Bekendmakingen week 20 (17-05-2018)

Overzicht week 20 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Walstraat 32, plaatsen schutting (7-5-2018)
 • Parallelweg 2, verbouwen en uitbreiden gebouwen 11a, 15 en 15a tot kantoorruimte (2-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Clarissenstraat 14, uitbreiden schuur, bouwen overkapping en aanleggen uitrit (9-5-2018)

Verlengen besluit aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Sliem 8, uitbreiden bedrijf met CO2-gebouw (tot 26-6-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Beltrumsestraat 32, saneren wand en dak uitbouw (7-5-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Mozartstraat 8, plaatsen dakkapel (9-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Antoon Slotstraat 4, uitbreiden woonhuis (7-5-2018)
 • Haydnstraat, aanleggen waterberging (8-5-2018)

Lievelde

 • Nabij Flierdijk 2, hondenveldje naast Engelse Schans, het gebruiken van gronden voor het Magic Festival en het Spraakwater Festival op 25 en 26 augustus 2018 (9-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • H.R.Z. 't Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 7131 LA Lichtenvoorde, 18-05-2018, van 20:30-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 42a: 10 m3 (9-5-2018)
 • Slatmansweg 6a: 4 m3 (10-5-2018)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 7: 6 m3 (10-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 • herontwikkeling Nieuwmarkt te Lichtenvoorde, fase 3 (Bonifatiushof-Nieuwmarkt-De Leest)

Dit bestemmingsplan maakt realisatie van de 3e fase van plan Nieuwmarkt te Lichtenvoorde mogelijk. De bibliotheek in Lichtenvoorde wordt verplaatst naar een andere locatie binnen dit gebied met daarboven wooneenheden. Op de vrijgekomen locatie komt extra parkeren en een activiteitenplein en er worden centrumfuncties met bovenwoningen gerealiseerd. De nieuwe appartementen vallen in diverse woonsegmenten. De Leest wordt verder afgebouwd. Dat laatste onderdeel valt waarschijnlijk buiten de begrenzing van dit bestemmingsplan.

 • Parallelweg 4-4a-4b te Lievelde

De bestemming van dit perceel gaat van Bedrijf naar Wonen. Dit bestemmingsplan maakt, naast de 2 bestaande woningen op het perceel, de bouw van 1 nieuwe woning mogelijk. Een groot deel van de voormalige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

 • Lievelderweg 92 te Lievelde

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt geregeld dat de tenten kunnen worden vervangen door gebouwen voor het bouwen van bloemencorsowagens.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat het bestemmingsplan nu nog in voorbereiding is, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving (via telefoonnummer (0544) 39 35 35).

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • SG Marianum, optocht met voertuigen voor leerlingen van Marianum (eindexamengala) op 12 juni 2018 tussen 18.00 en 23.00 uur (15-5-2018)
 • Feestvereniging Zwolle, houden jaarlijkse meifeest en augustuskermis voor (oud) inwoners van Zwolle en omstreken op het terrein aan de Meddoseweg, plaatselijk bekend als ’t Strootman in Zwolle, van 25 t/m 27 mei 2018 en van 25 t/m 27 augustus 2018. Meifeest: volleybaltoernooi , playbackshow, dansavond, feesttent, enkele attracties en kramen. Augustuskermis: kinderspelen/dansavond/zeskamp/pannavoetbaltoernooi, vogelschieten, feesttent, enkele attracties en kramen (15-5-2018)

Harreveld

 • Stichting Feestcomité Harreveld, houden jaarlijkse kermis op 19, 20 en 21 mei 2018, met plaatsen tent, diverse vermakelijkheden en standhouders en houden volksspelen/vogelschieten (10-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Gemeente Oost Gelre, actie in kader van ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ op Markt op 19 mei 2018 van 9.00 – 14.00 uur (9-5-2018)
 • Buurtfeest op 2 juni 2018 in Esdoornstraat (10-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                         Naam betrokkene:
08 mei 2018                            De heer A. Alghader, Blikslager 16, Groenlo