Bekendmakingen week 21 (24-05-2018)

Overzicht week 21 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Beethovenstraat 9, bouw woning (16-5-2018)

Harreveld

 • Kerkstraat 27, bouw magazijn (15-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 27, bouw tuinhuis/overkapping (16-5-2018)

Zieuwent

 • Japikweg 7, plaatsen tijdelijke woonunit (17-5-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Parallelweg 12A, slopen en/of verwijderen asbest (17-5-2018)

Harreveld

 • Schurinkweg 10, verwijderen asbest (17-5-2018)
 • Kerkstraat 27, sloop huidig magazijn (15-5-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Emmasingel 55: aanleg uitweg (16-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Frans Halsstraat 70, bouwen tuinhuisje (15-5-2018)

Vragender

 • Winterswijkseweg 42, bouwen schuur met carport (18-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, 7141 BP Groenlo, 26-05-2018 van 13:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Mariënvelde

 • Waalderweg 61: 5 m3 (16-5-2018)

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk 7: 20 m3 (16-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde, herziening intensieve veehouderij’.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan met ingang van 25 mei 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het plangebied betreft delen van het gebied waar momenteel het bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde’ van toepassing. Het gaat om de delen waar de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen van toepassing is.

Het plangebied betreft delen van het gebied waar momenteel het bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde’ van toepassing is. Het gaat om de delen waar de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen van toepassing is. Met dit bestemmingsplan komen de wijzigingsbevoegdheden voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in het plangebied te vervallen. De mogelijkheden voor bestaande (intensieve) veehouderijen in het plangebied wijzigen niet als gevolg van dit bestemmingsplan. Ook de  overige onderdelen (zoals de woonbestemmingen) van dit bestemmingsplan wijzigen niet als gevolg van dit bestemmingsplan.

Inzage

Procedure 1, van 25 mei tot en met 5 juli 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 25 mei). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLOG002-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 25 mei tot en met 5 juli 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Stichting Rally van de Grensstreek, organiseren regelmatigheidsrit met oldtimers over wegen onder andere in Oost Gelre op 15 september 2018 (16-5-2018)

Groenlo

 • Stichting Prikkelz, organiseren Buitenspeeldag op 6 juni 2018, bestaande uit sport- en spelactiviteiten, voor de kinderen van de basisscholen in Groenlo en Zwolle, op de Maliebaan, Wheme (het gedeelte tussen de  Barakkenplaats en Maliebaan), het muziekkoepelterrein en in/op de gracht, door het plaatsen van o.a. een springkussen, speeltoestellen en sportattributen en het gebruik van een geluidsinstallatie tijdens de activiteiten (16-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Remondis Dusseldorp, houden Klantendag nabij vestiging Galileïstraat 4b op 1 juni 2018 (17-5-2018)
 • Sint Switbertus, voor het organiseren van de Run Archery (een combinatiesport van hardlopen en handboogschieten), op en rondom het terrein van De Swite aan de Hendrik Leemreizestraat in Lichtenvoorde, op 26 mei 2018 (18-5-2018)

Lievelde

 • Stichting School- en Volksfeest Lievelde, houden jaarlijkse kermis op het Koningsplein op 26, 27 en 28 mei 2018, met diverse vermakelijkheden, kinderspelen en jeugdvogelschieten, zeepkistenrace en vogelschieten (17-5-2018)

Mariënvelde

 • Volleybalvereniging Marvo ’76, organiseren Beachvolleybaltoernooi op 6, 7 en 8 juli 2018 op het kerkplein in Mariënvelde, met tent, tappunt, springkussen en andere obstakels, met muziek en het gebruik van een geluidsinstallatie in de open lucht tijdens het evenement (18-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Kermis Lievelde 26, 27 en 28 mei

Vanwege de jaarlijkse kermis worden tussen 24 mei, 9.00 uur en 29 mei 2018, 17.00 uur, diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder het afsluiten van het Koningsplein, gedeelten van de Lievelderweg en Bergstraat. Op zondag 27 mei worden tussen 12.00 en 15.00 uur de Lievelderweg (tussen Tankweg en Vicariestraat) en Papenweg (tussen Lievelderweg en De Stegge) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Hardloopevenement Swite-terrein 26 mei

Vanwege de runarchery (hardloopevenement) wordt op 26 mei 2018, van 9.30 uur tot 17.30 uur, de Frans ten Boschstraat, tussen Lindestraat en Goudenregenstraat, afgesloten.

Buitenspeeldag Groenlo 6 juni

Vanwege Buitenspeeldag worden in Groenlo de Maliebaan en de Wheme (tussen Barakkenplaats en Maliebaan) afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.