Bekendmakingen week 26 (28-06-2018)

Overzicht week 26 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 3, uitbreiden woning (20-6-2018)
 • Eibergseweg (ongenummerd) bouwen 3 woningen (22-6-2018)
 • Meddoseweg (ongenummerd) bouwen woning (24-6-2018)

Harreveld

 • Schurinkweg 10, bouwen berging (21-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Ten oosten van de rotonde Kamp Zuid, diverse werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de vierde poot rotonde Kamp Zuid (18-6-2018)
 • ’t Hof 4, gebruik van bijgebouw tot recreatiewoning (20-6-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 31, bouwen overkapping (21-6-2018)

Buiten behandeling gelaten aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Heckinckstraat 9, uitbreiden bijbehorend bouwwerk en realisatie trimsalon (21-6-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Landewehrweg 4, slopen 2 schuren (21-6-2018)

Vragender

 • Meddoseweg 2, saneren asbest (21-6-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Goudsmitstraat 4, 4a, 4b, 6 en 6a, bouwen appartementengebouw en splitsen bestaande woning (22-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Bernard van Meursstraat 39 t/m 49 en 40 t/m 46, renoveren 10 woningen (19-6-2018)
 • Boschlaan 15, bouwen bedrijfshal (21-6-2018)
 • Delstraat 2, bouwen berging en overkapping  en verleggen en verbreden inrit tot 5 meter (21-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo

 • Parallelweg 2, verbouwen bestaande gebouwen 11a, 15 en 15a en uitbreiden kantoorruimten (25-6-2018)

Verleende kampeerontheffing en afwijking bestemmingsplan (gelegenheidscampings Zwarte Cross tot en met 2022)

Lievelde

 • De Stegge 8, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (19-06-2018)

Vragender

Aaltenseweg 111, gelegenheidscamping voor 149 personen per nacht (19-06-2018)

 • Oude Winterswijkseweg 13, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (19-06-2018)
 • Vosdijk 10, gelegenheidscamping voor 149 personen per nacht (19-06-2018)
 • Kapelweg 34, gelegenheidscamping voor 99 personen per nacht (19-06-2018)
 • Meddoseweg 1a, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (19-06-2018)
 • Vosdijk 15a, gelegenheidscamping voor 250 personen per  nacht (19-06-2018)
 • Vosdijk 15, gelegenheidscamping voor 250 personen per nacht (19-06-2018)
 • Pastoor Scheepersstraat 34, gelegenheidscamping voor 49 personen per nacht (19-06-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit omgevingsvergunningvrij

Groenlo

 • Julianastraat 2, bouwen hekwerk met poort (25-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Bolwerk 9, ontwerpvergunning voor het oprichten van een inrichting voor de productie en verwerking van: houtvezel, zaagsel, fourage, biomassa en pellets; de opslag van houtsnippers op het buitenterrein, zaagselstof en balen; het leveren van voornoemde producten aan bedrijven; detailhandel in voornoemde producten.

Inzage

Procedure 1, van 7 juni t/m 18 juli 2018

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 7 juni t/m 18 juli 2018

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Winterswijkseweg 60a: 40 m3 (20-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Kloosterstraat 5: 2 m3 (21-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Reindersweg 8, 8a Zieuwent’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning  voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een woningsplitsing van de voormalige boerderij aan de Reindersweg 8 en 8a te Zieuwent.

Het besluit ligt met ingang van 2 juli 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 2 juli 2018 tot en met 12 augustus 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 2 juli). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2006-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 3 juli 2018 tot en met 13 augustus 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Kermiscomité Eefsele, houden jaarlijkse kermis 29 juni t/m 1 juli 2018, met plaatsen van enkele vermakelijkheden, innemen van enkele standplaatsen, houden van vogelschieten en het plaatsen van een feesttent op het terrein aan de Oude Papendijk (21-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Stichting Zomermarkt Lichtenvoorde, organiseren jaarlijkse zomermarkt met muziekbands, straattheater, standwerkers, kermisattracties, foodtruckfestival, braderie, tweedehands markt, en het plaatsen van enkele tappunten, toiletwagens en podia op 30 juni en 1 juli 2018 in het centrum, een kermis op Willem Doppenplein op 29 juni 2018, het plaatsen van driehoeksreclameborden en enkele billboards in de gemeente Oost Gelre (26-6-2018)
 • Buurtfeest nabij IJsvogel 73-75 op 25 augustus 2018 (20-6-2018)
 • Buurtfeest nabij Watersnipstraat 4-6 op 25 augustus 2018 (22-6-2018)
 • Barbecue aan plein Uranus op 7 juli 2018 (23-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing