Bekendmakingen week 28 (09-07-2020)

Overzicht week 28 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 40a, het verbouwen en splitsen van de woonboerderij (30-6-2020)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 4, het realiseren van een B&B in de woning (3-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Middachtenstraat 11, het bouwen van een garage (29-6-2020)
 • Bosuil 1, het bouwen van een berging en overkapping (2-7-2020)
 • Boschlaan 26, het bouwen van een voorzieningengebouw (3-7-2020)
 • Schatbergstraat 25, het verbouwen van de woning en het bouwen van een tuinmuur (3-7-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, het bouwen van een machineberging/opslagloods (ingetrokken per 1-7-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Marhulzenweg 20, het verwijderen van asbest (4-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Varkensmarkt 10, het verwijderen van asbest (2-7-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen beslistermijn aanvraag (verdagen)

Groenlo

 • Achter Bolwerk 9, het gebruiken van een terrein voor buitenopslag voor Ten Damme (verlengd tot uiterlijk 17-8-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Emmasingel 61, aanleg inrit (7-7-2020)
 • Bolwerk 4, verbreden inrit (7-7-2020)
 • Van Speijckstraat 17, het uitbreiden van de woning (1-7-2020)
 • Walstraat 22 en 24, het bouwen van dakkapellen en het wijzigen van de voorgevels van de woningen (1-7-2020)
 • Achter Bolwerk 9, het gebruiken van een terrein voor de buitenopslag van houtsnippers en containers (7-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Nieuwmarkt 59-59a, het wijzigen van de voorgevel en brandcompartimentering (30-6-2020

Zieuwent

 • Op den Bond 2, 4 en 6, het bouwen van een 3-onder-1-kapwoning (3-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Groenlo

 • Zuidgang ongenummerd, aanvraag OBM voor een nieuw te bouwen pand (16 juni 2020)

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Groenlo

 • Elshofweg 2, melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (1 juli 2020)
 • Drostenhuis 16, melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (1 juli 2020)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Aanmeldingsnotitie MER beoordeling

Voor de wijziging van de varkenshouderij aan de Voshuttendijk 4 Lievelde is een aanmeldnotitie vormvrije Besluit milieu effecten rapportage (m.e.r.) ingediend. Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre op 9 juni 2020 besloten dat voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r.-procedure hoeft te doorlopen. Reden hiervoor is dat op grond van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd kan worden dat het gezien de aard van het project er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu te verwachten zijn.

Bezwaar of beroep
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

Inzage
Procedure 1, van 9 juli t/m 19 augustus 2020

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing van 9 juli t/m 19 augustus 2020

Verleende Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

Lievelde

 • Nieuwendijk 4, vergunning voor wijzigen van het dierenverblijf waarna het veebestand wijzigt

Bezwaar
Procedure 4A is van toepassing van 9 juli t/m 19 augustus 2020

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Lievelde

 • Tankweg 13, 15 m3 (in periode 18-7 t/m 15-8-2020) (5-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Vastgestelde wijzigingsplannen

Vastgesteld wijzigingsplan “wijzigingsplan vergroten woning Oostermeenweg 4 te Lievelde”
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd wijzigingsplan met ingang van 10 juli 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het wijzigingsplan is op 7 juli 2020 ongewijzigd vastgesteld door het college.
Het wijzigingsplan voorziet in het vergroten van de woning door het achterhuis bij de woning in het voorhuis te betrekken. Het bouwplan wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 10 juli tot en met 20 augustus 2020. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2012-VG01.Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Beroep
Procedure 4B van 10 juli tot en met 20 augustus 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

Vastgesteld wijzigingsplan “wijzigingsplan uitbreiden woning de Stegge 25 te Lievelde”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd wijzigingsplan met ingang van 10 juli 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening). Het wijzigingsplan is op 7 juli 2020 vastgesteld door het college.

Het wijzigingsplan voorziet in het uitbreiden van het bestaande woongedeelte naar een inhoud van 850 m3. Een deel van de bestaande bebouwing op het perceel wordt gesloopt. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

Inzage
Procedure 1, van 10 juli tot en met 20 augustus 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2013-VG01.Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Beroep
Procedure 4B van 10 juli tot en met 20 augustus 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning herbouw en bewoning achterhuis Klaverdijk 4 te Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de herbouw en bewoning van het achterhuis van de Klaverdijk 4 te Groenlo is verleend. Het besluit ligt met ingang van 13 juli  2020  voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is onder voorwaarden verleend voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en voorziet in herbouw en het mogelijk maken van bewoning van het achterhuis van de woonboerderij aan de Klaverdijk 4 te Groenlo. Bewoning van het voorhuis is daarmee niet meer toegestaan.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal.

Inzage
Procedure 1, van 13 juli 2020  tot en met zondag 23 augustus, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI2021-VG01.

Beroep
Procedure 4A van 14 juli 2020 tot en met 24 augustus, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 14 juli 2020. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

Verkeersmaatregelen

Groenlo

 • Willem Neerfeldtstraat 28, reserveren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (1-7-2020)

Lichtenvoorde

 • Steenuil, reserveren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (1-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Collecte ‘Kerk in Actie’ in week 49 (30 november t/m 5 december 2020) (4-7-2020)
 • Collecte Hartstichting, ReumaNederland, Longfonds en Rode Kruis in de weken 42 en 43 (12 t/m 24 oktober 2020), dit in de plaats van de toegewezen weken in het collecterooster, in welke weken de collectes vanwege het coronavirus niet konden doorgaan (4-7-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.