Bekendmakingen week 25 (18-06-2020)

Overzicht week 25

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Emmasingel, aanleg inrit (23-5-2020)
 • Van Speijckstraat 17, het uitbreiden van de woning (9-6-2020)
 • Vredenseweg 103a, het bouwen van een woning (9-6-2020)
 • Vrakkinkweg 4, het legaliseren van een woning en groepsaccommodatie (12-6-2020)

Harreveld

 • Kerkstraat 10, verplaatsen inrit (18-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 67-01, kap 1 eik (9-6-2020)

 • Antoon Slotstraat 10, het uitbreiden van het woonhuis (10-6-2020)
 • Bentinckstraat 6, nieuw kozijn voorgevel (12-6-2020)
 • Huininkmaat 2, vervangen garagedeuren door raamkozijn (14-6-2020)

Zieuwent

 • Zegendijk 28, het vernieuwen van een zwembad (9-6-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Walstraat 22-24, het slopen van de schoorstenen en achtergevel (gedeeltelijk),s trippen van de binnenzijde en asbestsanering (11-06-2020)
 • Vrakkinkweg 2, het slopen van enkele gebouwen (11-06-2020)

Zieuwent

 • Kunnerij 10, het verwijderen van asbest (12-6-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo

 • Ruurloseweg 13 en 13b, het vestigen van de Vincentiusvereniging in het pand (verlengd tot uiterlijk 28-7-2020)

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 15, het verbouwen van het woonhuis (10-6-2020)
 • Heckinckstraat 31 t/m 57 en Staringstraat 27 t/m 37, groot onderhoud 20 huurwoningen Prowonen (11-06-2020)
 • Staringstraat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 38 en Heckinckstraat 12, 14, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79 en 81, groot onderhoud 42 huurwoningen ProWonen (11-06-2020)
 • Galileïstraat 21, het bouwen van een overkapping voor de opslag van hout en een brandmuur (11-6-2020)
 • Heckinckstraat 34, het bouwen van een dakopbouw (11-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Omgevingsvergunning kap gemeentelijke bomen

Voor onderstaande 38 gemeentelijke bomen is een omgevingsvergunning ‘kappen’ verleend. De bezwarentermijn loopt van 19 juni t/m 30 juli 2020.

Groenlo

 • Kanonswal, kap 1 beuk (boom is dood)
 • Ruiterweg t.h.v. nr. 1, kap 3 beuken (bomen zijn dood)
 • Dankbaarsdijk 10, kap 1 beuk (boom is nagenoeg dood)
 • Klaverdijk, kap 19 berken (bomen zijn dood)
 • Klaverdijk hoek Zwolseveenweg, kap 1 beuk (boom is dood)

Lichtenvoorde

 • Europaweg (t.o. tuincentrum Groenrijk), kap 1 berk (boom is dood)

Lievelde

 • Kamperweg, kap 12 berken (bomen zijn dood)

Meldingen kap

Onderstaande 17 gemeentelijke bomen zijn alleen meldingplichting. U kunt hiertegen geen bezwaar indienen.

Groenlo

 • Govert Flinckstraat 1, kap 2 sierkersen (bomen zijn zeer slecht)
 • Lievelderstraat 50, kap 2 watercipres (bomen zijn dood)
 • De Snieder 40, kap 1 boomhazelaar (boom is dood)
 • Grofsmid, kap 2 x haagbeuk (1 boom is dood, de andere is half dood)
 • Govert Flinckstraat 1, kap 1 berk (boom is dood)

Harreveld

 • Hofkamp, kap 3 x zuilbeuk (wortelopdruk, vele klachten)

Lichtenvoorde

 • Hofesch, kap 3 x esdoorn (bomen zijn dood)
 • Nieuwe Maat, kap 1 plataan (is inmiddels onder de noodkap verwijderd)
 • Plataanstraat 19, kap 1 paardenkastanje (boom is dood (al verwijderd door ROVA)
 • Gruttostraat, kap 1 linde (boom is omgewaaid (al verwijderd door ROVA)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Lievelde

 • Nieuwendijk 4, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het wijzigen van het veebestand (12 juni 2020)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Nieuwendijk 4, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde in hoofdzaak het veranderen van het veebestand (9 juni 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Aanmeldingsnotitie MER beoordeling

Voor het wijzigen van de veebezetting en uit te breiden in paarden aan de Grensweg 8 in Zieuwent is een aanmeldnotitie vormvrije Besluit milieu effecten rapportage (m.e.r.) ingediend.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre op 25 mei 2020 besloten dat voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r.-procedure hoeft te doorlopen. Reden hiervoor is dat op grond van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd kan worden dat het gezien de aard van het project er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu te verwachten zijn.

