Bekendmakingen week 24 (11-06-2020)

Overzicht week 24

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Noteboomstraat 40, kap walnotenboom (26-5-2020)
 • Walstraat 22-24, het uitbreiden van de woningen aan de achterzijde (31-5-2020)
 • Theo de Groenstraat 19, het bouwen van een erfafscheiding en afdak (6-6-2020)

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 44, het uitbreiden van de woning (2-6-2020)
 • Nieuwmarkt 59a, het wijzigen van de indeling en voorgevel (4-6-2020)
 • Heckinckstraat 34, het bouwen van een dakopbouw (3-6-2020)

Vragender

 • Aaltenseweg 111, het splitsen van de woning, het bouwen van een bijgebouw, het bouwen van een sanitair gebouw en het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein (3-6-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Zilversmid 20, het verwijderen van asbest uit de woning (2-6-2020)
 • Rembrandtstraat 21, het slopen van het asbest dakbeschot (2-6-2020)
 • Oranjestraat 43, het verwijderen van asbest (5-6-2020)

Lichtenvoorde

 • Bonifatiushof 15, het slopen van de polikliniek, aanvulling (8-6-2020)

Lievelde

 • Avinkweg 1, het verwijderen van het asbest dak van de schuur (3-6-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Bisschop Philip Roveniusstraat 21, aanleg uitweg (30-5-2020)
 • Willem Neerfeldtstraat 20, het bouwen van een erfafscheiding (3-6-2020)
 • Willem Neerfeldtstraat 8, het bouwen van een erfafscheiding (3-6-2020)

Harreveld

 • Erve ’t Hag 13 en 13a, het wijzigen van de situering van de dubbele woning (2-6-2020)

Lichtenvoorde

 • Van Raesfeltstraat 11, het wijzigen van het bestaande kozijn in een bloemkozijn (2-6-2020)

Zieuwent

 • Boersweg 8, het plaatsen van zonnepanelen op een schansframe (3-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Harreveld

 • Heideweg 2, aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van het bedrijf (2 juni 2020)

Mariënvelde

 • Veldweg 1, aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van het bedrijf (27 mei 2020)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, melding voor het slopen van twee bestaande gebouwen (opslag/berging) en het herbouwen van een nieuwe opslagloods/machineberging (2 juni 2020)

Zieuwent

 • Boschlaan 21, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het beëindigen van de vleeskuikenhouderij en daarna het houden van 50 schapen (3 juni 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 13-15, 25 m3 (4-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Lichtenvoorde

 • Van Ruysdaelhof, reserveren parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats met kentekenvermelding (3-6-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Groenlo, tijdelijke afsluiting gedeelte Boompjeswal

Vanwege tijdelijke uitbreiding van het terras van Rockcafé Taste wordt in de maanden mei t/m oktober 2020, tussen 14.00 en 0.00 uur, de Boompjeswal (tussen Lievelderstraat en Boompjeswal 4) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Lichtenvoorde, parkeervak(ken) t.b.v. terras

Vanwege tijdelijke uitbreiding van het terras van Café De Zaak worden:

 • in de maanden mei t/m oktober 2020, op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen, tussen 14.00 en 0.00 uur, 6 parkeervakken op het parkeerterrein aan de Van der Meer de Walcherenstraat buiten gebruik gesteld voor alle verkeer, behalve voor voetgangers (t.b.v. terras);
 • in de maanden mei t/m oktober 2020 1 parkeervak op het parkeerterrein aan de Van der Meer de Walcherenstraat buiten gebruik gesteld voor alle verkeer.

Afsluiting gedeelte Lievelderweg bij viaduct Lichtenvoorde

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct aan de Lievelderweg Lichtenvoorde wordt van maandag 15 juni, 7.00 uur, tot woensdag 17 juni 2020, 17.00 uur, de Lievelderweg -tussen Lanneverweg en Oude Groenloseweg – afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, behalve voor (brom)fietsers en voetgangers. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Taxus Taxi, inzameling taxussnoeisel in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 (11-6-2020)

Groenlo

 • Schrijnwerker 1, plaatsen tent op parkeerplaats t.b.v. fitness-/sportlessen (6-6-2020)

Procedure 3A is van toepassing.