Bekendmakingen week 30 (26-07-2018)

Overzicht week 30 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Nieuwestraat 20, wijzigen gebruik pand (17-7-2018)
 • Redoute (ongenummerd), bouwen bedrijfshal (21-7-2018)

Vragender

 • Nabij Heringsaweg 7, aanleggen grondwal (16-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 60, gebruik deel pand als bed & breakfast en coachingsruimte (17-7-2018)
 • Varsseveldseweg 60, brandveilig gebruik bed & breakfast (17-7-2018)
 • Meester Kuipersplein 11, bouwen veranda en carport (20-7-2018)
 • Pastoor Sandersstraat 1-10, wijzigen voorgevel (21-7-2018)

Lievelde

 • Hemmeledijk 1, splitsen vml. woonboerderij in 2 woningen (19-7-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 45, verwijderen asbest (18-7-2018)

Lievelde

 • Lievelderweg 124, verwijderen asbest (20-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Herman Harmsenstraat 9, verwijderen asbest (19-7-2018)
 • Rossinistraat 9, verwijderen asbest (19-7-2018)

Harreveld

 • Wolterij 4, verwijderen asbest (16-7-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Oranjestraat 27: verbreden uitweg (19-7-2018)
 • Eibergseweg 17 en 27, Willem Neerfeldtstraat 8, bouwen 3 vrijstaande woningen (19-7-2018)
 • Marhulzen 1, uitbreiden ligboxenstal en bouwwerktuigenberging met overkapping (20-7-2018)

Harreveld

 • Harreveldseweg 3, tijdelijk bewonen bijgebouw tot uiterlijk 1 augustus 2021 (17-7-2018)
 • Harreveldseweg 3a, tijdelijk bewonen bijgebouw tot uiterlijk 1 augustus 2021 (17-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Godfried Bomansstraat 1: verbreden en verplaatsen uitweg (19-7-2018)
 • Zieuwentseweg 37a, bouwen carport en aanleggen weg (16-7-2018)
 • Mercatorstraat 21, bouwen overkapping (20-7-2018)
 • Perceel LTVI1369, ter hoogte van N18/Kerkhoflaan, bouwen geluidsscherm (23-7-2018)

Lievelde

 • Engelse Schans 18, tijdelijk plaatsen woonunit (23-7-2018)

Zieuwent

 • Grobbenweg 1, realiseren pedicuresalon aan huis (17-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vragender

 • Vragenderweg 71, vervangen achterzijde stal 2 (20-7-2018)

Beroep

Procedure 4A is van toepassing

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Sliem 8, het uitbreiden van het gebouw (met 2 maanden verlengd op verzoek aanvrager)
 • Boerijendijk 7, het verbouwen van een gedeelte van de stal tot hygiënesluis (19-7-2018)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Zieuwent

 • Grensweg 8, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het exploiteren van een paardenhouderij, het intern wijzigen van 2 gebouwen, het realiseren van een stapmolen annex wasplaats/solarium/(op-)zadelkamer, het aanleggen van een buitenbak/buitenpiste (incl verlichting), het verplaatsen en opnieuw aanleggen van een mestplaat en het slopen van de voormalige melkkamer (20 juli 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten,

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 73b: 10 m3 (21-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Meddoseweg 37 te Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Meddoseweg 37 te Groenlo vanaf 27 juli 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het plan voorziet in het verbouwen van de woning, realiseren van een kantoor aan huis en bouwen van een constructie voor hop op het adres Meddoseweg 37a in Groenlo.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, en bouwen.

Inzage

Procedure 1, van 27 juli 2018  t/m 6 september 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl (link met IMRO code) en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBUI2011-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 27 juli 2018 t/m 6 september 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Organiseren HooilandRun (hardloopwedstrijd) met als start- en finishlocatie wijkgebouw “de Schoppe” op 30 september 2018 van 09.30 tot 14.00 uur (19-7-2018)

Lievelde

 • Motor- en Autoclub Lichtenvoorde, organiseren streekwedstrijden op 1 september 2018 en de Open Clubcross, en de OTR Schanscross op 2 september 2018 op het circuit in De Schans te Lievelde,met ontheffing veroorzaken van gerucht tijdens tijdens crosswedstrijden en gebruik geluidsinstallatie, met mogelijkheid kamperen gedurende evenement, innemen van standplaats voor verkoop snacks en zwakalcoholhoudende dranken (19-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing