Bekendmakingen week 3 (21-01-2021)

Overzicht week 3

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Redoute, aanleg uitweg (7-1-2021)
 • Oude Klaverdijk 5, vergroten tuinhuis (11-1-2021)

Lichtenvoorde

 • Rossinistraat 8, aanleg inrit (12-1-2021)
 • G.J. Doorninkweg 2, wijzigen gebruik bedrijfswoning naar plattelandswoning (12-1-2021)
 • Schatbergstraat 22, verbouwen woonhuis (15-01-2021)
 • Boschlaan 26, kap 1 perenboom (15-1-2021)

Mariënvelde

 • Waalderweg 22a, brandveilig gebruiken BSO (gebruiksvergunning) (7-1-2021)

Vragender

 • Winterswijkseweg 70, kap 2 eiken (8-1-2021)
 • Winterswijkseweg 70, kap 1 lindeboom (8-1-2021)

Verlengen termijn aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Vragenderweg 56b, uitbreiden woning (verlengd tot 8-3-2021)

Groenlo

 • Zuidgang 9, bouwen bedrijfshal met kantoor (verlengd tot 2-3-2021)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Karel Doormanstraat 24, saneren asbest uit woning (13-1-2021)

Harreveld

 • Wolterij 3, sloop woonhuis (11-1-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Barkenkamp 11, wijzigen gebruik pand van dienstverlening naar kantoor (13-1-2021)

Lichtenvoorde

 • De Rode van Heeckerenstraat 26, tijdelijk bouwen unit t.b.v. buitenschoolse opvang tot uiterlijk 1 februari 2026 (14-1-2021)
 • Hugo de Grootstraat 14, bouwen dakopbouw (18-01-2021)

Lievelde

 • Hemmeledijk 2, bouwen werktuigenberging (14-01-2021)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 34, plaatsen tijdelijke mantelzorgunit (13-1-2021)

Zieuwent

 • Batsdijk 40a, bouwen woning en bijbehorend bouwwerk (14-01-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Van Limburg Styrumstraat 17, aanleg uitweg (16-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Lichtenvoorde

 • Havik 31, melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (15 -1-2021)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Zieuwent

 • Ruurloseweg 5a, melding veranderen bedrijf, zijnde uitbreiden bestaande bouwbedrijf met metaalbewerkingsactiviteiten (11 januari 2021)

Vragender

 • Vosdijk 16a, melding plaatsen pelletkachel (18 januari 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Lievelde

 • Eefselerweg 12, ontwerpbesluit wijzigen huisvestingssysteem

Inzage

Procedure 1, van 21 januari t/m 4 maart 2021

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 21 januari tot en met 4 maart 2021

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 90, ambtshalve besluit tot stellen van maatwerkvoorschrift voor onderdeel geluid (18 januari 2021)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Meddoseweg, 2, 10 m3 (in periode 15-2-2021 t/m 15-3-2021) (18-1-2021)

Lievelde

 • Avinkweg, 50 m3 (in periode 27-1 t/m 24-2-2021) (14-1-2021)

Mariënvelde

 • Binnenweg 4a, 7 m3 (in periode van 2-2 t/m 2-3-2021) (17-1-2021)
 • Trekkersweg 1, 50 m3 (in periode 1-2 t/m 1-3-2021) (19-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.