Bekendmakingen week 31 (02-08-2018)

Overzicht week 31 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Zuidgang 11, bouwen erfafscheiding (27-7-2018)
 • Zwolse Markeweg 5a, uitbreiden woonhuis (28-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Nijverheidsstraat 14, aanleggen extra laadkuil (26-7-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Breughelhof 39, verwijderen asbest (24-7-2018)
 • Van Eedenstraat 9, verwijderen asbest (25-7-2018)
 • Aaltenseweg 14, saneren asbest (25-7-2018)

Zieuwent

 • Doorndijk 5, verwijderen asbest golfplaten en opruimen los materiaal (27-7-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 23, bouwen bedrijfshal (27-7-2018)

Mariënvelde

 • Waalderweg 45a, plaatsen 2 mestsilo’s (23-7-2018)

Vragender

 • Aaltenseweg 107a, plaatsen zonnepanelen op de grond (23-7-2018)
 • Dwarsdijk 6/6a, legaliseren oppervlakte bestaande kantoor (24-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Voornemen verlenen omgevingsvergunning (ter inzage)

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 5, veranderen van de  inrichting, plaatsen van prijzenbord en wijzigen gebruik van service-tankstation naar openbaar onbemand verkooppunt voor motorbrandstoffen (ter inzage van 3 augustus t/m 13 september 2018)

Zienswijze

Procedure 2A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Dankbaarsdijk 2, bouwen ligboxenstal (23-7-2018)
 • Lievelderstraat 5, bouwen woning (18-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Geaccepteerde meldingen Activiteitenbesluit

Zieuwent

 • Oude Maat 5, het veranderen van het bedrijf. (26-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 3, Het starten van een bedrijf (30-7-2018)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Lievelderstraat 5 Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Lievelderstraat 5 te Groenlo vanaf 3 augustus 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het plan voorziet in het bouwen van een nieuwe woning op het adres Lievelderstraat 5 te Groenlo.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen.

Inzage

Procedure 1, van 3 augustus 2018  t/m 13 september 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website (vanaf 3 augustus). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBGRO404-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 3 augustus 2018 t/m 13 september 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest Op den Akker op 22 september 2018 (25-7-2018)
 • Buurtfeest in de Kievitsstraat t.h.v. huisnummers 11-19 op 18 september 2018 (25-7-2018)
 • Buurtfeest in de Godfried Bomansstraat, tussen de Heckinckstraat en de Staringstraat, op 25 augustus 2018 (6-7-2018)
 • Bijeenkomst i.h.k.v. Veteranendag bij het herdenkingsmonument in de Dijkstraat op 15 september 2018 (25-7-2018)

Zieuwent

 • Live radio- en tv-programma “Zomer in Gelderland” op donderdag 23 augustus op het kerkplein aan de Dorpsstraat, met muziek in de open lucht en het plaatsen van obstakels/wagens op het kerkplein (31-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

Vergunning verleend voor varen op de gracht t.b.v. percelen:

 • Marhulzenweg 4
 • Lievelderstraat 50

(24-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing