Bekendmakingen week 23 (04-06-2020)

Overzicht week 23

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Ruurloseweg 59, kap 1 iep (22-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 15, bouwen schuur met kelder (28-5-2020)

Mariënvelde

 • Veldweg 1, bouwen berging (27-5-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 64, verbouwen schuur tot B&B (28-5-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 60, bouwen aanbouw aan woning (ingetrokken per 27-5-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Patronaatsstraat 41, verwijderen asbesthoudende platen (25-5-2020)
 • Varsseveldseweg 67 T01, slopen middenspanningsruimte en verwijderen asbest (26-5-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Zwolseweg 7, bouwen aardappelloods (25-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Bronckhorststraat 33, verbouwen woning (28-5-2020)
 • IJsvogel 111, bouwen carport (28-5-2020)
 • Middachtenstraat 33, aanleg uitweg (30-5-2020)

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 24, bouwen paardenrijhal (26-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies

Bezwaar

Procedure 4A is van toepassing van 2 juni t/m 16 juli 2020

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Lievelde

 • Roolsdijk 1: 8 m3 (in periode 1 t/m 29-6-2020) (27-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening woningbouw De Boog Mariënvelde’ inclusief ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan met ingang van 5 juni 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ aan De Boog te Mariënvelde waarna er de mogelijkheid is om hier maximaal 15 woningen te bouwen.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan geeft de kaders weer waarbinnen de ontwikkeling van De Boog plaats kan vinden en vormt het toetsingskader bij aanvragen om omgevingsvergunningen onderdeel bouwen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is verzekerd. Aan de gemeenteraad wordt een exploitatieplan tezamen met het bestemmingsplan voor vaststelling aangeboden waarmee de economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd.

Inzage

Procedure 1, van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 5 juni). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPMAR702-OW01".

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Procedure 2C en 2 I, van 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020.