Bekendmakingen week 28 (12-07-2018)

Overzicht week 28 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

 • Manschotterweg 19, verbouwen voormalige boerderij in 3 woningen (3-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 21, bouwen overkapping (5-7-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Julianastraat 17, verwijderen asbest (3-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Rossinistraat 9, verwijderen asbest (3-7-2018)

Zieuwent

 • Roldersweg 11a, renoveren dak (2-7-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Meddoseweg 6, bouwen aardappelloods (verdaagd tot 19-8-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Stationslaan 6, aanleg 2 uitwegen (4-7-2018)
 • Parallelweg 2, uitbreiden Nedap gebouw met kantoorruimte (6-7-2018)

Lichtenvoorde

 • Klaasbos 4: verbreden uitweg (3-7-2018)

Zieuwent

 • Zegendijk 26a, bouwen woning (5-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verleende kampeerontheffing en afwijking bestemmingsplan (gelegenheidscampings Zwarte Cross tot en met 2022)

Lichtenvoorde

Oude Aaltenseweg 72, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (03-07-2018)

Lievelde

De Stegge 7, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (03-07-2018)

Vragender

 • Huttendijk 12, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (03-07-2018)
 • Oorschotweg 2, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (04-07-2018)
 • Vragenderweg 68, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (04-07-2018)
 • Vosdijk 19, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (06-07-2018)
 • Vosdijk 10a, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (05-07-2018)
 • Vosdijk 9a, gelegenheidscamping voor 285 personen per nacht (06-07-2018)
 • Vosdijk 11/11a, gelegenheidscamping voor 350 personen per nacht (09-07-2018)
 • Vragenderweg 71, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (06-07-2018)
 • Meddoseweg 3, gelegenheidscamping voor 500 personen per nacht (09-07-2018)
 • Meddoseweg 8, gelegenheidscamping voor 400 personen per nacht (09-07-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Heideweg 10: 4 m3 (10-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Groenlo Vestingstad Promotion, organiseren van 2 vestingdagen (historisch) op 15 juli en 5 augustus 2018 in het centrum (5-7-2018)

Lievelde

 • Buurtfeest aan de Nieuwendijk 4 op 26 augustus 2018 (4-7-2018)
 • Erfgoedfestival met meerdere podia voor optredens van bands, singer-songwriters, schrijvers, dichters, acteurs in het Nedersaksisch dialect op 22 juli 2018 bij Erve Kots aan de Eimersweg 4 (5-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Vestingdagen 2018 in Groenlo

Vanwege de Vestingdagen worden 15 juli en 5 augustus 2018 van 09.30 tot 18.30 uur de volgende wegvakken afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers:

 • Markt: geheel
 • Mattelierstraat: tussen Markt en Wheme
 • Kevelderstraat: geheel
 • Lievelderstraat: tussen Nieuwstad en Mattelierstraat

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Aanvullende maatregelen (gelegenheids)campings Zwarte Cross

In verband met de aanhoudende droogte en de afkondiging van fase 2 (stookverbod) door de brandweer heeft de burgemeester van Oost Gelre aanvullende (brandveiligheids)maatregelen vastgesteld voor de (gelegenheids)campings in de omgeving van de Zwarte Cross. O.a. open vuur, fakkels, vreugdevuurtjes, kampvuren, vuurkorven, vuurschalen en barbecueën zijn niet toegestaan.

In aanvulling op de publicatie van deze week op onze gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids gelden de aanvullende (brandveiligheids)maatregelen ook voor reguliere campings.