Bekendmakingen week 26 (25-06-2020)

Overzicht week 26

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Bolwerk 4, verbreden uitweg (12-6-2020)
 • De Woerd 22, het bouwen van een schutting en een schuur (16-6-2020)

Lichtenvoorde

 • Lariksstraat 26, het uitbreiden van de woning (11-6-2020)
 • James Wattstraat 15, het wijzigen van de gevel en interne verbouw (18-6-2020)
 • Hofesch 34, het plaatsen van een carport (19-6-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Schaepmanstraat 44, het verwijderen van asbest (15-6-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning

Groenlo

 • Vrakkinkweg 4, het brandveilig gebruiken van de groepsaccommodatie

Lichtenvoorde

 • Kievitstraat, het brandveilig gebruiken van het tijdelijke zorggebouw

Inzage

Procedure 1, van 26-7-2020 t/m 6-8-2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 26-7-2020 t/m 6-8-2020

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Meddoseweg 29b, het bouwen van een schuur (17-6-2020)
 • Vredenseweg 103b, het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit (17-6-2020)
 • Vrakkinkweg 4, het legaliseren van de bouw van een groepsaccommodatie en woning (18-6-2020)

Lichtenvoorde

 • Havik 17, het bouwen van een woning (18-6-2020)
 • Bilderdijkstraat 24, aanleg uitweg (23-6-2020)

Lievelde

 • Eikendijk 9, het verbouwen van het clubgebouw van de MACL (18-06-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Bolwerk 7, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het verplaatsen van opslag naar het buitenterrein (18 juni 2020)

Zieuwent

 • Kranenkampsweg 2, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het plaatsen van een nieuwe mestsilo (16 juni 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Parallelweg 18, verlengen van de beslistermijn van de aanvraag tot 7 augustus 2020 voor het veranderen van het bedrijf

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Harreveld

 • Landstraat 24, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning naar aanleiding van  BBT-conclusies

Inzage

Procedure 1, van 25 juni tot en met 5 augustus 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 25 juni tot en met 5 augustus 2020

Verleende omgevingsvergunningen - activiteit Milieu

Groenlo

 • Oude Borculoseweg, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies

Bezwaar

Procedure 4A is van toepassing van 25 juni t/m 5 augustus 2020

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning uitbreiding Eikendijk 9 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor het perceel Eikendijk 9 te Lievelde verleend is. Het besluit ligt met ingang van 26 juni 2020 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De op het perceel aanwezige clubgebouw van de MACL wordt uitgebreid.

Inzage

Procedure 1, van 26 juni 2020 tot en met 6 augustus 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website vanaf 25 juni. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBBUI2017-VG01.

Beroep

Procedure 4A van 27 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020.

 

Verkeersmaatregelen

Afsluiten de Wheme Groenlo tussen 14.15-14.30 uur

De Wheme in Groenlo wordt tijdelijk afgesloten voor voertuigen op schooldagen tussen 14.15-14.30 uur. Het gaat om het stukje tussen de Kerkhofsteeg en de Maliebaan. Deze maatregel geldt in ieder geval t/m 18 september 2020, alleen op schooldagen (en niet in de weekends en vakanties). De reden is dat het tijdens het halen van de kinderen bij basisschool ’t Carillon erg druk is, nu de ouders 1,5 meter afstand moeten houden vanwege de coronamaatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

 • Raadhuisstraat 35 (Café De Schatberg), exploiteren openbare inrichting (17-6-2020)
 • Raadhuisstraat 35 (Café De Schatberg), uitoefening horecabedrijf (17-6-2020)
 • Raadhuisstraat 35 (Café De Schatberg), plaatsen tafels en stoelen t.b.v. terras (17-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.