Bekendmakingen week 30 (25-07-2019)

Overzicht week 30 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 18, het verlengen van het strijdige gebruik van een gedeelte van het pand als auto-opslag (15-7-2019)
 • Oude Winterswijkseweg 8, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (17 juli 2019)

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 34, het bouwen van een tijdelijke sanitair unit ten behoeve van de gelegenheidscamping (12-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Schatbergstraat 78, het vervangen van de garagedeur door een pui. (12-7-2019);
 • Kievitstraat (hoek Buizerd), het bouwen van een tijdelijk (6 jaar) zorggebouw (15-7-19)
 • Mozartstraat 34, het legaliseren van de winkelruimte (16-7-2019)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

RECTIFICATIE

Op de gemeentepagina’s van vorige week (week 29, 18 juli 2019) is onderstaande publicatie onder ‘Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning’ geplaatst. Dat klopt niet. De aanvraag is ingetrokken per 12 juli 2019.

Lievelde

 • Heringsaweg 18, verruimen openingstijden Uitspatting de Besselinkschans (12-7-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Boerijendijk 12, het slopen van de berging (16-7-2019)
 • Blikslager 9, het saneren van asbest (18-7-2019)
 • Blikslager 11, het saneren van asbest (18-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Broekboomstraat 31, het verwijderen van asbest (15-7-2019)

Lievelde

 • Eimersweg 3, het saneren van asbest (18-7-2019)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 11, het verwijderen van asbest (17-7-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Ruurloseweg 16/16a, het verbouwen van het pand tot 2 woningen (16-7-2019)
 • Groeneweg 1, het bouwen van een uitbouw/opbouw achter de woning (18-7-2019)
 • Oude Papendijk 8/8a, het verbouwen van de vml. boerderij in 2 woningen (18-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Tongerlosestraat 11, het bouwen van een dakkapel (16-7-2019)
 • Jacob Catsstraat 27, het uitbreiden van het woonhuis (16-7-2019)
 • Patronaatsstraat  9, het verbouwen van de woning (16-7-2019)
 • Lindestraat 2, het plaatsen van een dakkapel (17-7-2019)
 • Broekboomstraat 16, het verbouwen van de woning t.b.v. wmo ondersteuning (18-7-2019)

Lievelde

 • Lievelderweg 106, het gebruik van een deel van het terrein als parkeerplaats ten tijde van de Zwarte Cross (uitsluitend tijdens de edities van 2019 t/m 2022) (16-7-2019)

Vragender

 • Perceel LTV S 860 (nabij Vragenderweg 63), het gebruik van een deel van het terrein als parkeerplaats ten tijde van de Zwarte Cross (uitsluitend tijdens de edities van 2019 t/m 2022) (16-7-2019)

Zieuwent

 • Schoppenweg 11, het verbouwen van de boerderij (17-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Zieuwent

 • De Waareise 15, het plaatsen van een dakopbouw (17 juli 2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Den Sliem 74, melding voor het veranderen van het bedrijf, betreffende het mengen van afvalstoffen voor het vervaardigen van betonmortel en megamix (18 juli 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Hartebroekseweg 78: 3 m3 (18-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpwijzigingsplan

Ontwerpwijzigingsplan “Vrakkinkweg 4 te Groenlo, functieverandering naar verblijfsrecreatie” en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp-wijzigingsplan met ingang van 26 juli 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ met agrarisch bouwvlak in de bestemming ‘Bedrijf’. Een deel van de voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De oorspronkelijke boerderij wordt verbouwd naar een groepsaccommodatie en bedrijfswoning. In één van de bijgebouwen wordt een aantal bed-and-breakfastkamers gerealiseerd. De bestaande bedrijfswoning wordt gesloopt. Het nieuwe erf en de naastgelegen kavels worden landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer sluit met de gemeente een overeenkomst af.

Hogere grenswaarde

Het ontwerpbestemmingsplan maakt maximaal 1 bedrijfswoning mogelijk. Uit een akoestisch onderzoek voor industrielawaai blijkt dat de bedrijfswoning niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder voor industrielawaai. Voor de woning ter plaatse van deze hogere geluidsbelasting is de gemeente voornemens een hogere grenswaarde vast te stellen. Het voorgenomen besluit ligt samen met het akoestisch onderzoek ter inzage, tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan “Vrakkinkweg 4 te Groenlo, functieverandering naar verblijfsrecreatie”.