Bezwaar of beroep

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

Iedereen heeft de mogelijkheid om tijdens de procedure voor een omgevingsvergunning om een zienswijze over het besluit in te brengen.

Inzage

Procedure 1, van 18 juni tot en met 29 juli 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 18 juni tot en met 29 juli 2020

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Zieuwent

 • Grensweg 8, omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van minimaal 51 paarden of pony’s

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, van 18 juni tot en met 29 juli 2020

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Groenlo

 • Vredenseweg 115, 2 m3 (in periode 30-6 t/m 28-7-2020) (12-6-2020)

Lievelde

 • Smidjesdijk 2, 10 m3 (in periode 19-6 t/m 17-7-2020) (10-6-2020)
 • De Stegge 7, 15 m3 (in periode 25-6 t/m 23-7-2020) (17-6-2020)

Mariënvelde

 • De witte Rieteweg 2, 15 m3 (in de periode van 29-6 t/m 27-7-2020) (16-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk beoordelingskader

Beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2 en Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal 2 ter inzage

Het Beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2 is een aanpassing op het beeldkwaliteitsplan van 2012. De verdere stedenbouwkundige uitwerkingen en ontwikkelingen in de markt hebben tot deze update van het beeldkwaliteitsplan geleid. Dit beeldkwaliteitsplan vervangt het beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 uit 2012.

Beeldkwaliteitsplan (pdf - 5,5 Mb)

Daarnaast ligt ook het Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal 2 ter inzage. Het ruimtelijk kader dient als beoordelingskader voor alle nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied Laarberg Centraal 2. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist uit te breiden met een nieuwe categorie met een verwijzing naar het ruimtelijk kader. Voor het ruimtelijk kader geldt geen officiële inzagetermijn. In dit geval wordt toch de mogelijkheid gegeven om het ruimtelijk kader in te zien en hierop een zienswijze in te dienen.

Ruimtelijk beoordeelingskader Laarberg Centraal (tekst) (pdf - 2 Mb)

Ruimtelijk beoordelingskader Laarberg Centraal (afbeelding) (pdf -355 kB)

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 19 juni t/m 31 juli 2020

Toelichting

Een nadere toelichting op het Beeldkwaliteitsplan en het Ruimtelijk beoordelingskader vindt u in dit nieuwsbericht.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “ Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis” en besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor 9 woningen aan de zuidwestzijde van het plangebied.

Van 19 juni t/m 30 juli 2020 ligt voor iedereen op afspraak ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het vastgestelde bestemmingsplan alsmede het bijbehorende besluit hogere grenswaarden geluid.

Bestemmingsplan

De bedrijfslocatie Oldenhuis, plaatselijk bekend Borculoseweg 14 en 18, wordt met deze herziening omgezet naar een woongebied. In het plangebied worden 40 nieuwe woningen gerealiseerd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst kunt u lezen in het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Besluit tot vaststelling hogere grenswaarden (Wet geluidhinder)

Om de bouw van een 9-tal nieuwe woningen aan de Zuidwestzijde van het plangebied mogelijk te maken is het nodig om zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen.

Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis’ betreft de hogere waarden geluid op een 9-tal woningen aan de zuidwestzijde van het plangebied vanwege het wegverkeer op de Borculoseweg in Groenlo.

Inzage op afspraak

Bestemmingsplan: Procedure 1, van 19 juni t/m 30 juli 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 juni). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPGR0505-VG01".

Vaststellingsbesluit hogere grenswaarden geluid: van 19 juni t/m 30 juli 2020 op afspraak.

Beroep

Procedure 4B van 19 juni  tot en met 30 juli  2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling beroep kunnen instellen.

Verkeersmaatregelen

Werkzaamheden Parallelweg Groenlo

Van 15 juni t/m 10 juli worden er kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd aan de Parallelweg in Groenlo. Een gedeelte van de rijbaan wordt afgesloten. Het busstation is gewoon bereikbaar.

Asfaltonderhoud Vragender Lichtenvoorde en Dorpsstraat Zieuwent

Afsluitingen voor alle verkeer behalve voor aanwonenden:

 • 22 t/m 26 juni 2020: Vragenderweg Lichtenvoorde, tussen Aaltenseweg en N313 (Hamelandroute)
 • 10 juli: Dorpsstraat Zieuwent, tussen Harreveldseweg en De Steege

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.