Bekendmakingen week 27 (02-07-2020)

Overzicht week 27

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Zuidgang Laarberg, kadastraal GRL F 1014, het bouwen van een bedrijfshal, realiseren van uitritten, parkeerplaatsen, erfafscheiding en aanlegwerkzaamheden (16-6-2020)
 • Prins Mauritsstraat 7, het uitbreiden van het woonhuis (28-6-2020)

Lichtenvoorde

 • Schatbergstraat 20, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (25-6-2020)
 • Lievelderweg 92, het bouwen van een corsohal (corsogroep Geschudt) (15-6-2020)
 • Irenestraat 2, het bouwen van een tuinhuis (28-6-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Walstraat 24, het saneren van asbest en aanvullende sloopwerkzaamheden (25-6-2020)
 • Prins Mauritsstraat 7, sloop t.b.v. het verbouwen van de woning (28-6-2020)

Harreveld

 • Blaauwgeersstraat 3, het verwijderen van asbest (23-6-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen beslistermijn aanvraag (verdagen)

Groenlo

 • Den Sliem 35 e.o., het stallen van machines ( termijn verlengd tot uiterlijk 7-8-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Laarberg (tussen Holtkampsweg, Zuidgang, Noordgang en Bolwerk), het aanleggen van de infrastructuur t.b.v. Laarberg Centraal fase 2 (22-6-2020)
 • Achter Bolwerk 7, het gebruiken van het terrein voor buitenopslag voor Harmat BV (19-6-2020)
 • Ruurloseweg 13-13b, het verbouwen en gebruiken van het gebouw voor de Vincentiusvereniging Groenlo (24-6-2020)

Harreveld

 • Kerkstraat 10, verplaatsen uitweg (30-6-2020)

Lichtenvoorde

 • Chopinstraat 19, het uitbreiden en verbouwen van het woonhuis (25-6-2020)
 • Hofesch 34, het bouwen van een carport (29-6-2020)
 • Bentinckstraat 6, het plaatsen van een nieuw raamkozijn in de voorgevel (29-6-2020)
 • Lievelderweg 43, verbreden uitrit (30-6-2020)
 • Meidoornstraat 28, aanbrengen 2e uitrit naar de Lindestraat (30-6-2020)

Mariënvelde

 • Kroosdijk 6a, kap 1 eik (bijzondere boom – boom is dood) (26-6-2020)

Vragender

 • Aaltenseweg 111b, het splitsen van de woning, het bouwen van een kapschuur en een sanitairgebouw, het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein en het aanleggen van een uitweg (23-6-2020)
 • Vragenderweg 64b, het verbouwen van de schuur naar 5 B&B-kamers (29-6-2020)

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk 24, het verbouwen en gedeeltelijk slopen van de monumentale boerderij (29-6-2020)
 • Zegendijk 28, het verbouwen van het zwembad (29-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Boerijendijk 16, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het afstoten van de varkenstak en het uitbreiden met vrouwelijk jongvee (25 juni 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Braakweg 2, vergunning voor het veranderen van de inrichting en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurbescherming

Inzage

Procedure 1, van 2 juli tot en met 12 augustus 2020.

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 2 juli tot en met 12 augustus 2020.

 

Voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 • Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt aan de Raadhuisstraat 31-33 in Lichtenvoorde een plan voor de bouw van 8 woningen mogelijk gemaakt. Aan de Lichtenvoordseweg 85 in Groenlo wordt daarnaast de bestemming gewijzigd in wonen, waardoor 2 woningen kunnen worden gebouwd.

 • Paraplubestemmingsplan installaties opwekking hernieuwbare energie

De gemeenteraad heeft de beleidsnota ‘Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie Oost Gelre’ vastgesteld. Met een bestemmingsplan worden bepaalde onderdelen uit het beleid verankerd in de bestemmingsplannen van de gemeente Oost Gelre. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kleinere ontwikkelingen en niet op de zonneparken van groter dan 2 hectare en grote windturbines.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.
 

Verkeersmaatregelen

Onderhoudswerkzaamheden diverse wegen

Vanwege onderhoudswerkzaamheden worden de volgende wegen (gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer op de volgende dagen:

 • 2 t/m 10 juli 2020: Klaverdijk Groenlo (tussen Meddoseweg en Holterhoekseweg)
 • 6 juli 2020: Boerijendijk Groenlo (t.h.v. Meddoseweg/Oude Winterswijkseweg) en kruispunt Meddoseweg/Dankbaarsdijk Groenlo

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Winterswijkseweg 64, ontheffing voor kamperen door 22 kinderen met begeleiding met overnachting in de nacht van 3 op 4 juli en 4 op 5 juli 2020 (27-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen.
Onderstaande personen zijn ook aangeschreven. Zij moeten binnen 4 weken na verzenddatum van het voornemen contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Melden deze personen zich niet binnen deze periode? Dan worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

 • Verzenddatum voornemen:  26 juni 2020   
  Naam betrokkene: mevr. R.W.L. Christiaan
 • Verzenddatum voornemen: 26 juni 2020   
  Naam betrokkene: de heer I. Melniciuc