Bekendmakingen week 24 (14-06-2018)

Overzicht week 24 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Boerijendijk 7, verbouwen hygiënesluis (4-6-2018)
 • Landewehrweg 4, bouwen stal (4-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Rembrandtplein 7a, legaliseren erfafscheiding (4-6-2018)
 • Kruising Hamelandweg/James Wattstraat, aanleggen rotonde (5-6-2018)
 • Delstraat 2, bouwen schuur (8-6-2018)

Vragender

 • Kerkdijk 1, plaatsen dakkapel (5-6-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Boerijendijk 7, verwijderen asbest t.b.v. verbouw hygiënesluis (4-6-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Zieuwent

 • Grensweg 8, uitbreiden bestaande stal, verplaatsen vastemestopslag en realiseren paardenbak (5-6-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Steenbraakweg 3a, bouwen loods (7-6-2018)
 • Buitenschans 18, uitbreiden woonhuis (7-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Brechtstraat 1, uitbreiden woonhuis (7-6-2018)
 • Boschlaan 8b, bouwen berging en carport (7-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lievelde

 • Papenweg 1-01, bouwen woonhuis (4 juni 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Erve Kots, Eimersweg 4, 7137 HG Lievelde, 15-6-2018 van 18:00-00:00 uur
 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131 CV Lichtenvoorde, 16-6-2018 van 20:00-00:30 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Storckhorsterdijk 2: 20 m3 (8-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerp wijzigingsplan ‘Woningsplitsing 3 locaties buitengebied Oost Gelre’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling voor een drietal woningsplitsingen die in het verleden legaal zijn gerealiseerd maar nooit zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de percelen Varsseveldseweg 92, 92a Harreveld, Droebertweg 5, 5a Lievelde en Kloezedijk 4, 4a Lievelde.

Inzage

Procedure 1, van 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op deze website. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI2005-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Lievelderweg 92 Lievelde”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van het vervangen van tenten door gebouwen voor het bouwen van bloemencorsowagens.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Voor dit plan zal met de gemeente een overeenkomst worden afgesloten.

Inzage

Procedure 1, van 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op deze website. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI2003-OW01.

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018.

 

Voorontwerpbestemmingsplannen

Voorontwerpbestemmingsplan “Geluidzone Regionaal Bedrijvenpark Laarberg en Den Sliem 2018”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 15 juni 2018 voor iedereen ter inzage ligt.
Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een geluidzone rondom de bedrijventerreinen Den Sliem en de bestaande delen van het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg (fase 1). Daarnaast ligt de zone ook rond een deel van de geplande uitbreiding van Laarberg fase 2: Laarberg Centraal 2. Een geluidzone is feitelijk een bufferzone tussen de bedrijven op het bedrijventerrein en de geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, in de omgeving. Een geluidzone biedt aan alle belanghebbenden duidelijkheid. Buiten de zone mag de geluidbelasting die door alle bedrijven op de bedrijventerreinen gezamenlijk wordt gemaakt niet hoger zijn dan 50 dB(A). Voor de bestaande woningen binnen de zone, waarop de geluidbelasting hoger is, worden zogeheten hogere (grens-)waarden vastgesteld.

Tegelijk met dit voorontwerpbestemmingsplan ligt een voorontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van het regionaal bedrijvenpark Laarberg (Laarberg Centraal 2) ter inzage.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer sluit met de gemeente een overeenkomst af.

Inzage

Procedure 1, van 15 juni tot en met 26 juli 2018, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI2004-VO01.Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op deze website.

Inspraakreactie

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk, dan wel mondeling (op afspraak via nummer 0544 – 39 34 78), en gemotiveerd zijn inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

Voorontwerpbestemmingsplan “Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Centraal 2”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 15 juni 2018 voor iedereen ter inzage ligt.
Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het Regionaal bedrijvenpark Laarberg met circa 14 hectare nieuw bedrijventerrein. Dit bestemmingsplan is een uitwerking van het in 2003 vastgestelde Structuurvisie voor de uitbreiding van  het Regionaal Bedrijvenpark, fase 2. Op het bestaande deel van het bedrijvenpark zijn zo goed als geen uitgeefbare kavels meer voorhanden. Alle kavels zijn verkocht of onder optie. Een uitbreiding van de uitgeefbare kavels is daarom noodzakelijk. Laarberg is een regionaal bedrijvenpark en is aangewezen voor de vestiging van grote bedrijven en/of bedrijven uit de hogere milieucategorieën uit de gehele regio. Dit bestemmingsplan maakt de vestiging van dit type bedrijven mogelijk.

