Bekendmakingen week 22 (28-05-2020)

Overzicht week 22

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Vragenderweg 17, bouwen dakkapel (20-5-2020)
 • Havik 17, bouwen vrijstaande woning (21-5-2020)
 • Aaltenseweg 60, uitbreiden woonhuis (23-5-2020)

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk 24, verbouwen boerderij (20-5-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Rentenierstraat 22, maken woning in schuur (19-5-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Vrakkinkweg 2, slopen enkele gebouwen (20-5-2020)
 • Oranjestraat 12, verwijderen asbest (19-5-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Perceel gelegen tussen Holtkampsweg en de Zuidgang: kap 19 bomen (20-5-2020)
 • De Bempte 43, verbouwen woonhuis (20-5-2020)

Lievelde

 • Oude Lievelderweg 6, realiseren trimsalon in bestaande aanbouw (19-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Slatmansweg 12: kap 1 beuk (bijzondere boom) en 1 zomereik (20-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Aanmeldingsnotitie MER beoordeling

Voor het omschakelen van een vermeerderingsbedrijf naar een gespecialiseerde vleesvarkenshouderij aan de Wolterij 7 in Harreveld is een aanmeldnotitie vormvrije Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) ingediend.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre op 19 mei 2020 besloten dat voor deze activiteit geen uitgebreide m.e.r.-procedure hoeft te doorlopen. Reden hiervoor is dat op grond van de aanmeldingsnotitie geconcludeerd kan worden dat het gezien de aard van het project er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu te verwachten zijn.

Bezwaar of beroep

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct bezwaar en beroep open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

Inzage

Procedure 1, van 28 mei t/m 8 juli 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 28 mei t/m 8 juli 2020

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Zieuwent

 • Grobbenweg 4, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies

Inzage

Procedure 1, van 28 mei t/m 8 juli 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 28 mei t/m 8 juli 2020

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Verleende omgevingsvergunning Milieu

Zieuwent

 • Ruurloseweg 4b, revisievergunning voor een evenementenservicebedrijf

Bezwaar

Procedure 4A is van toepassing, van 28 mei t/m 8 juli 2020

Snoeihoutverbrandingen

Let op: bij fase 2 geldt een algeheel stookverbod

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig. Heef u een ontheffing en wilt u gaan branden? Kijk dan tevoren op www.natuurbrandrisico.nl. Als het fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing. Is het fase 2? Dan geldt een algeheel stookverbod. U mag dan geen gebruik maken van uw ontheffing. Bij fase 2 is de natuur al langere tijd droog. Het risico op natuurbrand is dan groot.

Mariënvelde

 • Trekkersweg 1, 50 m3 (in periode van 2-6 t/m 3006-2020) (20-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Inrichting bouwperceel Batterij 20 Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Batterij 20 in Groenlo vanaf 29 mei 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor de plek van het bedrijfsgebouw op de kavel en de buitenopslag.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen.

Inzage

Procedure 1, van 29 mei 2020 t/m 9 juli 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 29 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBEDRIJVEN306-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 29 mei t/m 9 juli 2020

Vastgestelde bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 29 mei 2020 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: de door de gemeenteraad bij besluit van 12 mei 2020 vastgestelde bestemmingsplannen:

 1. ‘Herziening Waalderweg 13 Mariënvelde’, welke voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ waarna er in het voormalige bedrijfspand drie woningen worden gerealiseerd;
 2. ‘Buitengebied, herziening De Stegge 23 te Lievelde’, welke voorziet in een aanpassing van de regels van de bestemming ‘recreatie – Dagrecreatie’ van het geldende bestemmingsplan waarna het mogelijk wordt gemaakt om in de nieuwe activiteitenhal activiteiten toe te staan.

De bestemmingsplannen onder 1 en 2 zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemde bestemmingsplan onder 1 en 2 is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 29 mei 2020 t/m 9 juli 2020. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De planidentificatienummers zijn:

Ad.1: NL.IMRO.1586.BPMAR701-VG01;

Ad.2: NL.IMRO.1586.BPBUI2020-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 29 mei 2020 t/m 9 juli 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.