) drugs worden gevonden.

De sluiting van de panden heeft als positieve effecten dat overlast, die bij handel vaak wordt ervaren, verdwijnt. Ook kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. Daarbij kun je denken aan gebrekkige installaties die samenhangen met wietkwekerijen (brandgevaar), maar ook aan aan de handel gerelateerde criminaliteit van bijvoorbeeld concurrerende criminelen. Het doel van het vaststellen van het beleid is tweeledig: enerzijds wordt hiermee een signaal afgegeven dat er actief gebruik gemaakt gaat worden van deze bevoegdheid en anderzijds biedt het rechtszekerheid over de wijze van toepassing van de bevoegdheid.

De burgemeester van Oost Gelre heeft op 7 december 2017 beleid vastgesteld ter uitvoering van de bevoegdheid om handhavend op te treden. Omdat het wenselijk is om in de regio hetzelfde beleid te hanteren, heeft de burgemeester het beleid op 22 juli 2020 gewijzigd.

De gewijzigde “Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet” kunt u vinden op deze website op de pagina Beleidsnota's en beleidsregels onder Openbare orde en veiligheid.