Bekendmakingen week 30 (23-07-2020)

Overzicht week 30 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Deken Hooijmansingel 1, kap treurbeuk (bijzondere boom) op terrein St. Carmelcollege / SG Marianum (15-7-2020)
 • Noordgang 8, het uitbreiden van het tankstation met een LNG-installatie (7-7-2020)
 • Barakkenplaats 7, het verbouwen van de loods naar woning (14-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Willem Pijperstraat 4, het bouwen van een dakopbouw op de garage (13-7-2020)
 • Bedrijventerrein Lindebrook kavel 38, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (7-7-2020)
 • Martin Leliveltstraat nabij nr. 81, het vervangen van de bestaande brug (14-7-2020)
 • Weiland naast Timp Drive, het tijdelijk oprichten van een muziektent (13-7-2020)

Mariënvelde

 • Waalderweg 13, het revitaliseren en verbouwen van het voormalig schoolgebouw in 3 woningen en het maken van een uitweg (14-7-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 64, het brandveilig gebruiken van de B&B (7-7-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.
De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • John. F. Kennedylaan 29, het verwijderen van asbest (16-7-2020)
 • De Ruyterstraat 15, het saneren van de asbest golfplaten van de schuur (16-7-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Ruurloseweg 59, kappen 1 iep (bijzondere boom) (16-7-2020)
 • De Woerd 22, het bouwen van een erfafscheiding (14-7-2020)
 • Batterij 20, het bouwen van een bedrijfshal (20-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Irenestraat 2, het vervangen van de erfafscheiding en de bouw van een tuinhuis met afdak (15-7-2020)

Lievelde

 • Lievelderweg 92a, het bouwen van een corsohal voor groep De Boschkempers (16-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lievelde

 • Papenweg 3a, omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing, van 13 juli tot en met 24 augustus 2020

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Industrieweg 7, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het in gebruik nemen van een bovengrondse opslagtank voor de opslag van afgewerkte olie (14 juli 2020)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 1, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde geluidsreducerende maatregelen aan de koelinstallaties en dakventilatoren (17 juli 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Industrieweg 7, toestemming voor het hergebruiken van de dieselolie-opslagtank voor de opslag van afgewerkte olie 

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing van 15 juli tot en met 25 augustus 2020

Verleende Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

Zieuwent

 • Grobbenweg 4, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning n.a.v. BBT-conclusies

Bezwaar
Procedure 4A is van toepassing van 23 juli tot en met 2 september 2020

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

 • Bolwerk 7, maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid (14 juli 2020)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Het Reirinck, Oude Winterswijkseweg 52 a, 7141 HE Groenlo, 25-7-2020 van 20.00 - 01.00 uur (datum melding gemeente: 30-6-2020)

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 • Winterswijkseweg 11 te Groenlo

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt een functiewijziging van de bedrijfswoning aan de Winterswijkseweg 11 te Groenlo naar burgerwoning mogelijk gemaakt.

 • Vragenderweg 60, 60a en 60b te Lichtenvoorde

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt een functiewijziging van een drietal bedrijfswoningen aan de Vragenderweg 60, 60a en 60b te Lichtenvoorde naar burgerwoningen mogelijk gemaakt. Daarbij wordt ook de bestemming aangepast van de bedrijven aan de Mercatorstraat 21-25 waar de bedrijfswoningen bij hoorden.

 • het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent in combinatie met Hellerweg 2 te Zieuwent

Met een bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming op het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent gewijzigd naar de bestemming Wonen. Door sloop aan de Hellerweg 2 te Zieuwent mag er aan de Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent een woning worden gebouwd. Tevens wordt de bestaande woning Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent gesplitst in twee wooneenheden.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo’, ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder en ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Raadhuishof & plan Lichtenvoordseweg (voormalig nutsgebouw)’.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo’ met ingang van 24 juli 2020 voor een termijn van 6 weken, dus tot en met 3 september 2020, voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) alsmede het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en het beeldkwaliteitsplan.

