Bekendmakingen week 29 (19-07-2018)

Overzicht week 29 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Kardinaal de Jongstraat 6, uitbreiden woning (6-7-2018)
 • De Schans (ongenummerd), bouwen woning (7-7-2018)
 • Oude Winterswijkseweg 40, verbouwen stal (13-7-2018)

Harreveld

 • Harreveldseweg 3, tijdelijk bewonen bijgebouw (6-7-2018)
 • Harreveldseweg 3a, tijdelijk bewonen bijgebouw (6-7-2018)
 • Manschotterweg 19, tijdelijk plaatsen woonunit (11-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 16, realiseren trainingshal in bestaand bedrijfspand (13-7-2018)

Lievelde

 • Engelse Schans 18, tijdelijk plaatsen woonunit (12-7-2018)

Vragender

 • Aaltenseweg 107a, plaatsen zonnepanelen (8-7-2018)
 • Winterswijkseweg 16/16a, veranderen bedrijf (10-7-2018)

Zieuwent

 • Grobbenweg 1, realiseren pedicuresalon in bestaande woning (9-7-2018)
 • Batsdijk 37, verlengen ligboxenstal (9-7-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Beatrixstraat 48, verwijderen asbest (9-7-2018)
 • Wilhelminastraat 5, verwijderen asbest (11-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Japikweg 2, verwijderen asbest (9-7-2018)
 • Breughelhof 19, verwijderen asbest (9-7-2018)

Zieuwent

 • Oude Maat 10, verwijderen asbest (9-7-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Eibergseweg 36, verbouwen en uitbreiding woning en realiseren kapsalon aan huis (10-7-2018)
 • De Bleek 16, bouwen woning (10-7-2018)
 • Lambert Verreijckenstraat 1, bouwen schuur (12-7-2018)
 • Landewehrweg 4, uitbreiden rundveestal (+ OBM) (16-7-2018)
 • Holtkampsweg 2 kap 6 eiken (op bouwlocatie; met herplantverplichting 15 eiken (17-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Kruising Hamelandweg/James Wattstraat, aanleggen rotonde (16-7-2018)

Zieuwent

 • Grensweg 8, veranderen en uitbreiden stal, realiseren buitenpiste met lichtmasten en verplaatsen vaste mestopslag (9-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Groenlo

 • Lambert Verreijckenstraat 1, bouwen uitbouw/bijkeuken en carport (12-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Weigeren wijziging kampeerontheffing en afwijking bestemmingsplan (gelegenheidscampings Zwarte Cross tot en met 2022)

Vragender

 • Meddoseweg 2a, weigeren gevraagde wijziging (van 99 personen per nacht naar 199 personen per nacht) (13-7-2018).

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Landewehrweg 4, melding voor het veranderen van de inrichting, zijnde  het uitbreiden van de ligboxenstal, het wijzigen van de dieraantallen en het slopen van een bestaande stal voor geiten en koeien (4 juli 2018)
 • Marhulzen 1, het veranderen van een bedrijf, zijnde het wijzigen van de bedrijfsgebouwen en het wijzigen van de dieraantallen (10 juli 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131 CV Lichtenvoorde, 18-7-2018, van 15:00-19:00 uur
 • Beusink Recreatie, Lievelderweg 106, 7137 MC Lievelde, 21-7-2018, van 20:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

 • Dorpsstraat 1: 3 m3 (14-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan ‘Batsdijk 38a en 40 Zieuwent, functieverandering naar wonen’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 20 juli 2018 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 10 juli 2018 vastgesteld wijzigingsplan: ‘Batsdijk 38a en 40 Zieuwent, functieverandering naar wonen’ welke voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden-Landschapswaarden’ met agrarisch bouwvlak in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden- Landschapswaarden’, zonder agrarisch bouwvlak. Er wordt een nieuwe woning gerealiseerd op het perceel in ruil voor de sloop van de varkensstallen. Eén van de bestaande woningen wordt op termijn verplaatst binnen het perceel. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast.

Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2006-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 20 juli 2018 t/m 30 augustus 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2006-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 20 juli 2018 t/m 30 augustus 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Braderiecommissie, organiseren braderiedagen op 22 juli, 29 juli en 12 augustus 2018 in centrum Groenlo van 12.00-17.00 uur, met verkoopkramen, (kinder)vermaak en akoestische muziek van 12.00 uur tot 17.00 uur en versterkte muziek vanaf een podium op de Markt van 15.00- 20.00 uur (11-7-2018)
 • Buurtfeest aan de Kleermaker op 25 augustus 2018 (4-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest aan de Willemshof t.h.v. huisnummers 8-16 op 25 augustus 2018 (13-7-2018)
 • Buurtfeest aan de Heckinckstraat op 25 augustus 2018 (13-7-2018)
 • Organiseren activiteiten en plaatsing obstakels nabij Nieuwmarkt 131 vanwege de opening van het kantoor van OK Makelaar (17-7-2018)

Lievelde

 • Beusink Recreatie, organiseren feest met muziek aan de Lievelderweg 106 op 21 juli 2018 (12-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Braderiedagen 2018 in Groenlo

Vanwege de Braderiedagen worden op de navolgende data/tijden:

 • zondag 29 juli 2018, van 07.30 tot 22.00 uur
 • zondag 5 aug 2018, van 09.30 tot 18.30 uur
 • zondag 12 aug 2018, van 07.30 tot 22.00 uur

de volgende wegvakken afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers:

 • Beltrumsestraat: tussen Lepelstraat en Markt
 • Markt: geheel
 • Mattelierstraat: tussen Markt en Wheme
 • Kevelderstraat: geheel
 • Lievelderstraat: Tussen Nieuwstad en Mattelierstraat
 • Kerkstraat (op 29 juli en 12 aug): geheel
 • Kloostersteeg (op 29 juli en 12 aug): geheel

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Schuttersgilde St. Switbertus, plaatsen driehoeksreclameborden van 27 augustus t/m 11 september 2018 ter aankondiging van het vogelschieten op kermismaandag 10 september 2018 (11-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing