Bekendmakingen week 21 (21-05-2020)

Overzicht week 21

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lepelstraat 2-4, herbestemmen voormalige horecapanden tot woningen (4-5-2020)
 • Laarberg, aanleggen infrastructuur Laarberg centraal fase 1 (6-5-2020)
 • Laarberg, achter Bolwerk 7, wijzigen gebruik terrein t.b.v. opslag (11-5-220)
 • Zwolseweg 7, bouwen aardappelloods (15-5-2020)
 • Willem Neerfeldtstraat 8, bouwen erfafscheiding (17-5-2020)

Harreveld

 • De Riette 2, aanleggen buitenrijbaan (6-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 15, wijzigen voorgevel (11-5-2020)
 • Van der Meer de Walcherenstraat 4, isoleren gevels woning buitenzijde (11-5-2020)
 • Chopinstraat 19, uitbreiden en verbouwen woonhuis (12-5-2020)
 • Heckinckstraat 31 t/m 57 en Staringstraat 27 t/m 37, groot onderhoud 20 huurwoningen ProWonen (12-05-2020)
 • Staringstraat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 38 en Heckinckstraat 12, 14, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79 en 81, groot onderhoud 42 huurwoningen ProWonen (12-05-2020)
 • Lievelderweg 92, bouwen corsohal (16-5-2020)
 • Rentenierstraat 22, verbouwen schuur tot woning (15-5-2020)
 • Meidoornstraat 28, aanleg extra uitweg (11-5-2020)

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, bouwen opslagloods/machineberging (15-5-2020)
 • Kamperweg 3, bouwen stal ter vervanging bestaande stal (15-5-2020)

Zieuwent

 • Boersweg 8, plaatsen zonnepanelen (13-5-2020)
 • Op den Bond 2, bouwen van 1 van een 3-onder-één-kap woning (12-5-2020)
 • Op den Bond 4, bouwen van 1 van een 3-onder-één-kap woning (12-5-2020)
 • Op den Bond 6, bouwen van 1 van een 3-onder-één-kap woning (12-5-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Zwolseweg 7, bouwen aardappelloods (aanvraag van 3 april 2020) (15-5-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Meddoseweg 29b, slopen schuur (1-5-2020)
 • De Bempte 2, slopen kassen en schuur (4-5-2020)
 • Borculoseweg 18, slopen opstallen (excl. woonhuis) (15-5-2020)

Harreveld

 • Lindeboomweg 28, slopen bijgebouwen (1-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Staringstraat 2, 6, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 34 en 38, Staringstraat 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21 en 25, Heckinckstraat 12, 14, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40, 42 en 46, Heckinckstraat 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79 en 81, sloop t.b.v. groot onderhoud aan 42 huurwoningen (12-5-2020)
 • Heckinckstraat 31 t/m 57, Staringstraat 27 t/m 37, sloop t.b.v. groot onderhoud aan 20 huurwoningen (12-5-2020)
 • Staringstraat 33, verwijderen asbest (13-5-2020)

Mariënvelde

 • Veldweg 1, saneren asbest golfplaten (15-5-2020)

Vragender

 • Meddoseweg 5, saneren asbest (8-5-2020)
 • Kapelweg 17, saneren asbest uit cv-ruimte (11-5-2020)

Zieuwent

Dorpsstraat 27a, verwijderen asbest (6-5-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Oude Papendijk 6, verbouwen woonhuis (14-5-2020)

Lichtenvoorde

 • Ravelstraat 5, bouwen erker met balkon (12-5-2020)
 • Boschlaan 26, bouwen 20 recreatiewoningen op park Résidence Lichtenvoorde (4-5-2020)
 • Zieuwentseweg 15, wijzigen voorgevel (15-5-2020)
 • Havik 37, uitbreiden woning achterzijde (18-5-2020)

Lievelde

 • Eimersweg 6, verbouwen gedeelte bestaande schuur tot B&B (18-5-2020)

Vragender

 • Winterswijkseweg 66, bouwen berging (14-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 86, melding voor het veranderen van een autobedrijf, zijnde het in gebruik nemen van de dieselolie opslagtank voor de opslag van afgewerkte olie (11 mei 2020)

Vragender

 • Meekesweg 10, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het toepassen van een ander emissiearm huisvestingssysteem en een interne verschuiving van de soorten dieren (12 mei 2020)
 • Huttendijk 8, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het plaatsen van 2 kleine windmolens (15 mei 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 86, toestemming voor het hergebruiken van de dieselolie opslagtank voor de opslag van afgewerkte olie (12 mei 2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Snoeihoutverbrandingen

Let op: Fase 2: algeheel stookverbod

Door het droge weer, de zon en de wind van de afgelopen periode is de natuur snel erg droog geworden. Het risico op natuurbrand is daardoor groot. Daarom heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor de hele regio fase 2 afgekondigd. De brandweer is dus ook in Oost Gelre extra alert vanwege de droogte. Heeft u een ontheffing voor snoeihoutverbranding? Dan mag u daar nu geen gebruik van maken. Houd www.natuurbrandrisico.nl in de gaten voor de laatste updates. Zodra het weer fase 1 is, kunt u gebruikmaken van uw ontheffing voor snoeihoutverbranding.

Groenlo

 • Slatmansweg 10, 30 m3 (in periode 26-5 t/m 23-6-2020) (15-5-2020)

Harreveld

 • Kerkstraat 60, 2 m3 (in periode 30-5 t/m 27-6-2020) (16-5-2020)

Lievelde

 • Boskermansdijk, 40 m3 (in periode 29-5 t/m 26-6-2020) (14-5-2020)

Zieuwent

 • Hellerweg 2, 6 m3 (in periode 5-6 t/m 3-7-2020) (18-5-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Afsluiting gedeelte Lievelderweg bij viaduct Lichtenvoorde

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct aan de Lievelderweg Lichtenvoorde wordt op donderdag 4 juni 2020, van 7.00 - 19.00 uur, de Lievelderweg -tussen Lanneverweg en Oude Groenloseweg – afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, behalve voor (brom)-fietsers, voetgangers.

Onderhoudswerkzaamheden 25 mei t/m 26 juni 2020

Vanwege onderhoudswerkzaamheden worden op de volgende data de volgende weggedeelten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden:

 • van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei 2020 17.00:
  • Vondermansdijk in Lichtenvoorde (tussen Boschlaan en Brandersdijk)
  • Brandersdijk in Zieuwent (tussen Vondermansdijk en Hellerweg)
 • van vrijdag 29 mei t/m vrijdag 12 juni 2020: Meddoseweg Vragender (tussen Oostermeenweg en Dwarsdijk)
 • van woensdag 3 juni t/m vrijdag 26 juni 2020:  Manschotterweg Harreveld (tussen Wolterij en Europaweg)

Ontheffing voertuigen ROVA

Aan ROVA Regio Achterhoek is voor 4 voertuigen ontheffing verleend voor het rijden op gesloten wegvlakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Oost Gelre. Deze ontheffing mag alleen gebruikt worden door medewerkers van ROVA voor de uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor de gemeente Oost Gelre. De ontheffing geldt t/m 31-12-2025.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.