Bekendmakingen week 28 (11-07-2019)

Overzicht week 28 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • De Woerd 20 en 22, bouwen dubbele woning (5-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Leharstraat 1, bouwen overkapping (1-7-2019)
 • Varsseveldseweg 5-7, opstelplaats scootmobielen bij De Klinke (4-7-2019)

Mariënvelde

 • Zanddijk 13, uitbreiden woonhuis (3-7-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Meddoseweg 17, slopen 3 garages (05-07-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

 • Aaltenseweg 111, splitsen woning, bouwen bijgebouw en sanitairgebouw en realisatie kleinschalig kampeerterrein (2-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Marhulzenweg 14, verbouwen en uitbreiden woning (2-7-2019)
 • Bolwerk 6, bouwen bedrijfshal met kantoor en aanleggen 2 uitritten (3-7-2019)
 • Batterij 12, aanleggen laadkuil en twee dockshelters (4-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 77, wijzigen voor- en zijgevel woning (1-7-2019)
 • Ludgerstraat 19, bouwen erfafscheiding (2-7-2019)
 • Patrijsstraat 43, bouwen dakopbouw met 2 dakkappelen (4-7-2019)

Lievelde

 • Oude Lievelderweg 2, realiseren gelegenheidscamping tijdens de Zwarte Cross voor maximaal 4 jaar (3-7-2019)
 • Lievelderweg 100, realiseren gelegenheidscamping tijdens de Zwarte Cross voor maximaal 4 jaar (3-7-2019)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 20, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning (8-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 76, bouwen jongveestal, werktuigenberging en wijzigen inrichting (opnieuw ter inzage gelegd zonder onderdeel vvgb), ter inzage van 11 juli t/m 22 augustus

Inzage

Procedure 1, van 11-7-2019 t/m 22-8-2019

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Noordgang 8, melding veranderen bedrijf zijnde veranderen van riolering en recyclingsysteem van wasstraat (4-7-2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

 • Schrijnwerker 1, besluit maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid (5-7-2019)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde, 12-07-2019    van 20.00 tot 01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening verleggen beschermingszone nabij Vragenderweg’.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 12 juli 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Bij de aanleg van de rotonde Vragenderweg-N313 te Lichtenvoorde is onder meer de  rioolpersleiding verplaatst. De rioolpersleiding is feitelijk verlegd op basis van een eerder verleende omgevingsvergunning. De bijbehorende planologische beschermingszone kan niet worden verlegd met een omgevingsvergunning, het bestemmingsplan moet daarom worden aangepast. Dit bestemmingsplan regelt de verplaatsing van de planologische beschermingszone van de leiding. Het vergunningenstelsel dat de leiding beschermt tegen mogelijke schadelijk bodemingrepen ligt daarmee ook weer ‘op’ de leiding.

Inzage

Procedure 1, van 12 juli 2019 t/m 22 augustus 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 12 juli). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2008-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 12 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Hippe Hebbedingen Fair nabij de oude Calixtuskerk op 14 juli (3-7-2019)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest bij speeltuin Kindervreugd aan de Gebr. Ketteringstraat op 31 augustus (5-7-2019)
 • Buurtfeest in de Vondelstraat op 27 juli (9-7-2019)
 • Buurtfeest in op den Akker op 21 september (9-7-2019)

Zieuwent

 • Tuinfeest aan de Grobbenweg op 7 september (5-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Alles komt goed B.V., verstrekken zwakalcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, tijdens de Zwarte Cross van 18 t/m 22 juli 2019 (12.00 uur) op het terrein in de Besselinkschans (9-7-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing