Bekendmakingen week 22 (31-05-2018)

Overzicht week 22 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Julianastraat 2, plaatsen erfafscheiding (18-5-2018)
 • Marhulzenweg 26, plaatsen led scherm (24-5-2018)
 • Eibergseweg 36, verbouw woning en bouw kapsalon (25-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 37a, bouwen carport (18-5-2018)
 • Varsseveldseweg 65d, plaatsen gevelreclame (23-5-2018)
 • Koningslinde 45, bouwen bedrijfshal (24-5-2018)

Zieuwent

 • Grobbenweg 4, wijzigen ventilatie stallen G en H (18-5-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • N18, perceel LTV, sectie I, nummer 1369, nabij de Kerkhoflaan, plaatsen geluidsscherm (25-5-2018

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 47, saneren asbest dakplaten (18-5-2018)
 • Boerijendijk 9, verwijderen asbest (18-5-2018)
 • Hartebroekseweg 74, verwijderen asbest (24-5-2018)
 • Eibergseweg 36, slopen t.b.v. verbouw woning (25-5-2018)

Harreveld

 • Nabij De Riette 1 (trafohuisje perceel LTV00O369), verwijderen asbesthoudende plaat (25-5-2018)

Lievelde

 • Kamperweg 5, verwijderen asbest (24-5-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Van Speijckstraat 11: aanleg uitweg (26-5-2018)
 • Winterswijkseweg 18, wijzigen pui pand en wijzigen gebruik gedeelte pand voor opslag van auto’s voor 2 jaar (24-5-2018)
 • Oostendorperdiek 19, wijzigen bedrijfswoning naar plattelandswoning (25-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Clarissenstraat 14, bouwen berging, twee overkappingen en erfafscheiding (22-5-2018)

Mariënvelde

 • Vremanstraat 3, bouwen berging met overkapping (18-5-2018)
 • Tellashof 29, bouwen berging met carport (22-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Gedoogbeschikking

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 41, gedogen gebruik werktuigenberging als corsobouwlocatie (25-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Harreveld

 • Kerkstraat 27, vernieuwen magazijn (24-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Meddoseweg 6, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde de bouw van een nieuwe aardappelloods met machineberging, kantoor, kantine, garage en een opslag voor (blus)water. Daarnaast het beëindigen van de varkenshouderij (22 mei 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde, op 2 juni 2018 van 19:00 - 00:30 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Vooraankondiging bekendmaking bestemmingsplan

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Centraal 2.

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg mogelijk. Op het huidige bedrijvenpark  zijn niet of nauwelijks meer kavels beschikbaar en een uitbreiding van de plancapaciteit is daarom gewenst. De uitbreiding past binnen de geldende structuurvisie voor het bedrijvenpark.Het gaat om een uitbreiding met circa 14 hectare bedrijventerrein met onder meer de daarbij behorende ontsluiting, groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Bestemmingsplan geluidszone rond bedrijventerreinen Den Sliem en Laarberg.

Het bestemmingplan legt een geluidzone rond de beide bedrijventerrein. De geluidzone regelt aan de ene kant dat er ruimte is voor bedrijven om geluid te produceren en werkt aan de andere kant als een ‘bufferzone’ naar omliggende woningen.

Dit bestemmingsplan vervangt het bestemmingsplan dat in 2014 voor de geluidzone in procedure is gebracht.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

In dit geval maken we voor de plannen voor de uitbreiding van het bedrijvenpark en voor de geluidzone ook gebruik van de mogelijkheid om een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen waarop een inspraakreactie kan worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Straatfeest op het parkeerterrein van de Kuyperstraat op 9 juni 2018 (24-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest in de Van Reedestraat op 9 juni 2018 (25-5-2018)
 • Fiets Cross Club Lichtenvoorde (FCCL), organiseren regiowedstrijd fietscross op fietscrossterrein van de FCCL aan de Bernard ter Haarstraat op 9 juni 2018 (24-5-2018)
 • Buurtfeest in Lariksstraat ter hoogte van nummers 7 en 9 op 25 augustus 2018 (10-5-2018)

Lievelde

 • Kei-Fit Lichtenvoorde, organiseren Obstacle run in de Besselinkschans in Lievelde op 3 juni 2018 (25-5-2018)

Zieuwent

 • de gezamenlijke Horeca Zieuwent, houden jaarlijkse kermis van 1 t/m 4 juni 2018, met muziek, plaatsen van diverse vermakelijkheden in en rondom de Dorpsstraat en Mollemansweide, kermis met optocht met versierde fietsjes, een ballonnenwedstrijd, jeugdzeskamp, buurtzeskamp en vogelschieten (25-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Kermis Zieuwent 1 t/m 4 juni 2018

Vanwege de jaarlijkse kermis worden van 29 mei, 12.00 uur, tot 5 juni, 17.00 uur, de Dorpsstraat (tussen Harreveldseweg en Werenfriedstraat), de Pastoor Zanderinkstraat, de Kennedystraat (tussen Dorpsstraat en Churchillstraat) en de Eisenhouwerstraat (tussen Dorpsstraat en Churchillstraat), afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Regionale fietscross-/BMX-wedstrijden Lichtenvoorde 9 juni 2018

In verband met regionale fietscross-/BMX-wedstrijden op het fietscrossterrein aan de Bernard ter Haarstraat worden de Berard Ter Haarstraat op 9 juni 2018 van 8.00-18.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Langs omliggende wegen worden parkeerverboden ingesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Stichting Oranje Fonds, houden collecte in gemeente Oost Gelre in periode 11 t/m 15 juni 2019 (24-5-2018)

Groenlo

 • Stichting Grolse Kermis, houden collecte in Groenlo in periode 1 juli /m 17 augustus 2018 (24-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, organiseren loterij op 9 september 2018 met huis-aan-huisverkoop van loten in periode 25 juni t/m 8 juli 2018 (24-5-2018)
 • Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, houden collecte in Lichtenvoorde in periode 20 t/m 31 augustus 2018 (24-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Inwerkingtreding Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

Op 15 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre besloten om de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Oost Gelre ’ vast te stellen. Hiermee worden de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Oost Gelre’, vastgesteld op 31 maart 2014, ingetrokken. De nieuwe beleidsregels voldoen aan de vernieuwde regelgeving.

In de beleidsregels is geregeld hoe wij optreden als wij tekortkomingen constateren in de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Per mogelijke tekortkoming is aangegeven welke prioriteit wij daaraan geven. Hieraan is vervolgens een hersteltermijn gekoppeld waarbinnen de overtreding opgeheven moet zijn.

Bekijk de volledige beleidsregels > kopje Onderwijs