Bekendmakingen week 29 (16-07-2020)

Overzicht week 29 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lepelstraat 21, het uitbreiden van de woning met een slaapkamer en badkamer (6-7-2020)
 • Walstraat 34 g01, het wijzigen van het uiterlijk van de geldautomaat (8-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Bronckhorststraat 47 en 49, het bouwen van een luifel/overkapping (6-7-2020)
 • Op ’t Zand 3, naast tijdelijke Timp Drive: het realiseren van een openluchttheater (13-7-2020)

Lievelde

 • Tankweg 6, het wijzigen van het gebruik van het achterhuis ten behoeve van het geven van workshops met plantaardige materialen en webshop (6-7-2020)

Zieuwent

 • Op den Bond ongenummerd, bouw helft van een dubbele woning (11-7-2020)
 • Op den Bond ongenummerd, bouw helft van een dubbele woning (11-7-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld

 • Nicolaasweg 2a, het verwijderen van asbest (8-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Varkensmarkt 14, het verwijderen van asbest (6-7-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Schatbergstraat 25, het verbouwen van de woning (9-7-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Theo de Groenstraat 17, het bouwen van een erfafscheiding en afdak (7-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Nijverheidsstraat 14, het uitbreiden van het bedrijf met een washal (8-7-2020)
 • Antoon Slotstraat 10, het uitbreiden van het woonhuis (9-7-2020)
 • Huininkmaat 2, het vervangen van de garagedeuren door een raamkozijn (13-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Parallelweg 18, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het legaliseren van de bestaande activiteit: het reinigen van de bulkwagens met een zuur schoonmaakmiddel voorafgaand aan het coaten (7 juli 2020)
 • Industrieweg 17 d, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het actualiseren van bestaande situatie (13 juli 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Harreveld

 • Lindeboomweg 26, 8 m3 (in periode 27-7 t/m 24-8-2020) (9-7-2020)

Lievelde

 • Kloosterstraat 5, 5 m3 (in periode 10-7 t/m 7-8-2020) (8-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark aan de Hegemansweg te Groenlo
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor realisatie van een zonnepark aan de Hegemansweg te Groenlo. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘werk, of werkzaamheden uitvoeren’.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 7 juli 2020 besloten om naar aanleiding van deze aanvraag om omgevingsvergunning een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Inzage
Procedure 1, van 17 juli 2020 t/m 27 augustus 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2020-OW01.

Zienswijze

 • Procedure 2 A en 2 I tegen de ontwerp-omgevingsvergunning
 • Procedure 2 C en 2 I tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen

van 17 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning ‘Inrichting bouwperceel Batterij 20 Groenlo’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Batterij 20 in Groenlo is verleend. Het besluit ligt met ingang van 20 juli 2020 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor de plek van het bedrijfsgebouw op de kavel en de buitenopslag.

Inzage
Procedure 1, van 20 juli 2020 tot en met 30 augustus 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBBEDRIJVEN306-VG01.

Beroep
Procedure 4A van 21 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 21 juli 2020. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Buurtfeest op parkeerplaats Oranjestraat naast huisnr. 64 op 8 augustus 2020 (11-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest Mercurius t.h.v. huisnrs. 33-57 en 42-68 op 29 augustus 2020 (10-7-2020)
 • Buurtfeest Hein Meijerstraat, t.o. huisnr. 26, op 29 augustus 2020 (11-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing.

 

Verkeersmaatregelen

17 juli 2020: afsluiting gedeelte Dorpsstraat Zieuwent
Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt de Dorpsstraat in Zieuwent (tussen Harreveldseweg en De Steege) op 17 juli 2020 van 7.00-17.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Markt 1a (Down Town), uitoefenen horecabedrijf (8-7-2020)
 • Markt 4 en Markt 5 (Grand Café Markt 5), uitoefenen horecabedrijf (8-7-2020)
 • Markt 1a en Markt 5, exploiteren openbare inrichting (8-7-2020)
 • Markt 1a en Markt 5, plaatsing tafels en stoelen t.b.v. terras (8-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.