Inzage

Procedure 1, van 26 juli t/m 5 september 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 26 juli). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2010-OW01".

Zienswijze

Procedure 2-A en 2-I, van 26 juli tot en met 5 september 2019.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en vaststelling hogere grenswaarde geluid

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 26 juli 2019 zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b te Lievelde’

het door de gemeenteraad bij besluit van 16 juli 2019 vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Parallelweg 4, 4a en 4b te Lievelde’. Dit bestemmingsplan voorziet in wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’, waarbij de bestaande bedrijfsbebouwing grotendeels wordt gesloopt en 1 nieuwe woning wordt gerealiseerd. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

Voor een ontwikkeling als deze dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins, door een exploitatieovereenkomst, is verzekerd. Bij dit bestemmingsplan is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Vaststellingsbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Om de bouw van de nieuwe woning Parallelweg 4b, Lievelde mogelijk te maken is het nodig om zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen. Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Parallelweg 4, 4a en b Lievelde’ betreft de hogere waarden geluid op Parallelweg 4b ten gevolge van het verkeer op de N18 (Europaweg). Burgemeester en wethouders hebben de benodigde hogere grenswaarden op 18 juni 2019 vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 26 juli t/m 5 september 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 26 juli). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2006-VG01".

Vaststellingsbesluit hogere grenswaarden geluid:

U kunt het vaststellingsbesluit hogere grenswaarden geluid van 26 juli t/m 5 september 2019 inzien in de centrale hal van het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Beroep

Procedure 4B van 26 juli t/m 5 september 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan en/of tegen het vaststellingsbesluit hogere grenswaarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 26 juli 2019 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: de door de gemeenteraad bij besluit van 16 juli 2019 vastgestelde  bestemmingsplannen:

 1. ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Antoniushove’, welke voorziet in de realisatie van een nieuw woonzorgcomplex met een concept van individueel beschut wonen voor mensen met een (intensieve) zorgvraag op het perceel Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde;
 2. ‘Buitengebied, herziening zonnepark Nieuwendijk te Lievelde’, welke voorziet in de realisatie van een zonnepark op een perceel agrarische grond aan de Nieuwendijk te Lievelde met een omvang van circa 8 ha met circa 30.000 zonnepanelen;
 3. ‘N18-gedeelte Oost Gelre’, welke voorziet in een bestemmingsplan die in lijn is gebracht met het vastgestelde Tracébesluit en de nieuwe feitelijke situatie bij de N18.

De bestemmingsplannen onder 1 en 2 zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemde bestemmingsplan onder 1 en 2 is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 26 juli 2019 t/m 5 september 2019. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De planidentificatienummers zijn:

 1. Ad.1: NL.IMRO.1586.BPLIC106-VG01;
 2. Ad.2: NL.IMRO.1586.BPBUI2010-VG01;
 3. Ad.3: NL.IMRO.1586.BPBUI2001-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 26 juli 2019 t/m 5 september 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat de volgende anterieure overeenkomsten ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten:

 1. op 12 juli 2019 met de eigenaar en ontwikkelaar van het perceel gelegen tussen Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk te Lievelde, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie P, nummer 507 (ged.).
 2. op 5 juni 2019 met de eigenaren van het perceel Parallelweg 4, 4a en 4b te Lievelde.

Ad.1: De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een zonnepark op bovengenoemd perceel.

Ad.2: De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkelingen op het perceel Parallelweg 4, 4a en 4b te Lievelde waarbij voormalige bedrijfsbebouwing grotendeels wordt gesloopt en hiervoor een nieuwe woning wordt gebouwd.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat het bestemmingsplan hiervoor van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie

Met ingang van 26 juli 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken, dus tot en met 5 september 2019, voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de zakelijke beschrijving hieronder raadplegen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Rondeel via 0544 – 39 34 82.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Partijen:

 • Gemeente Oost Gelre, hierna te noemen: “gemeente”;
 • Sunvest Ontwikkeling B.V. te Utrecht en Gebroeders Hulshof te Lievelde, hierna te noemen “initiatiefnemer”;

Datum overeenkomst:  12 juli 2019

Projectinhoud:

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om medewerking te verlenen aan het oprichten van een zonnepark op een perceel grond gelegen tussen Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk te Lievelde.

Locatie:

De herziening van het bestemmingsplan die bedoeld is voor het plan van initiatiefnemer bestaat uit het perceel kadastraal bekend als gemeente Lichtenvoorde sectie P, nummer 507 (ged.).

Hoofdlijnen overeenkomst:

 • Gemeente zal zich inspannen om de benodigde bestemmingsplanprocedure te doorlopen;
 • Uitgangspunt is dat initiatiefnemer de plankosten voor de bestemmingsplanprocedure zal betalen;
 • Eventuele planschade, welke voortkomt uit de wijziging van de bestemming van voormeld perceel komt voor rekening van initiatiefnemer;
 • Het zonnepark voor een periode van maximaal 25 jaar wordt geëxploiteerd en na deze periode het zonnepark wordt ontmantelt inclusief de stellages, trafogebouwen en inkoopstation alsmede de aangebrachte omheining;
 • Voor deze ontmanteling voldoende financiële middelen worden gereserveerd om het zonnepark te kunnen ontmantelen;
 • Het zonnepark landschappelijk wordt ingepast door middel van een landschappelijk inpassingsplan van februari 2019 en gedurende de exploitatieperiode wordt onderhouden;
 • De landschappelijke inpassing ook na ontmanteling van het zonnepark in stand moet blijven;
 • Zonder toestemming van de gemeente is het  initiatiefnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Bekendmaking artikel 2 Wvg

Bekendmaking artikel 2 Wvg voor locaties in Harreveld en Vragender

Aanwijzing

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken ingevolge artikel 7, eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Oost Gelre bij besluit van 16 juli 2019 op grond van artikel 2 en 5 Wvg, de volgende gronden heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn:

 • gronden gelegen in Harreveld aan de Looweg bij nummer 27a en de Bothweg tegenover nummer 7
 • gronden gelegen in Vragender op de hoek Kapelweg/Pastoor Scheepersstraat, aan de Pastoor Reibersstraat en aan de Winterswijkseweg achter nummer 2 en 4

De betrokken gronden zijn nader aangeduid op het bij ons besluit behorende kadastrale overzicht en de perceelslijst.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant (publicatie Staatscourant: 22 juli 2019). Met dit raadsbesluit is de voorlopige aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 6 Wvg op 7 mei 2019 besloten hebben, vervallen.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de naam van de eigenaren alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 23 juli 2019 in het gemeentehuis van Oost Gelre voor een ieder kosteloos ter inzage gedurende de openingstijden.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de gemeente Oost Gelre moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de eigenaar zijn grond wil verkopen. De eigenaren en de beperkt gerechtigden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar

Procedure 3A van 16 juli tot 27 augustus 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Braderiedagen op de zondagen 28 juli, 4 augustus en 11 augustus 2019 in het centrum van Groenlo (17-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Restaurant De Leeuw, organiseren afscheidsfeest op 28 juli 2019 aan de Rapenburgsestraat 9 (19-7-2019)

Lievelde

 • Nieuwendijk t.h.v. nr. 4: buurtfeest ‘De Stegge 2019’ op 25 augustus 2019 (20-7-2019)
 • Organiseren Kidspret van 24 juli t/m 4 augustus 2019 in weiland nabij kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 (20-7-2019)

Zieuwent

 • P.S.V. In den Bosch, houden regiokampioenschappen voor paarden en pony’s op de terreinen aan de Boschlaan 23 op 2 en 3 augustus 2019 (19-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Braderiedagen Groenlo

In verband met de Braderiedagen worden op 28 juli, 4 en 11 augustus de Markt en omliggende straten (geheel of gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Pizzeria Efes, exploiteren openbare inrichting aan de Lievelderstraat 28 (18-7-2019)

Lievelde

 • Standplaats wekelijks op zaterdag en zondag op het Koningsplein voor verkoop van ijs (19-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.