Bekendmakingen week 31 (01-08-2019)

Overzicht week 31 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

 • Huttendijk 4a, legaliseren tijdelijke woonunit (25-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Bachstraat 14, vergroten woning boven carport. (21-7-19)
 • James Wattstraat 10, uitbreiden productiehal (24-7-2019)
 • Dieselstraat 16, uitbreiden bedrijfsruimte (26-07-2019)

Groenlo

 • Rectificatie: Oude Winterswijkseweg 19, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (17 juli 2019)

Harreveld

 • Wolterij 5, bouwen woning (23-7-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Emmasingel 71, verwijderen asbest (24-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 33, slopen Antoniushove (22-7-2019)

Mariënvelde

 • Veldweg 2, verwijderen asbest (24-7-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Nieuwestraat 20, bouwen poolhouse in achtertuin (23-7-19)
 • Batterij 2, uitbreiden bedrijfspand met entree en kantoor aan voorzijde (26-7-2019)
 • Ruurloseweg 13a, permanent gebruiken en uitbreiden van kinderdagverblijf Pindakaas (26-7-

Harreveld

 • Ursulastraat 1, verbreden uitweg (22-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Bronckhorststraat 16, uitbreiden woonhuis (22-7-2019)
 • Varsseveldseweg 5-7, plaatsen stallingsruimte voor scootmobielen (26-7-2019)
 • Koningslinde 21, bouwen bedrijfshal (26-7-2019)
 • Hoek Richterslaan en Kerkhoflaan, herinrichten parkeerplaats en aanleg camperplaatsen (26-7-2019)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 10, realiseren paardenbak met omheining (25-7-2019)
 • Tulnersweg kavel LTV W 38, bouwen telecommast (25-7-2019)
 • Zanddijk 13, uitbreiden woonhuis (25-7-2019)

Vragender

 • Vragenderweg 38, legaliseren dakkapel en gewijzigd uitvoeren raamkozijnen (26-7-2019)

Zieuwent

 • Percelen aan de Boschlaan en Maatweg, uitvoeren werkzaamheden t.b.v. natuurontwikkeling (23-
 • Harreveldseweg 17, herbouwen berging (24-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verlengen termijn besluiten omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • De Leest, het bouwen van een commerciële ruimte en 11 bovenwoningen (blok B) (25-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen beperkte milieutoets

Lichtenvoorde

 • Galileïstraat 9a, aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, (16 juli 2019)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Batterij 2, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het veranderen van de hoofdingang van het bedrijfspand en enkele kleine veranderingen in het kantoorgedeelte (26 juli 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets milieu

Groenlo

 • Den Sliem 74, vergunning voor het mengen van afvalstoffen voor het vervaardigen van betonmortel (23 juli 2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing van 23 juli tot 3 september 2019

Ontwerp wijzigingsplan

Ontwerp wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115 Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming van een bedrijfswoning naar een woonbestemming.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 2 augustus t/m 12 september 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 2 augustus). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPGRO502-OW01".

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan en hogere grenswaarde

Procedure 2A en 2 I, van 2 augustus 2019 tot en met 12 september 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Openingsactiviteiten nieuwe schooljaar voor leerlingen van Scholengemeenschap Marianum op parkeerplaats Kloostertuin op 26 augustus (29-05-2019)
 • Herfstwandeltocht op 27 oktober (24-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest Antoon Slotstraat op 1 september (24-7-2019)
 • Vitelco Leather HooilandRun op 29 september (23-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Combinerace

Van zaterdag 24 augustus 2019 11.00 uur tot zondag 25 augustus 2019 24.00 uur zijn de Zompweg (geheel) en Zanddijk (tussen de Veldweg en de gemeentegrens) afgesloten voor alle verkeer, behalve aanwonende en hulpdiensten.

Kermis Groenlo

In verband met de kermis in Groenlo worden vanaf 16 tot en met 19 augustus diverse wegen in het centrum van Groenlo (geheel of gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Dwars deur Grolle en Wielerronde van de Achterhoek

In verband met de wielerronden worden op 18 augustus diverse wegen in en rond het centrum van Groenlo (geheel of gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

Plaatsen tijdelijke driehoeksreclameborden ter aankondiging evenement ‘Zomer in Gelderland’ (24- 7-2019)

 • Groenlo

 • Geluidontheffing grootschalig onderhoud op- en afritten N319 wegvak 33.8 t/m 34.8 (36-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Verzendatum voornemen                   Naam betrokkene:
24-07-2019                                            D.J. Łysakowski, Galileïstraat 29 te Lichtenvoorde
24-07-2019                                            B.J. Biharie, Pr. Frederik Hendrikstraat 3 te Groenlo Kan aangeleverd worden door iedereen.