Ontwerpbestemmingsplan
In dit ontwerpbestemmingsplan wordt de bestemming van de locatie Raadhuisstraat 31-33 aangepast vanwege een andere stedenbouwkundige opzet van deze locatie voor maximaal 8 woningen. Op de locatie Lichtenvoordseweg 85 Groenlo wordt daarnaast de bestemming gewijzigd in wonen, waardoor twee woningen kunnen worden gerealiseerd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is verzekerd. Met de initiatiefnemer is een overeenkomst afgesloten.

Ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarde (Wet geluidhinder)
Om de bouw van een twee van de acht woningen op de locatie Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde mogelijk te maken is het nodig om zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen. Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo’ betreft de hogere waarden geluid ten gevolge van het verkeer op de aangrenzende wegen Zieuwentseweg/Raadhuisstraat.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Ook het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Raadhuishof & plan Lichtenvoordseweg (voormalig nutsgebouw)’ ligt met ingang van 24 juli 2020 voor iedereen ter inzage. Dit beeldkwaliteitsplan is in samenhang met het bestemmingsplan opgesteld voor de locaties Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo en vormt het toetsingskader voor nieuwe bouwaanvragen voor deze locaties.

Inzage
Procedure 1, van 24 juli 2020 tot en met 3 september 2020.

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPLIC208-OW01.

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is ook digitaal te raadplegen:

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Raadhuishof & plan Lichtenvoordseweg (voormalig nutsgebouw) (pdf - 7,6 Mb)

Zienswijze
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Procedure 2C en 2-I, van 24 juli t/m 3 september 2020.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
Procedure 2A en 2 I, van 24 juli t/m 3 september 2020.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning woningsplitsing Oostermeenweg 17-19 Groenlo
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de bestaande voormalige boerderij aan Oostermeenweg 17-19 te Groenlo.

Omgevingsvergunning woningsplitsing Winterswijkseweg 49 Vragender
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in herbouw van het voorhuis, verlenging van het achterhuis met woningsplitsing van de voormalige boerderij aan de Winterswijkseweg 49 te Vragender.

Inzage
Procedure 1, van 24 juli 2020 t/m 3 september 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan Oostermeenweg 17-19 Groenlo heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2022-OW01. Het plan Winterswijkseweg 49 Vragender heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2024-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 24 juli 2020 t/m 3 september 2020.

Besluit omgevingsvergunning

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (aanlegvergunning) ten behoeve van het aanleggen van een buitenrijbak voor paarden aan De Riette 2 te Harreveld
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (activiteit aanleg) ten behoeve van het aanleggen van een buitenrijbak voor paarden met een maximale afmeting van 800 m2 aan De Riette 2 te Harreveld.

Inzage
Procedure 1, van 24 juli 2020 t/m 3 september 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage.

Bezwaar
Procedure 3 A, van 24 juli 2020 t/m 3 september 2020.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Kofferbak Summer Sale in centrum op 2 augustus 2020 (15-7-2020)
 • Buurtfeest op parkeerplaats nabij Gert Reindersstraat op 29 augustus 2020 (16-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde – fietsstroken Aaltenseweg in schoolzone
Aanduiden van (verbrede) fietsstroken door het aanbrengen van een witte onderbroken markering en symbolen van een fiets op de Aaltenseweg tussen huisnrs. 39 en 55. Deze maatregel wordt ondersteund door het aanbrengen van poortconstructies ter hoogte van het begin/einde van de 30km/uur (school)zone Frans ten Boschschool op de Aaltenseweg(14-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Afsluiting Molendijk/Markt Lichtenvoorde
Vanwege rioolwerkzaamheden tussen de Molendijk/Markt wordt van 20 t/m 31 juli 2020 het kruispunt Molendijk/Markt ter hoogte van De Leest afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en fietsers.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Stichting Kantine Hamalandhal, wijziging aanhangsel Drank- en Horecavergunning van 12 juni 2014 (15-7-2020)
 • Grasveld nabij Van Heijdenstraat, onthulling naambord ‘Joep ter Haar plantsoen’ op 24 juli 2020 (15-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.