Bekendmakingen week 25 (21-06-2018)

Overzicht week 25 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lievelde

 • Parallelweg 10, vergroten receptiegebouw (12-6-2018)

Vragender

 • Dwarsdijk 6, legaliseren afmeting kantoor (11-6-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld

 • Manschotterweg 19, verwijderen asbest (14-06-2018)
 • Landstraat 30, verwijderen asbesthoudend materiaal (15-06-2018)

Lichtenvoorde

 • Delstraat 2, slopen t.b.v. bouw berging (8-6-2018)
 • Vragenderweg 37, verwijderen asbest (11-6-2018)
 • Kardinaal de Jongstraat 30, verwijderen asbest (11-6-2018)

Vragender

 • Huttendijk 2, vervangen asbesthoudende dak (15-06-2018)
 • Oude Winterswijkseweg 30, vervangen asbesthoudende dak (15-6-2018)
 • Heelweg 7, vervangen asbesthoudende dak (15-6-2018)

Zieuwent

 • Maatweg 4, saneren asbest (11-6-2018)
 • Zieuwentseweg 48a, verwijderen asbest (12-6-2018)
 • Brandersdijk 5a, verwijderen asbest (15-06-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Weijenborgerdijk 22, verlengen carport (18-6-2018)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 8, bouwen vleeskalverenstal (18-6-2018)

Vragender

 • Kerkdijk 1, bouwen dakkapel (18 juni 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verleende kampeerontheffing en afwijking bestemmingsplan (gelegenheidscampings Zwarte Cross tot en met 2022)

Vragender

 • Vragenderweg 59, gelegenheidscamping voor 149 personen per nacht (14-06-2018)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 3a, gelegenheidscamping voor 149 personen per nacht (14-06-2018)

Lievelde

 • Eimersweg 3, gelegenheidscamping voor 199 personen per nacht (14-06-2018)

Monumentenwet 1998

Groenlo

 • Redoute 16: bouw van een bedrijfspand met parkeerplaats

Inzage

(op grond van artikel 14a van de Monumentenwet 1988)
Procedure 1, van 22 juni t/m 2 augustus 2018 (ontwerpbesluit + bijbehorende stukken)

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I van 22 juni t/m 2 augustus 2018

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Parallelweg 18, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het bouwen van een spuithal (1 juni 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Parallelweg 18, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het bouwen van een spuithal (1 juni 2018)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 15, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het vervangen van de bestaande opslagloods voor een nieuwe hal (11 juni 2018)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 8, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het slopen van bestaande bedrijfsgebouwen/stallen, het realiseren van een nieuwe emissiearme stal voor het houden van vleeskalveren, het realiseren van nieuwe sleufsilo”s en het realiseren van een nieuwe loods/berging (11 juni 2018)

Mariënvelde

 • Ballasweg 2, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde een wijziging in de dieraantallen en het opstallen van de melkkoeien (31 mei 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Buiten behandeling laten binnengekomen aanvraag omgevingsvergunning milieu

Zieuwent

 • Ruurloseweg 4b, aanvraag voor het veranderen van de inrichting (17 mei 2018)

Bezwaarschrift

Procedure 3A

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Grand Café Markt 5, Markt 5, 7131 DG Lichtenvoorde, 23-06-2018, van 20:30-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Kroosdijk 5b: 5 m3 (16-6-2018)

Lievelde

 • Tankweg 9: 12 m3 (16-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ter inzage in zomervakantieperiode

Nieuwe bestemmingsplannen ter inzage in de zomervakantieperiode

In de zomervakantie start de procedure van een aantal nieuwe bestemmingsplannen. Hiervoor bestaat geen wettelijke belemmering. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat u officiële publicaties gaat missen, attenderen wij u met dit bericht op de voor dit moment geplande bekendmakingen.

De komende maanden volgen onder andere de officiële bekendmakingen van onderstaande bestemmingsplannen:

 • Ontwerp-bestemmingsplan voor de Parallelweg 4, 4a en 4b Lievelde (het veranderen van de bedrijfsbestemming naar Wonen, met de mogelijkheid voor de bouw van 1 nieuwe woning);
 • Ontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe tracé van de N18, voor zover gelegen in Oost Gelre (het vastleggen van het Tracébesluit N18 in een bestemmingsplan);
 • Ontwerp-bestemmingsplan voor  de herontwikkeling Nieuwmarkt te Lichtenvoorde, fase 3 (Bonifatiushof-Nieuwmarkt-De Leest).

Naast genoemde plannen kunnen er ook nog andere plannen ter inzage worden gelegd. Houd dus ook in de zomerperiode de huis-aan-huisbladen en onze website in de gaten of vraag uw zaakwaarnemer om dat voor u te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, unit Ruimtelijke Ontwikkeling.

Besluit omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning uitbreiding agrarisch bedrijf Oostermeenweg 13 Lievelde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor het uitbreiden van het agrarisch bedrijf aan de Oostermeenweg 13 te Lievelde is verleend. Het besluit ligt met ingang van 25 juni 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, bouwen en voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden en voorziet in het uitbreiden van het agrarisch bedrijf aan de Oostermeenweg 13 in Lievelde.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 25 juni t/m 5 augustus 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 25 juni). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBUI2007-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 26 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 26 juni 2018. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Steam Entertainment, organiseren festival “Dancing in the street” op 23 juni 2018, op een deel van de Mattelierstraat, de Kerkhofsteeg en het Europlein; met daarbij het ten gehore horen brengen van live-muziek in de open lucht, verkoop versnaperingen, snacks en dranken en het plaatsen van o.a. podia, tappunten en terrasjes (16-6-2018)
 • Buurtfeest aan de Bernhardstraat op 30 juni 2018 (16-6-2018)
 • Stichting ‘De Vrije Slag door Grolle’, organiseren zwemevenement “De Vrije Slag door Grolle”, een zwemtocht, waarbij verschillende afstanden gezwommen kunnen worden, door de Grolse gracht op 23 juni 2018 tussen 12.00 en 18.30 uur met start en finish aan de Boompjeswal, (19-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest Kastanjestraat 3-5 op 22 juli 2018 (13-6-2018)
 • Buurtfeest Herman Olijslagerstraat op 25 augustus 2018 (14-6-2018)
 • Buurtfeest H.B. Sterenborgstraat op 25 augustus 2018 (20-6-2018)
 • Buurtfeest op de Meerkoet op 25 augustus 2018 (19-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Groenlo; Dancing in the Street: 23 juni 2018

Vanwege Dancing in the Street worden van zaterdag 23 juni 2018, 17:00 uur, tot zondag 24 juni 2018 23:00 uur, de volgende wegvakken afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers:

 • Mattelierstraat tussen Kevelderstraat en Lievelderstraat
 • Kerkhofsteeg (geheel)
 • Wheme (tussen Kerkhofsteeg en parkeerplaats)

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.