Het bestemmingsplan is aan de ene kant flexibel van opzet omdat de verkaveling vrij is gelaten. Aan de andere kant biedt het bestemmingsplan een duidelijk kader om de bestaande natuurwaarden te beschermen en is de landschappelijke inpassing vastgelegd.

Tegelijk met dit voorontwerpbestemmingsplan ligt een voorontwerpbestemmingsplan voor een geluidzone rond de bedrijventerreinen Laarberg en Den Sliem ter inzage.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer sluit met de gemeente een overeenkomst af.

Inzage

Procedure 1, van 15 juni tot en met 26 juli 2018, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI2005-VO01.Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op deze website.

Inspraakreactie

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk, dan wel mondeling (op afspraak via nummer 0544 – 39 34 78), en gemotiveerd zijn inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan parkeren”

De gemeenteraad heeft op 5 juni 2018 het bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan parkeren” vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een parkeernormenregeling. De huidige parkeernormenregeling staat in de gemeentelijke bouwverordening en komt door een wetswijziging te vervallen. De parkeerregeling wordt daarom in de bestemmingsplannen opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op landelijk geldende kengetallen.

Dit bestemmingsplan regelt welke parkeernormen van toepassing zijn op ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied en in de kernen Lichtenvoorde, Groenlo en Mariënvelde. In de eigen bestemmingsplannen voor de kernen Zieuwent, Lievelde, Vragender en Harreveld wordt een vergelijkbare parkeerregeling opgenomen.

Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 15 juni  tot en met 26 juli 2018. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op deze website. Het plannummer van het bestemmingsplan is:  NL.IMRO.1586.BPPAR1800-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 15 juni tot en met 26 juli 2018 met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Evenementen

Oost Gelre

 • Achterhoek Tourrally op 24 juni 2018 in o.a. de gemeente Oost Gelre (8-6-2018)

Groenlo

 • Buurtfeest Bernard van Galenstraat op 1 september 2018 (6-6-2018)
 • Buurtfeest aan de Oostermeenweg 14 op 1 juli 2018 (7-6-2018)
 • Straatfeest Rembrandtstraat op 16 juni 2018 (12-6-2018)

Harreveld

 • Stichting Survival Harreveld, organiseren survivalrun in Harreveld op 17 juni 2018 op parcours in en rondom Harreveld met start en finish op het Meester Nijsplein aan de Kerkstraat (9-6-2018)
 • Bruiloft in weiland aan de Bothweg op 7 september 2018 (12-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest op pleintje tussen Vondelstraat en Kardinaal de Jongstraat op 30 juni 2018 (6-6-2018)
 • Stichting Avondvierdaagse Lichtenvoorde, houden avondvierdaagse van 20 t/m 23 juni 2018 en halve en hele wandelmarathon op 24 juni 2018 met vertrek en aankomst vanaf de Markt, plaatsen podium op de Markt en het ten gehore brengen van muziek tijdens de activiteiten (8-6-2018)
 • Straatfeest bij Mercurius 54 op 25 augustus 2018 (8-6-2018)
 • SV Longa ’30, houden Longa-weekend, met kamperen in containers, van 15 t/m 17 juni 2018 op voetbalterrein Longa ’30 aan de Raadhuisstraat (8-6-2018)
 • Buurtfeest in Groenling op 23 juni 2018 (9-6-2018)
 • Buurtfeest op plein Venus op 7 juli 2018 (12-6-2018)

Lievelde

 • Publieksdag Optimalisatie Watersystemen Lichtenvoorde nabij vml. Wijndomein Besselinkschans aan de Heringsaweg op 16 juni 2018 (9-6-2018)
 • Loco eten & drinken, organiseren ‘Loco Live”, muziekevenement op 16 en 17 juni 2018 en het ten behoeve daarvan plaatsen van een tent aan de Lievelderweg 118 (12-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Uranus, aan achterzijde van Planetenstraat 24 (8-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Avond-4-Daagse en Marathon Lichtenvoorde 20 t/m 24 juni 2018

Vanwege de Avond-4-Daagse van 20 t/m 23 juni 2018 en de halve en hele marathon op 24 juni 2018 worden de Markt en omliggende straten tijdens de duur van het evenement afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Daarnaast wordt de Pastoor Sandersstraat (tussen Frans ten Boschstraat en Meidoornstraat) op 23 juni afgesloten tussen 17.00 en 23.00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.