Bekendmakingen week 27 (05-07-2018)

Overzicht week 27 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lambert Verreijckenstraat 1, bouwen schuur (27-6-2018)
 • Lambert Verreijckenstraat 1, uitbreiden woning (27-6-2018)
 • De Bleek 2, bouwen woning (28-6-2018)
 • De Bleek 12, bouwen woning (28-6-2018)
 • Willem Neerfeldtstraat, bouwen 4 woningen (28-6-2018)
 • Theo de Groenstraat, bouwen 6 woningen (28-6-2018)
 • Theo de Groenstraat, bouwen 8 woningen (27-6-2018)
 • Willem Neerfeldstraat, bouwen 4 woningen (27-6-2018)
 • Brouwhuis, bouwen 6 woningen (27-6-2018)
 • Willem Neerfeldstraat, bouwen 4 woningen (27-6-2018)
 • Theo de Groenstraat, bouwen 4 woningen (27-6-2018)
 • Asser Esch 1, bouwen woning (29-6-2018)
 • Zilversmid 97, bouwen woonwagen (30-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Schatbergstraat 102, realiseren fietsreparatiebedrijf aan huis (18-6-2018)
 • Nabij Kerkhoflaan, plaatsen geluidscherm (27-6-2018)
 • Koningslinde 3, aanbouw bedrijfspand met kantoor (28-6-2018)
 • Broekboomstraat ongenummerd, bouwen 4 woningen (29-6-2018)
 • Derde Broekdijk ongenummerd, bouwen 8 woningen (29-6-2018)
 • Kiekendief ongenummerd, bouwen 1 vrijstaande en 8 twee-onder-één-kap-woningen (29-6-2018)
 • Bosuil ongenummerd, het bouwen van 6 woningen (29-6-2018)

Mariënvelde

 • Waalderweg 45a, bouwen 2 mestsilo’s (22-6-2018)

Vragender

 • Winterswijkseweg 66, uitbreiden werktuigenloods (28-6-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Vragenderweg 29, verwijderen asbest (25-06-2018)
 • Staringstraat 16, verwijderen asbest (25-06-2018)

Harreveld

 • Dwarsweg 2 saneren asbest dakbeschot woning (28-6-2018)

Lievelde

 • De Stegge 4, slopen 3 varkensschuren (29-6-2018)
 • Bergstraat 10, slopen berging (29-6-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Beethovenstraat 11, bouwen woning (28-6-2018)

Harreveld

 • Schurinkweg 10, bouwen werktuigenberging (02-07-2018)

Lichtenvoorde

 • Rembrandtplein 7a, bouwen erfafscheiding (28-6-2018)
 • Schatbergstraat 102, gebruiken berging voor fietsreparatie aan huis (02-07-2018)
 • Aanleg tijdelijke uitweg naar gronddepot langs N313 van 2 juli t/m 31 december 2018 (29-6-2018)

Lievelde

 • Parallelweg 10, uitbreiden receptiegebouw, herplaatsen erfafscheiding en bouw ondergrondse afvalcontainers (28-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verleende kampeerontheffing en afwijking bestemmingsplan (gelegenheidscampings Zwarte Cross tot en met 2022)

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 2a, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (02-07-2018)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 6, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (26-06-2018)
 • Kloosterstraat 2, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (27-06-2018)
 • Nieuwendijk 4, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (28-06-2018)
 • Flierdijk 9, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (28-06-2018)
 • Gasteveldsdijk 8, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (29-06-2018)
 • Oude Lievelderweg 4a, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (02-07-2018)
 • Vicariestraat 3, gelegenheidscamping voor 40 personen per nacht (02-07-2018)

Vragender

 • Meddoseweg 2a, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (27-06-2018)
 • Vosdijk 17a, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (27-06-2018)
 • Pastoor Scheepersstraat 43, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (28-06-2018)
 • Vosdijk 17, gelegenheidscamping voor 450 personen per nacht (28-06-2018)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 53, gelegenheidscamping voor 350 personen per nacht (27-06-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Den Sliem 37a, melding starten bedrijf voor onderhouden en repareren personenauto’s tot 3.500 kg (26-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Koningslinde ongenummerd, melding starten garagebedrijf (21-62018)

Mariënvelde

 • Waalderweg 45a, melding wijzigen bedrijf, zijnde het realiseren van 2 identieke mestsilo’s (27-6-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Zieuwent

 • Koolsweg 5, revisievergunning veranderen inrichting en verrichten van handeling met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (21-6-2018)

Bezwaar

Procedure 4A is van toepassing

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Zieuwent

 • Het Witte Paard, Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent, 7-7-2018, van 20:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Mariënvelde

 • Waalderweg 55: 3 m3 (29-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning ‘Galileïstraat 41, Lichtenvoorde, buitenopslag zijde Buys Ballotstraat’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor het gebruiken voor buitenopslag van het buitenterrein tot aan het te verplaatsen of verplaatste hekwerk aan de achterzijde van het bedrijf aan de Galileïstraat 41 Lichtenvoorde, zijde Buys Ballotstraat, is verleend. Het besluit ligt met ingang van 2 juli 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening.

Inzage

Procedure 1, van 9 juli 2018 tot en met 19 augustus 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 9 juli). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBEDRIJVEN303-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 10 juli 2018 tot en met 20 augustus 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 20 juli 2018. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld. 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • organiseren Hippe Hebbedingen Fair nabij de oude Calixtuskerk aan de Mattelierstraat 5 op 8 juli 2018 (3-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Alles komt goed B.V., verstrekken zwakalcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, tijdens de Zwarte Cross van 12 t/m 16 juli 2018 (12.00 uur) op terrein in de Besselinkschans, (22-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing