Bekendmakingen week 3 (18-01-2018)

Overzicht week 3 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Banningweg 8, het bouwen van een garage/berging (8 januari 2018)

Lichtenvoorde

 • Europaweg, houten voetgangersbrug over watergang aan de Lieveldse zijde van de N18 nabij viaduct Lievelderweg (12-1-2018)
 • Van Raesfeltstraat 42, wijzigen voorgevel (11-1-2018)

Zieuwent

 • Kranenkampsweg 2, bouwen biggenstal (12-1-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Zieuwent

 • Zegendijk 3a, plaatsen geldkiosk op parkeerplaats (10-1-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Zieuwent

 • Koolsweg 2, verwijderen asbest (8-1-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Laarberg perceel F37 en perceel F891: kap opstand bomen onder hoogspanningsleiding (herplant binnen gebiedsontwikkeling Laarberg) (10-1-2018)
 • Meddoseweg 6: kap 3 eiken en 5 berken (herplant op eigen erf) (10-1-2018)
 • Eibergseweg 1, verbouwen Villa Adriana tot restaurant/café, proefbrouwerij en drankenwinkel (12-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Buiten behandeling aanvraag

Groenlo

 • Ruurloseweg 13, gebruiken pand in strijd met bestemmingsplan (11-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Beltrumseweg 4, veranderen van het bedrijf zijnde het wijzigen van de sproeidichtheid van de sprinklers in de bestaande bufferbewaarplaats voor consumentenvuurwerk (15 januari 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Binnengekomen melding Vuurwerkbesluit

Groenlo

 • Beltrumseweg 4, het toestaan om het consumentenvuurwerk in de bufferbewaarplaats (bulk en stelling) hoger op te stapelen (15 januari 2018)

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 21-01-2018, van 17:00-21:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Avestweg 102: 10 m3 (11-1-2018)

Harreveld

 • Manschotterweg 19: 10 m3 (12-1-2018)

Lievelde

 • Oostermeenweg 5: 10 m3 (11-1-2018)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 51: 15 m3 (11-1-2018)
 • Kevelderstraat 1: 15 m3 (13-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Stichting Classic Rally Promotions, Classic 500 Challenge over wegen in o.a. de gemeente Oost Gelre op 8 juni 2018 (10-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing