Bekendmakingen week 3 (16-01-2020)

Overzicht week 3

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • De Schans 1, aanleggen uitrit (21-11-2019)
 • Oude Borculoseweg 9a, aanleggen uitrit (10-12-2019)
 • Oude Borculoseweg 9a, kap 2 eiken (10-12-2019)
 • Lichtenvoordseweg 19, bouwen terrasoverkapping (9-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 92, kap 2 beuken (16-12-2019)
 • Boschlaan 8a, kap 9 bomen (eiken en beuken) (18-12-2019)
 • Schatbergstraat 5-7, verbouwen voormalige politiebureau tot 2 woningen (10-1-2020)

Lievelde

 • Antoniusstraat 12, uitbreiden woonhuis (10-1-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Trompstraat 8, verwijderen asbest uit woning (7-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 15, slopen berging (7-1-2020)

Lievelde

 • De Stegge 25, slopen achterhuis (8-1-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Beltrumsestraat 12, wijzigen voorgevel (7-1-2020);
 • Winterswijkseweg 20, verbouwen woning en het plaatsen dakkapel (8-1-2020)
 • De Bempte 31, plaatsen erfafscheiding (13-1-2020)

Harreveld

 • Varsseveldseweg 86, tijdelijk plaatsen woonunit (9-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Galileistraat 10, bouwen dockshelter (13-1-2020)
 • Rapenburgsestraat 33 en Varsseveldseweg 1, nieuw bouwen woon-zorggebouw Antoniushove (13-1-2020)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 12, houden kookworkshops (8-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Varsseveldseweg 86, uitbreiden schuur (9-1-2020)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Ruiterweg 2, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het huisvesten van vrouwelijk  jongvee in een voormalige varkensstal (6 januari 2020)
 • Industrieweg 13a, melding voor het starten van een openbaar vervoersbedrijf (8 januari 2020)

Harreveld

 • Heideweg 1a, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het plaatsen van een melkrobot en de realisatie van strohokken in de kapschuur (8 januari 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Ludgerwandeltocht op 2 februari 2020 over paden en wegen in Lichtenvoorde richting Zieuwent (11-01-2020)

Vragender

 • Rommelmarkt in MFA de Bult, Kapelweg 17, op 8 en 9 februari 2020 (9-01-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat zij geen gebruik meer kunnen maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen.

Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen 4 weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Als deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Verzendatum voornemen        Naam betrokkene

07 januari 2020                        J. Mantel, Kerkstraat 51 in Harreveld
07 januari 2020                        A. Meulenbroek, Kerkstraat 51 in Harreveld
07 januari 2020                        C. Janssen, Kerkstraat 51 in Harreveld